Zásady ochrany osob­ních údajů

1. OCHRANA OSOB­NÍCH ÚDAJŮ V KOSTCE

OBECNÉ POZNÁMKY A POVINNÉ INFOR­MACE

Násle­du­jící poznámky posky­tují jedno­duchý přehled o tom, co se stane s vašimi osob­ními údaji, když navš­tí­víte naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž můžete být osobně iden­ti­fik­ováni.

Provo­zo­va­telé těchto stránek berou ochranu vašich osob­ních údajů velmi vážně. S vašimi osob­ními údaji naklá­dáme důvěrně a v souladu se zákon­nými před­pisy o ochraně osob­ních údajů a tímto proh­lá­šením o ochraně osob­ních údajů.

Tyto zásady ochrany osob­ních údajů vysvět­lují, jaké údaje shro­mažďu­jeme a k čemu je použí­váme. Vysvět­lují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet ( při komu­ni­kaci pros­třed­nictvím e-mailu) může mít bezpeč­nostní nedost­atky. Úplná ochrana údajů před přís­tupem třetích stran není možná.

Podrobné infor­mace o ochraně osob­ních údajů nalez­nete v našich zása­dách ochrany osob­ních údajů pod tímto textem.

A) JMÉNO A ADRESA ODPO­VĚDNÉ OSOBY
Správcem údajů na této webové stránce je:

Scho­l­ar­book GmbH
Simon Stützel
Breite Str. 61
76135 Karls­ruhe

Telefon: +49 178 608 7584
Email: simon@scholarbook.net

Správcem je fyzická nebo práv­nická osoba, která rozho­duje samostatně nebo společně s ostat­ními o účelech a  zpra­co­vání osob­ních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

B) JMÉNO A ADRESA OSOBY POVĚŘENÉ ZA OCHRANU ÚDAJŮ
Scho­l­ar­book GmbH
Nicole Steinke
Office Isern­hagen
Rubin­kamp 2
30916 Isern­hagen

Telefon: +49 157 37735165
Email: nicole@scholarbook.net

2.) SHRO­MAŽĎO­VÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBO­VÝCH STRÁN­KÁCH

OBECNÉ INFOR­MACE

A) KDO JE ZODPO­VĚDNÝ ZA SHRO­MAŽĎO­VÁNÍ ÚDAJŮ NA TĚCHTO WEBO­VÝCH STRÁN­KÁCH?
Zpra­co­vání údajů na těchto webo­vých strán­kách provádí provo­zo­vatel webo­vých stránek. Vaše kontaktní údaje nalez­nete v potisku této webové stránky.

B) ROZSAH ZPRA­CO­VÁNÍ OSOB­NÍCH ÚDAJŮ
V zásadě zpra­co­vá­váme osobní údaje našich uživa­telů pouze v rozsahu, vněž, který je nezbytný pro posky­to­vání funkčních webo­vých stránek, obsahU a služeb. Zpra­co­vání osob­ních údajů našich uživa­telů probíhá pouze se souh­lasem uživa­tele.

C) PRÁVNÍ PODKLAD PRO ZPRA­CO­VÁNÍ OSOB­NÍCH ÚDAJŮ

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpra­co­váním osob­ních údajů, slouží článek 6 sec. 1 lit. a jako právní základ pro zpra­co­vání osob­ních údajů.

V případě zpra­co­vání osob­ních údajů nezbyt­ných pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ článek 6 od 1 uvede­ného .b GDPR. To platí i pro zpra­co­vání a pro prová­dění nezbyt­ných předsmluvních opatření.

Pokud je zpra­co­vání osob­ních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které naše společ­nost podléhá, slouží jako právní základ článek 6 sec. 1 lit.c GDPR.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyža­dují zpra­co­vání osob­ních údajů, slouží jako právní základ článek 6 sec. 1 lit. d GDPR.

D) VYMA­ZÁNÍ A DOBA ULOŽENÍ DAT
Osobní údaje subjektu budou vyma­zány nebo zablo­ko­vány, jakmile bude účel uložení vynechán. K ucho­vá­vání může dojít také v případě, že to stanovil evropský nebo vnitros­tátní záko­no­dárce v naří­zeních, práv­ních před­pi­sech nebo jiných před­pi­sech EU, kterým správce podléhá. Údaje se rovněž zablo­kují nebo vymažou, pokud uplyne stano­vená výše doby ucho­vání uvedenými normami, pokud není nutné údaje dále ucho­vávat pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

E) JAK SHRO­MAŽĎU­JEME VAŠE ÚDAJE?

