Thomas Bojanowski

Thomas Bojanowski

Pozice ve společnosti Scho­l­arbok: zaklad­atel, řídící společník Ve společnosti od: 2019 Zaměření: finance, stra­te­gické pláno­vání Spor­tovní kariéra: účastník mládež­nických olym­pijs­kých her (2007) německý halový mistr, 800m (2009)...
Pavlina Nepo­ko­jova

Pavlina Nepo­ko­jova

Univer­zitní sport pro mě znamená skvělou příleži­tosti k rozvoji a to nejen spor­tov­ního ale přede­vším i toho lids­kého.

Thomas Petrich

Thomas Petrich

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Manažer Švýcarska Ve společnosti od: 2015 Co pro mě univer­zitní sport znamená: Příleži­tost rozvíjet se spor­tovně i lidsky a zároveň možnost prožít tento jedi­nečný zážitek se svým týmem.“ Nejhezčí...
Timothy Elliott

Timothy Elliott

Jedi­nečná příleži­tost se rozvíjet ve sportu, akade­micky i osobně a přitom možnost prožívat neuvěři­telný zážitek.

Uwe Katz­marek

Uwe Katz­marek

Je to možnost, jak mladým spor­tovcům splnit jejich sen a to jít studovat do USA a opti­mální způsob, jak spojit sport se studiem.