zur Team­über­sicht

Jan Wein­reich

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer spor­tovců a expert na americký fotbal Ve společnosti od: 2019 Spor­tovní kariéra/úspěchy: Quar­ter­back mládež­nického národ­ního týmu 2x německý mistr v juni­or­ském věku Zkušen­osti v USA :QB am Monroe College in NY, New Rochelle Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Nejcen­nější zkušenost pro mnoho mladých spor­tovců a jedi­nečná příleži­tost se rozvíjet v mnoha směrech, jako jsou sport, vzdělání a osobní rozvoj. Univer­zitní sport nabízí každému mladému člověku, který chce pokračovat ve své spor­tovní kariéře na vysoké úrovni, možnost doko­nale kombi­novat studium a sport. Jsem toho názoru, že je to to nejlepší rozhod­nutí, co může mladý spor­tovec po matu­ritě udělat.“ Kontakt: Email / Mobil jan@scholarbook.net / +49 160 1253019

zur Team­über­sicht