Na jedné straně jsou vaše údaje shro­mažďo­vány tím, že nám je poskyt­nete. Mohou to být např. údaje, které zadáte do našeho kontakt­ního formu­láře nebo které poskyt­nete při vyplňo­vání regis­tračního formu­láře.

Další údaje jsou auto­ma­ticky shro­mažďo­vány našimi IT systémy, když navš­tí­víte webové stránky. Jedná se přede­vším o tech­nické údaje (např. inter­netový proh­lížeč, operační systém nebo čas zobra­zení stránky). Shro­mažďo­vání těchto údajů probíhá auto­ma­ticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

F) K ČEMU VAŠE ÚDAJE POUŽÍ­VÁME?
Některé údaje jsou shro­mažďo­vány, aby bylo zajiš­těno, že webové stránky jsou posky­to­vány bez chyb. K analýze chování uživa­telů mohou být použita další data. Údaje, které nám poskyt­nete, použí­váme v rámci regis­tračního formu­láře k posky­to­vání našich služeb. Údaje, které nám poskyt­nete pros­třed­nictvím kontakt­ního formu­láře, použí­váme k tomu, abychom vás kontakt­ovali.

G) JAKÁ PRÁVA MÁTE S OHLEDEM NA VAŠE ÚDAJE?
Máte právo kdykoli bezplatně obdržet infor­mace o původu, příjemci a účelu uložených osob­ních údajů. Máte také právo požádat o opravu, bloko­vání nebo vyma­zání těchto údajů. V případě dalších otázek týka­jí­cích se ochrany osob­ních údajů se můžete kdykoli obrátit na osoby tímto pověřené,  nicole@scholarbook.net . V případě porušení ochrany údajů má dotyčná osoba právo podat stíž­nost přís­luš­nému dozoro­vému úřadu. Přís­lušným dozorovým úřadem ve věcech práva na ochranu údajů je státní institut pro ochranu osob­ních údajů spol­ko­vého státu, ve kterém má naše společ­nost sídlo, tj. Seznam pověřených osob pro ochranu osob­ních údajů a jejich kontaktní údaje nalez­nete na násle­du­jícím odkazu:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

3.) SHRO­MAŽĎO­VÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH WEBO­VÝCH STRÁN­KÁCH

PODROBNÉ INFOR­MACE
3.1 POSKY­TO­VÁNÍ WEBO­VÝCH STRÁNEK A TVORBA LOGFILES

A) POPIS A ROZSAH ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ

Pokaždé, když vstu­pu­jete na naše webové stránky, náš systém auto­ma­ticky shro­mažďuje data a infor­mace z počí­tačo­vého systému vašeho počí­tače v takzvaných server­ových soubo­rech proto­kolu.

Jedná se o:

Typ proh­lí­žeče a verze proh­lí­žeče
použitý operační systém
Adresa URL odka­zo­vate
Název hosti­tele přis­tu­pu­jí­cího počí­tače
Čas poža­davku serveru
IP adresa
Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Tyto údaje nejsou uloženy společně s dalšími osob­ními údaji uživa­tele.

B) PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ
Právním základem pro dočasné uklá­dání dat a logo­vých souborů je článek 6 sec. 1 lit. f GDPR, který umožňuje zpra­co­vání údajů pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

C) ÚČEL ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky do počí­tače uživa­tele. Kromě toho jsou data využí­vána k opti­ma­li­zaci webo­vých stránek a k zajiš­tění bezpečnosti našich systémů infor­mačních tech­no­logií. Chcete-li to provést, musí být po dobu trvání relace uložena IP adresa uživa­tele. V této souvis­losti se hodno­cení údajů pro marke­tin­gové účely nepro­vádí.

D) DOBA SKLA­DO­VÁNÍ

Údaje budou vyma­zány, jakmile již nebudou nezbytné pro účely jejich shro­mažďo­vání. V případě shro­mažďo­vání údajů pro posky­to­vání webo­vých stránek je tomu tak v případě ukončení přís­lušné relace.

V případě uklá­dání dat v soubo­rech proto­kolu tomu tak je nejpozději po sedmi dnech. Další skla­do­vání je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživa­telů odstraněny nebo odci­zeny, takže přiřa­zení vola­jí­cího klienta již není možné.

Osobní údaje, které nám poskyt­nete pros­třed­nictvím našeho formu­láře pro posou­zení příleži­tostí, budou uloženy, dokud nebu­deme schopni provádět naše služby. Pokud tyto údaje ukazují, že nemůžeme provádět naše služby, okamžitě tyto údaje smažeme.

