Scho­l­ar­book

Fotbalový tým

Top tým ve zpro­s­třed­ko­vání fotbal­o­vých stipendií!!

Scho­l­ar­book žije fotbalem!

Seznam se s nejvě­tším a nejz­kušeně­jším týmem zpro­s­třed­ko­va­telů fotbal­o­vých stipendií v USA. Za posled­ních 6 let se nám úspěšně podařilo zpro­s­třed­kovat více než 600 hráčů do USA.

Fotbaloví experti za tebe bojují o každou nabídku

%

Naši experti sami hráli fotbal na univer­zitě

Zpro­s­třed­ko­vaní hráči/hráčky 2020

Fotbalový manage­ment

Niklas a Jonas tahají za nitky v záku­lisí!

Zajišťují, aby všechno probí­halo podle plánu, aby všechny naše události, jako je fotbalová prezen­tace a zpro­s­třed­ko­vání našich fotba­listů, běžely opti­málně.

Oba žijí fotbalem a jsou vysoce ceněny trenéry na univer­zi­tách v USA a to hlavně díky jejich odborným znalostem a charak­teru. 

Zpro­s­třed­ko­va­telé hráčů

24/7 na mobilu!

Dani, Max a Jordan přiná­šejí stipen­dijní nabídky pro naše hráče. Pokud tyto tři navš­tívíš během pracov­ního dne, budou prav­dě­pod­obně na tele­fonu s nějakým trenérem z USA. Ví přesně, co trenéři hledají a díky tomu mohou prezen­tovat naše hráče v nejle­pším světle. 

Všechny tři mají velké zkušen­osti ve zpro­s­třed­ko­vání hráčů a univer­zitním sportu a  vyzařují z nich atmos­féra, která je prostě nakaž­livá.

 

Tým agentů

Oni mají tu největší zásluhu na tom, proč se Scho­l­ar­book může pyšnit neuvěři­telnou kvalitou služeb pro jednot­livé hráče!

Naši agenti už vydlá­ž­dili cestu do USA stovkám hráčů. Přede­vším díky jejich koor­di­načním schop­nostem! Můžeme tě s klidem ujistit, že se hladce dost­aneš přes admi­nis­tra­tivní procesy a skončíš až v letadle na cestě do USA. Bez ohledu na to, jaká překážka jim stojí v cestě, vždy najdou řešení k vyří­zení prob­lému.

Všichni naši agenti sami hráli na vyso­kých školách v USA. Někteří dokonce mají zkušen­osti z profe­si­onálního fotbalu nebo jako vyso­koš­kolský trenér. Takže přesně ví, jak dostat  fotbalovou kariéru na další úroveň.