IMPRESSUM

INFOR­MACE PODLE § 5 TMG

Scho­l­ar­book GmbH
Simon Stützel
Breite Str. 61
76135 Karls­ruhe

Zástupci:

Scho­l­ar­book GmbH
zastou­peno Simonem Stützelem

KONTAKT:

Telefon: +49 178 608 7584
E-Mail: simon@scholarbook.net

ZAPSÁNÍ DO REJS­TŘÍKU:

Eintra­gung im Handels­re­gister.
Amts­ge­richt Mann­heim
HRB 734347

DAŇ Z OBRATU:

DIČ podle §27 
DE815392115

ODPO­VĚD­NOST ZA OBSAH PODLE § 55 ABS. 2 RSTV:

Simon Stützel
Breite Str. 61
76135 Karls­ruhe

SPOR

Evropská komise posky­tuje plat­formu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Naše e-mail­o­váou adresu najdete v horní části potisku. Nejsme připra­veni ani povinni účastnit se řešení sporů před soudem.

ODPO­VĚD­NOST ZA OBSAH

Jako posky­to­vatel služeb jsme zodpo­vědní za vlastní obsah na těchto strán­kách v souladu s obecnými zákony v souladu s oddílem 7 (1) TMG. Podle oddílů 8 až 10 TMG však my jako posky­to­vatel služeb nejsme povinni sledovat přená­šené nebo uložené infor­mace třetích stran nebo vyše­třovat okolnosti, které naznačují nezá­konnou činnost.

Povin­nost odstranit nebo zablo­kovat použí­vání infor­mací v souladu s obecnými zákony zůstá­vají nedo­tčeny. Odpo­věd­nost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním proti­právním jednání dozvíme. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

ODPO­VĚD­NOST ZA ODKAZY

Naše nabídka obsa­huje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpo­věd­nost za tento obsah třetích stran. Za obsah odka­zo­vaných stránek je vždy odpo­vědný přís­lušný posky­to­vatel nebo provo­zo­vatel stránek. Odka­zo­vané stránky byly v době propo­jení zkon­trolo­vány z důvodu možného porušení práv­ních před­pisů.
Nele­gální obsah nebyl v době propo­jení rozpoz­na­telný. Trvalá kontrola obsahu odka­zo­vaných stránek však není přiměřená bez konkrét­ních náznaků porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě to odebe­reme.

COPY­RIGHT

Obsah a díla vytvořená provo­zo­v­ateli stránek na těchto strán­kách podlé­hají něme­ckému autor­ského práva. Dupli­kace, editace,
Distri­buce a jaký­koli druh využí­vání mimo hranice autor­ských práv vyža­duje písemný souhlas přís­luš­ného autora nebo tvůrce. Staho­vání a kopie těchto stránek jsou povo­leny pouze pro soukromé, neko­merční účely. Pokud obsah
na této stránce nebyl vytvořen provo­zo­vatelem, jsou respek­to­vána autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se však dozvíte o porušení autor­ských práv, vezměte to prosím na vědomí. Když se to dozvíme, takový obsah okamžitě odstraníme v rozporu s našimi právy.