E) NESOUHLAS A ODSTRANĚNÍ

Shro­mažďo­vání údajů pro posky­to­vání webo­vých stránek a uklá­dání dat v log soubo­rech je naprosto nezbytné pro provoz webo­vých stránek. V důsledku toho neexis­tuje možnost námitek ze strany uživa­tele.

Při přenosu osob­ních údajů pros­třed­nictvím našeho posou­zení příleži­tostí nebo kontakt­ního formu­láře má uživatel právo kdykoli získat přístup ke svým údajům a požádat o vyma­zání údajů.

3.2) COOKIES

Webové stránky někdy použí­vají takzvané cookies. Soubory cookie nezpůso­bují poško­zení vašeho počí­tače a neobsa­hují viry. Cookies se použí­vají k tomu, aby naše webové stránky byly uživa­telsky přívě­ti­vější, efek­tiv­nější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počí­tači a uloženy ve vašem proh­lí­žeči.

Většina souborů cookie, které použí­váme, jsou takzvané „session cookies“. Po skončení vaší návš­těvy budou auto­ma­ticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstá­vají uloženy ve vašem zaří­zení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš proh­lížeč při příští návš­těvě.

Svůj proh­lížeč můžete nastavit tak, abyste byli infor­mo­váni o nast­avení souborů cookie a povo­lili soubory cookie pouze případ od případu, vyloučili přijetí souborů cookie v urči­tých přípa­dech nebo obecně a umož­nili auto­ma­tické vyma­zání souborů cookie při zavření proh­lí­žeče.

Cookies, které jsou nezbytné k prove­dení procesu elek­tro­nické komu­ni­kace nebo k posky­to­vání urči­tých funkcí, které chcete používat (např. funkce nákup­ního košíku), jsou uloženy. Provo­zo­vatel webo­vých stránek má opráv­něný nárok na uklá­dání cookies pro tech­nicky bezchybné a opti­ma­li­zo­vané posky­to­vání svých služeb. Pokud jsou uloženy jiné soubory cookie (např. cookies pro analýzu vašeho chování při proh­lí­žení), jsou v tomto proh­lá­šení o ochraně osob­ních údajů zpra­co­vány oddě­leně.

3.3) Posou­zení příleži­tostí

A) POPIS A ROZSAH ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ

Na našich webo­vých strán­kách vám nabí­zíme možnost požádat o posou­zení příleži­tostí s osob­ními údaji. Data jsou vložena do vstupní masky a přená­šena a uložena. Údaje nebudou předány třetím stranám. Shro­mažďují se násle­du­jící údaje:

IP adresa uživa­tele
Datum a čas vstupu
Osobní údaje (jméno, příj­mení, bydliště, domovská země, místo bydliště, pohlaví)
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, číslo mobilního tele­fonu)
Údaje speci­fické pro sport (sport, klub, výška, váha, spor­tovní úspěch)
Akade­mické údaje (matu­ritní ročník, typ matu­rit­ního vysvě­dčení)
Průzkum pro kontakt­ování
Většina údajů je zadá­váná volně a volně (voli­telný vstup). Zadá­vání údajů do povin­ných polí je pro posky­to­vání našich služeb naprosto nezbytné.

Po dokončení posou­zení příleži­tosti je získán souhlas uživa­tele se zpra­co­váním těchto údajů a je poskyt­nuto toto proh­lá­šení o ochraně osob­ních údajů.

B) PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ
Právním základem pro zpra­co­vání údajů je čl. Pokud regis­trace slouží k plnění smlouvy, které je uživatel smluvní stranou, nebo k prove­dení předsmluvních opatření, je dalším právním základem pro zpra­co­vání údajů Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

C) ÚČEL ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ

Hodno­cení příleži­tosti uživatelem je nezbytné pro obsah a služby posky­to­vané na našich webo­vých strán­kách.

Posou­zení šancí uživatelem je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem nebo pro reali­zaci předsmluvních opatření.

D) DOBA SKLA­DO­VÁNÍ
Údaje budou vyma­zány, pokud nepostačují k dosažení účelu jejich shro­mažďo­vání („zrušení“).
V případě uvedení provo­zo­va­telů webo­vých stránek do provozu nabí­zenou službou budou údaje uloženy alespoň do doby, než bude služba splněna. Pokud je také poža­do­váno uložení údajů, získá se souhlas uživa­tele.

E) NESOUHLAS A ODSTRANĚNÍ

Jako uživatel máte možnost kdykoli zobrazit nebo upravit data, která jste předali. Data, která jsou o vás uložena, můžete kdykoli odstranit.

