zur Team­über­sicht

Timothy Elliott

Pozice ve společnosti Scho­l­ar­book: Support team – regis­trace a přihlášky Ve společnosti od: 2019 Spor­tovní kariéra: NCAA Scho­l­ar­ship Athlete an der Wingate Univer­sity Zkušen­osti v USA: Born and raised😉 Co pro mě univer­zitní sport znamená: „Jedi­nečná příleži­tost se rozvíjet ve sportu, akade­micky i osobně a přitom možnost prožívat neuvěři­telný zážitek.“ Kontakt: E-Mail timothy@scholarbook.net

zur Team­über­sicht