zur Team­über­sicht

Nico Sürig

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Generální manažer Ve společnosti od: 2014 Zaměření: kontrola, řízení projektů, personální pláno­vání, expert na před­pisy a regu­lace spor­tovní asociace univer­zit­ních škol Zkušen­osti v USA: Během svého působení ve společnosti Scho­l­ar­book jsem už navš­tívil více než 100 univerzit v USA.Chtěl jsem vše vidět z první ruky, přede­vším nabí­zené podmínky, nechal jsem trenéry, aby mi ukázali, jak pracují a řekli mi víc o finanční podpoře, kterou nabí­zejí. Díky svým zkušen­ostem a studiu v Německu mám možnost srov­nání. Jsem schopen porovnat možnosti pro atle­tický, akade­mický a osobní rozvoj jak v Německu, tak i v USA a poskyt­nout tu nejlepší možnou radu.“ Můj nejkrás­nější okamžik ve společnosti Scho­l­ar­book: „Nejkrás­nější okamžik je, když s námi spor­tovci sdílí své pocity po prvních týdnech v USA a dávají nám zpětnou vazbu s jiskrou v očích, jak skvělé to je na jejich univer­zitě a jak profe­si­onální jsou podmínky.“ Vzdělání: 2012-2016 bakalá­řský titul v oboru věda a ekono­mika, zaměření: spor­tovní ekono­mika, Univer­sität Pader­born Kontakt: E-Mail / Mobil nico@scholarbook.net / +4917634491842

zur Team­über­sicht