Chcete-li odstranit nebo upravit vaše údaje, obraťte se na naši pověřen­kyní pro ochranu osob­ních údajů Nicole Stein­keovou, nicole@scholarbook.net.

Jsou-li údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro prová­dění předsmluvních opatření, je předčasné vyma­zání údajů možné pouze tehdy, pokud smluvní nebo právní povinnosti nevylučují vyma­zání.

3.4) KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A E-MAILOVÝ KONTAKT

A) POPIS A ROZSAH ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ

Kontaktní formulář je k dispo­zici na našich webo­vých strán­kách, které mohou být použity pro elek­tro­nický kontakt. Pokud uživatel této možnosti využije, data zadaná do vstupní brány nám budou přene­sena a uložena. Jedná se o tyto údaje:

Jméno
E-mailová adresa
Voli­telné: Tele­fonní číslo
Při odes­lání zprávy jsou uložena také násle­du­jící data:

IP adresa uživa­tele
Datum a čas regis­trace
Pro zpra­co­vání údajů bude váš souhlas získán během procesu odesí­lání a bude odkázán na toto proh­lá­šení o ochraně osob­ních údajů.

Případně nás můžete kontakt­ovat pros­třed­nictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživa­tele přená­šené e-mailem.

V této souvis­losti nebudou údaje předá­vány třetím stranám. Data se použí­vají výhr­adně pro zpra­co­vání konver­zace.

B) PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ
Právním základem pro zpra­co­vání údajů je za přít­omnosti souh­lasu uživa­tele Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Právním základem pro zpra­co­vání údajů předá­vaných v průběhu zasí­lání e-mailu je čl. Pokud se po e-mail­ovém kontaktu usku­teční uzavření konzu­ltační smlouvy se společ­ností Scho­l­ar­book GmbH, je dalším právním základem pro zpra­co­vání čl. 6 od 1 lit.b GDPR.

C) ÚČEL ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ

Zpra­co­vání osob­ních údajů z kontakt­ního formu­láře je pro nás výhr­adně určeno pro zpra­co­vání kontakt­ních údajů. V případě kontaktu e-mailem máme nezbytný opráv­něný zájem na zpra­co­vání údajů.

Ostatní osobní údaje zpra­co­vá­vané během procesu odesí­lání jsou použí­vány k zabrá­nění zneužití kontakt­ního formu­láře a k zajiš­tění bezpečnosti našich systémů infor­mačních tech­no­logií.

D) DOBA SKLA­DO­VÁNÍ

Údaje budou vyma­zány, jakmile již nebudou nezbytné pro účely jejich shro­mažďo­vání. U osob­ních údajů ze vstup­ního formu­láře kontakt­ního formu­láře a těch, které jsou zaslány e-mailem, je tomu tak při ukončení přís­lušné konver­zace s uživatelem. Rozhovor končí, když z okol­ností lze vyvodit, že dotčené skutečnosti byly konečně objas­něny.

Doda­tečné osobní údaje shromá­ž­děné během procesu odesí­lání budou vyma­zány nejpozději po uply­nutí sedmi dnů.

E) NESOUHLAS A ODSTRANĚNÍ

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpra­co­váním osob­ních údajů kdyk­oliv odvolat. Pokud uživatel kontak­tuje našeho pověřence pro ochranu osob­ních údajů (nicole@scholarbook.net) e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení svých osob­ních údajů. V takovém případě nelze pokračovat v konver­zaci.

Pokud si uživatel přeje vymazat své předané údaje, musí si o to vyžádat náš  pro ochranu osob­ních údajů e-mailem.

3.5) ANALY­TICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN

Když navš­tí­víte naše webové stránky, vaše chování při proh­lí­žení může být statis­ticky vyhod­no­ceno. To se provádí hlavně s cookies a takzvanými analy­tických programy. Analýza vašeho chování při surfo­vání se obvykle provádí anonymně; chování surfo­vání nelze vysle­dovat zpět k vám. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit použitím urči­tých nástrojů.

A) GOOGLE ANALÝZA

Tato webová stránka využívá funkce webové analy­tické služby Google Analy­tics. Posky­to­vatelem je Společ­nost Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analy­tics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počí­tači a umožňují analýzu vašeho použí­vání webo­vých stránek. Infor­mace vyge­ner­ované souborem cookie o vašem použí­vání této webové stránky jsou obvykle přená­šeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.

Uklá­dání cookies Google Analy­tics je založeno na provo­zo­vatel webo­vých stránek má opráv­něný zájem na analýze chování uživa­telů za účelem opti­ma­li­zace jak svých webo­vých stránek, tak reklamy.

B) IP ANONY­MITA 
Na této webové stránce jsme aktiv­o­vali funkci anony­mi­zace IP. Tím se zkrátí vaše IP adresa od společnosti Google v rámci člens­kých států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospo­dá­řském prostoru před převodem do Spojených států. Pouze ve výji­mečných přípa­dech bude úplná IP adresa přene­sena na server Společnosti Google v USA a tam zkrá­cena. Jménem provo­zo­va­tele těchto webo­vých stránek bude společ­nost Google tyto infor­mace používat za účelem vyhod­no­cení vašeho použí­vání webo­vých stránek, shro­mažďo­vání zpráv o akti­vi­tách na webo­vých strán­kách a posky­to­vání dalších služeb souvi­sejí­cích s akti­vitou na webo­vých strán­kách a použí­váním inter­netu provo­zo­v­ateli webo­vých stránek. IP adresa přene­sená vaším proh­lí­žečem v rámci služby Google Analy­tics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

C) BROWSER PLUGIN
Uklá­dání souborů cookie můžete zabránit díky zodpo­ví­da­jí­címu nast­avení soft­waru proh­lí­žeče; Rádi bychom však zdůraz­nili, že v tomto případě nemusí být možné využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit shro­mažďo­vání údajů gener­ovaných souborem cookie a souvi­sejí­cích s vaším použí­váním webo­vých stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpra­co­váním těchto údajů společ­ností Google stažením a instalací pluginu proh­lí­žeče, který je k dispo­zici na násle­du­jícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

D) NÁMITKY PROTI SHRO­MAŽĎO­VÁNÍ ÚDAJŮ

Shro­mažďo­vání vašich údajů službou Google Analy­tics můžete zabránit klik­nutím na násle­du­jící odkaz. Je nast­aven soubor cookie pro odhlá­šení, který zabraňuje shro­mažďo­vání vašich údajů při budoucích návš­tě­vách těchto webo­vých stránek: Zakázat službu Google Analy­tics
.

Další infor­mace o tom, jak služba Google Analy­tics nakládá s uživa­tel­skými údaji, nalez­nete v zása­dách ochrany osob­ních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

E) ZPRA­CO­VÁNÍ ÚDAJŮ OBJED­NÁVKY

Uzavřeli jsme smlouvu se společ­ností Google o zpra­co­vání údajů o objed­návce a plně imple­men­tu­jeme přísné poža­davky něme­ckých úřadů pro ochranu osob­ních údajů při použí­vání služby Google Analy­tics.

F) DEMO­GRA­FICKÉ FUNKCE VE SLUŽBĚ GOOGLE ANALY­TICS
Tato webová stránka používá funkci „demo­gra­fické charak­te­ris­tiky“ služby Google Analy­tics. To vám umožní vytvářet sestavy, které obsa­hují proh­lá­šení o věku, pohlaví a zájmech návš­těv­níků stránky. Tato data pochá­zejí ze zájmově orien­to­vané reklamy od společnosti Google i z údajů o návš­těv­ní­cích třetích stran. Tato data nemohou být přidružena k určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deak­tiv­ovat pros­třed­nictvím nast­avení reklamy ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shro­mažďo­vání vašich údajů službou Google Analy­tics, jak je uvedeno v položce „Námitky proti shro­mažďo­vání údajů“.

G) GOOGLE RECAP­TCHA

Na našich webo­vých strán­kách použí­váme „Google reCAP­TCHA“ (dále jen „reCAP­TCHA“). Posky­to­vatelem je Společ­nost Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA („Google“).

cílem reCAP­TCHA je ověřit, zda zadá­vání dat na našich webo­vých strán­kách (např. v kontaktním formu­láři) provádí člověk nebo auto­ma­ti­zo­vaný program. Za tímto účelem reCAP­TCHA analy­zuje chování návš­těv­níka webo­vých stránek na základě různých charak­te­ristik. Tato analýza se spustí auto­ma­ticky, jakmile návš­těvník webo­vých stránek vstoupí na webové stránky. Pro analýzu reCAP­TCHA vyhod­no­cuje různé infor­mace (např. IP adresa, délka pobytu návš­těv­níka webo­vých stránek na webo­vých strán­kách nebo pohyby myši prove­dené uživatelem). Údaje shromá­ž­děné během analýzy budou předány společnosti Google.

Analýzy reCAP­TCHA probí­hají zcela na pozadí. Návš­těv­níci webu se nedozví, že probíhá analýza.

Zpra­co­vání údajů se provádí na základě provo­zo­va­tele, který má na webo­vých strán­kách opráv­něný zájem na ochraně svých webo­vých nabídek před uráž­livou auto­ma­ti­zo­vanou špionáží a spamem.

Další infor­mace o zása­dách ochrany osob­ních údajů společnosti Google reCAP­TCHA a společnosti Google nalez­nete v násle­du­jí­cích odka­zech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

H) GOOGLE MAPY

Tato stránka používá mapovou službu Mapy Google pros­třed­nictvím rozhraní API. Posky­to­vatelem je Společ­nost Google Inc., 1600 Amphi­theatre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto infor­mace jsou obvykle přená­šeny a uloženy serverem Google v USA. Posky­to­vatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Použí­vání Map Google je v zájmu atrak­tivní prezen­tace našich online nabídek a snad­ného vyhle­dá­vání míst, která jsme uvedli na webo­vých strán­kách. 

Další infor­mace o tom, jak zacházet s uživa­tel­skými údaji, nalez­nete v zása­dách ochrany osob­ních údajů společnosti Google:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

V tomto proh­lá­šení o ochraně osob­ních údajů Vás budeme infor­movat o možnos­tech námitek.

3.6) SSL- BZW. TLS-ŠIFRO­VÁNÍ

Z bezpeč­nost­ních důvodů a k ochraně přenosu důvěr­ného obsahu, jako jsou objed­návky nebo poža­davky, které nám zašlete jako provo­zo­vatel stránek, používá tato stránka šifro­vání SSL nebo TLS. Šifro­vané připo­jení poznáte změnou řádku adresy proh­lí­žeče z „http://“ na „https://“ a ikonou zámku v řádku proh­lí­žeče.

Pokud je povo­leno šifro­vání SSL nebo TLS, údaje, které nám poskyt­nete, nemohou být přeč­teny třetími stra­nami.

3.7 )ŠIFRO­VANÉ PLATEBNÍ TRANSAKCE NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Pokud po uzavření placené smlouvy exis­tuje povin­nost poskyt­nout nám vaše platební údaje (např. číslo účtu v případě inkasa), budou tyto údaje vyža­do­vány pro zpra­co­vání plateb.

Platební transakce pros­třed­nictvím obvy­klých plateb­ních pros­tředků (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prová­děny výhr­adně pros­třed­nictvím šifro­va­ného připo­jení SSL nebo TLS. Šifro­vané připo­jení poznáte změnou řádku adresy proh­lí­žeče z „http://“ na „https://“ a ikonou zámku v řádku proh­lí­žeče.

V případě šifro­vané komu­ni­kace nemohou být vaše platební údaje, které nám předá­váte, přeč­teny třetími stra­nami.

4. OSOBNÍ PRÁVA

Pokud osobní údaje zpra­co­vá­váte vy, jste ochranou osob­ních údajů v oblasti sociálního zabez­pečení GDPR a máte násle­du­jící práva vůči správci:

A) PRÁVA

Můžete požádat správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpra­co­vá­váme.

Pokud je takové zpra­co­vání k dispo­zici, můžete si od správce vyžádat násle­du­jící infor­mace:

 1. účely, pro které jsou osobní údaje zpra­co­vá­vány;
   kate­gorie zpra­co­vá­vaných osob­ních údajů;
 2. příjemci nebo kate­gorie příjemců, kterým byly nebo jsou zveře­jněny osobní údaje, které se vás týkají;
 3. pláno­vaná doba ucho­vá­vání osob­ních údajů, které se vás týkají, nebo, pokud konkrétní infor­mace nejsou možné, kritéria pro stano­vení doby ucho­vá­vání;
 4. exis­tence práva na opravu nebo výmaz osob­ních údajů, které se vás týkají, práva omezit zpra­co­vání správcem nebo práva vznést námitku proti tako­vému zpra­co­vání;
 5. exis­tence práva na odvolání k orgánu dozoru;
  veškeré dostupné infor­mace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou od subjektu údajů shro­mažďo­vány;
 6. exis­tence auto­ma­ti­zo­va­ného rozho­do­vání, včetně profi­l­o­vání v souladu s čl.Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO, přinej­menším v tako­vých přípa­dech smys­lu­plné infor­mace o souvi­sející logice a rozsahu a zamýš­lených účin­cích tako­vého zpra­co­vání pro subjekt údajů.

Máte právo poža­dovat infor­mace o tom, zda budou osobní údaje, které se vás týkají, předány do třetí země nebo meziná­rodní orga­ni­zaci. V této souvis­losti můžete požádat, abyste byli infor­mo­váni o přís­lušných záru­kách v souladu s článkem Art. 46 DSGVO v souvis­losti s přenosem.

b) Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění správce, pokud jsou zpra­co­vá­vané osobní údaje, které se vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Regu­látor musí neprod­leně provést opravu.

c) Právo omezit zpra­co­vání

Můžete požádat o omezení zpra­co­vání osob­ních údajů, které se vás týkají, za násle­du­jí­cích podmínek:

 1. pokud zpochyb­níte přes­nost osob­ních údajů, které se vás týkají, po dobu, která správci umožňuje ověřit správ­nost osob­ních údajů;
 2. zpra­co­vání je nezá­konné a odmí­táte vymazat osobní údaje a místo toho poža­du­jete omezení použití osob­ních údajů;
 3. správce již osobní údaje pro účely zpra­co­vání nepo­tře­buje, ale potře­bu­jete je k uplat­nění, výkonu nebo obha­jobě práv­ních nároků, nebo
  pokud jste vznesli námitku proti zpra­co­vání v souladu s článkem 21 sec. 1 GDPR a zatím není jasné, zda opráv­něné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpra­co­vání osob­ních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje zpra­co­vá­vány, s výjimkou jejich ucho­vá­vání, pouze s vaším souh­lasem nebo pro uplat­nění, výkon nebo obha­jobu práv­ních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo práv­nické osoby nebo z důvodů důleži­tého veře­j­ného zájmu Unie nebo člens­kého státu.

Pokud bylo omezení zpra­co­vání omezeno podle výše uvedených podmínek, budete před zrušením omezení infor­mo­váni správcem

d) Právo na vyma­zání

1) Odstranění
Můžete poža­dovat, aby správce okamžitě vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje okamžitě vymazat za před­po­k­ladu, že platí jeden z násle­du­jí­cích důvodů:

 1. Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromá­ž­děny nebo jinak zpra­co­vány.
 2. Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpra­co­vání založeno v souladu s článkem 6 sec. 1 lit. a nebo čl.
  Proti zpra­co­vání vzne­sete námitku v souladu s čl.
 3. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpra­co­vány nezákonně.Výmaz osob­ních údajů, které se vás týkají, je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva člens­kých států, kterým správce podléhá.
 4. Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpra­co­vány nezá­konně.
 5. Výmaz osob­ních údajů, které se vás týkají, je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva člens­kých států, kterým správce podléhá.
 6. Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromá­ž­děny v souvis­losti se službami infor­mační společnosti nabí­zenými v souladu s čl. 8 Abs. 1 DSGVO 

2) INFOR­MACE PRO TŘETÍ
Pokud správce zveře­jnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen je vymazat v souladu s článkem 17 sec. 1 GDPR, přijme vhodná opatření, včetně tech­nických opatření, s přih­léd­nutím k dostupným tech­no­lo­giím a nákladům na imple­men­taci, aby infor­moval správce údajů, kteří zpra­co­vá­vají osobní údaje, že jste od nich jako subjekt údajů požá­dali o vyma­zání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo z kopií nebo kopií nebo kopií těchto osob­ních údajů.

3) Výjimky

Právo na výmaz neexis­tuje, pokud je zpra­co­vání nezbytné:

 1. o výkonu práva na svobodu projevu a infor­mací;
 2. plnit právní povin­nost vyža­du­jící zpra­co­vání podle práva Unie nebo člens­kých států, kterým správce podléhá, nebo plnit úkoly, které jsou ve veře­jném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci přene­sené na správce;
 3. z důvodů veře­j­ného zájmu v oblasti veře­j­ného zdraví v souladu s čl. 9 Abs. 2 lit. h tak jako čl.. 9 Abs. 3 DSGVO;
 4. pro archivní účely ve veře­jném zájmu, pro účely věde­ckého nebo histo­rického výzkumu nebo pro statis­tické účely v souladu Art. 89 Abs. 1 DSGVO, v rozsahu, v němž právo uvedené v písmenu a může znemožnit nebo vážně narušit dosažení cílů tako­vého zpra­co­vání, nebo
 5. pro uplat­nění, výkon nebo obha­jobu práv­ních nároků.

e) Právo na infor­mace

Pokud jste uplat­nili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpra­co­vání vůči správci, je správce povinen infor­movat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zveře­jnit, toto odstranění nebo vyma­zání údajů nebo omezení zpra­co­vání, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nepři­nese nepři­měřené úsilí.

Máte právo být infor­mo­váni o těchto příjemcích ve vztahu k správci.

f) Právo na přeno­si­tel­nost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste správci poskytli, ve struk­tur­o­vaném, společném a stro­jově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskyt­nuty, za před­po­k­ladu, že:

 1. zpra­co­vání na základě souh­lasu podle čl. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO nebo na základě smlouvy v souladu. čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO je založena a
 2. zpra­co­vání se provádí auto­ma­ti­zo­vanými postupy.

Při výkonu tohoto práva máte také právo získat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to tech­nicky prove­di­telné. Tím se nesmí mít dotčeny svobody a práva jiných osob.

Právo na přeno­si­tel­nost údajů se nevz­ta­huje na zpra­co­vání osob­ních údajů nezbytné pro plnění úkolu ve veře­jném zájmu nebo při výkonu veřejné moci přene­sené na správce.

g) Právo vznést námitku

Z důvodů vyplý­va­jí­cích z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli protestovat proti zpra­co­vání osob­ních údajů, které se vás týkají a které mohou být podle čl. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO ,

odvolání; to platí i pro profi­l­o­vání na základě těchto usta­no­vení.

Správce již nezpra­co­vává osobní údaje, které se vás týkají, pokud nemůže prokázat závažné opráv­něné důvody pro zpra­co­vání, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobo­dami, nebo pokud zpra­co­vání slouží k uplat­nění, výkonu nebo obraně práv­ních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpra­co­vá­vány pro účely přímého marke­tingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpra­co­vání osob­ních údajů, které se vás týkají, za účelem takové reklamy; to platí i pro profi­l­o­vání, pokud se týká tako­vého přímého marke­tingu.

Pokud vzne­sete námitku proti zpra­co­vání pro účely přímého marke­tingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpra­co­vá­vány.

Máte možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvis­losti s využí­váním služeb infor­mační společnosti, bez ohledu na směr­nici 2002/58/ES, pros­třed­nictvím auto­ma­ti­zo­vaných postupů využí­va­jí­cích tech­nické speci­fi­kace.

h) Právo na odvolání proh­lá­šení o souh­lasu podle zákona o ochraně osob­ních údajů

Máte právo kdykoli odvolat své proh­lá­šení o souh­lasu podle zákona o ochraně osob­ních údajů. Odvolání souh­lasu nemá vliv na zákon­nost zpra­co­vání prová­dě­ného na základě souh­lasu až do odvolání.

i) Auto­ma­ti­zo­vané rozho­do­vání v každé věci, včetně profi­l­o­vání

Máte právo nebýt před­mětem rozhod­nutí založe­ného výhr­adně na auto­ma­ti­zo­vaném zpra­co­vání, včetně profi­l­o­vání, které má právní účinek vůči vám nebo podobně významně ovli­vňuje vás. To neplatí, pokud rozhod­nutí

 1. nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem,
 2. je povo­leno práv­ními před­pisy Unie nebo člens­kého státu, kterým správce podléhá, a že tyto právní před­pisy obsa­hují vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a opráv­něných zájmů,
 3. s vaším výslovným souh­lasem.
 4. Tato rozhod­nutí však nesmí být založena na konkrét­ních kate­go­riích osob­ních údajů podle čl.9 Abs. 1 DSGVO, stejně jako čl.. 9 Abs. 2 lit. a nebo g DSGVO  byla přijata vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a vašich opráv­něných zájmů.

Pokud jde o případy uvedené v bodech 1 a 3, přijme správce vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich opráv­něných zájmů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany správce, vyjá­dřit svůj názor a napad­nout rozhod­nutí.

j) Právo podat stíž­nost dozoro­vému úřadu

Aniž je dotčen jaký­koli jiný správní nebo soudní opravný pros­tředek, máte právo podat stíž­nost u dozoro­vého úřadu, zejména v členském státě, kde máte bydliště, místo práce nebo místo údaj­ného proti­práv­ního jednání, pokud se domní­váte, že zpra­co­vání osob­ních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s DSGVO.

Dozorový úřad, kterému byla stíž­nost podána, infor­muje stěžo­va­tele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soud­ního oprav­ného pros­tředku, v souladu s čl.. 78 DSGVO.

5.) NESOUHLAS S PROPA­GAČNÍMI E-MAILY
Proti použití kontakt­ních údajů zveře­jněných v rámci povinnosti tisku pro zasí­lání nevyžá­daných reklam­ních a infor­mačních mate­riálů se tímto vzta­huje námitka. Provo­zo­va­telé stránek si výslovně vyhra­zují právo podniknout právní kroky v případě nevyžá­da­ného zasí­lání reklam­ních infor­mací, napří­klad spamo­vými e-maily.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.