My jsme 

Scho­l­ar­book

Scho­l­ar­book – spor­tovní stipen­dium USA

Chceš začít svůj příběh se Scho­l­ar­bookem? Náš příběh jsme zahá­jili před 10 lety s cílem nabíd­nout co nejvě­tšímu počtu spor­tovců jedi­nečnou příleži­tost získat stipen­dium v USA a připravit se na nejvyšší úrovni pro budouc­nost.

Hodně se toho změnilo v těchto 10 letech, ale i nadále plně spolé­háme na motto „Od spor­tovců na spor­tovce“ a velký tým odborníků, kteří ti mohou poskyt­nout přesné infor­mace, které potře­buješ vědět na tvojí cestě do USA.

Nejen, že ti pomůžeme rychle a nekom­pli­ko­vaně, ale také ti nabíd­neme obsáhlý a komplexní servis, který je na této úrovni jedi­nečný.

Již nyní se těšíme na setkání s Tebou a podpoříme tě na tvojí cestě do USA.

zamě­s­tanci

Tým

zpro­s­třed­ko­vaní spor­tovci ve 2020

Jak mi může Scho­l­ar­book pomoci,

získat stipen­dium?

Zkušen­osti s více než 2 000 zpro­s­třed­ko­vanými stipendií

Výuka na univer­zitě je nade vše. Kromě rozšiřo­vání a údržby našich služeb, je pro nás obzv­láště důležité, aby jsi měl na cestě za tvým snem co nejméně kompli­kací. To, že jsme zpro­s­třed­ko­vali více než 2000 spoko­jených spor­tovců do USA, není žádnou náhodou. Jako pora­denská agen­tura se vyznačuje vysokým stan­dardem, pokud jde o podporu, pravi­delné zákaznické práce a řešení prob­lémů. Naši konzu­l­tanti mají komplexní školení o všech prob­lé­mech, které mohou nastat. Na Scho­l­ar­booku můžeš nechat otravné papí­ro­vání a s čistým svědomím se sous­tředit pouze na váš sen. Nech nás, ať za tebe podnik­neme admi­nis­tra­tivní kroky! 

Kontakty s více než 10 000 univer­zit­ními trenéry

Mnoho agentur má data­bázi s kontakty na trenéry, ale pro náš není všechno. Za více než 10 let jsme do Spojených států přivedli více než 2000 spor­tovců. Proto jsme vybu­do­vali síť trenérů, kteří nám důvěřují a kterým pravi­delně dopo­ruču­jeme spor­tovce. Tímto způs­obem se také ujis­tíme, že budeš v dobrých rukou. Máme odborníka na každý sport, který je zodpo­vědný za trenérské kontakty. Kromě toho pravi­delně navš­tě­vu­jeme univer­zity a bavíme se s trenéry. Tvůj profil, který ti vytvá­říme, není jenom přídán na naše stránky. Aktivně oslo­vu­jeme trenéry s cílem umožnit ti studovat na tvojí vysněné univer­zitě.

Byli jsme ve stejné situaci.

Nevíme jen teore­ticky, jaké úkoly tě čekají. Naši zaměst­nanci byli ve stejné situaci a museli překonat stejné překážky jako ty. Dbáme na to, aby jsi dostal odpověď na každou otázku a vždy měl po boku někoho, kdo ti pomáhá a dělá všechno proto, aby tvoje cesta byla co nejvíce bez stresu. Tvůj manažer tě bude dopro­vázet od A do Z a rychlé ti pomůže najít řešení všech otázek. S námi je to všechno o tobě a tvém snu.

Nejspra­ve­d­li­vější poměr cena/výkon

U nás si můžeš vybrat ze tří různých balíčků služeb a vyhod­notit, který pro tebe bude tou nejro­zum­nější vari­antou. Sám se rozhodneš, co je pro tebe důležité. Pro všechny balíčky platí náš splát­kový systém, což znamená, že platíte pouze za posky­to­vané služby, jakmile jsme o jeden velký krok blíže k naplnění tvého snu. Informuj se o různých balí­č­kách v bezplatné a nezá­vazné konzu­ltaci a zeptej se nás na všechny tvoje otázky!

Scho­l­ar­book-App

Od roku 2010 jsme inová­torem v oblasti zpro­s­třed­ko­vání stipendií. Každý den pracu­jeme na tom, abychom zhod­notili současný stav a analy­zo­vali, jak můžeme dále zlepšovat tvoje zkušen­osti s námi. V době digi­ta­li­zace a mobi­li­zace jsme spus­tili revo­luci v našem zákaznickém portálu a rozší­řili jej o zákaznickou apli­kaci. To umožňuje kdykoli sledovat průběh tvojeho procesu, pohodlně nahrávat a načítat infor­mace a doku­menty pros­třed­nictvím mobilního tele­fonu a poža­dovat a zobra­zovat schůzky. Tímto způs­obem můžeme zvýšit péči, pokud jde o pohodlí, ale také umís­tění úspěch, na bezkon­ku­renční úrovni.

Regis­trační formulář

Náš tým

Kdo jsou tváře za jménem Scho­l­ar­book? Seznam se s naším týmem odborníků ještě před zahá­jením spolu­práce..

Členové

národnosti

průměrný věk

Balíčky a ceny

Spor­tovní stipen­dium v USA – to je sen! Finanční stránka je  vždy důležitou složkou při pláno­vání budoucnosti. Z tohoto důvodu se spolé­háme na abso­lutní poctivost a trans­par­ent­nost odměňo­vání našich služeb. Zde se dozvíš všechna čísla a detaily o našich různých nabíd­kách.

Balíčky služeb

Platební kroky

%

Trans­pa­rence und poctivost

Zvyš své šance

Podle motta „Boost your Chances“ z tebe chceme udělat ideálního spor­tovce pro každý sport. V USA se tato doko­na­lost vždy skládá z akade­mických a spor­tov­ních aspektů. Zjisti více o naší speciální nabídce služeb, která tě na cestě do USA postaví do pole posi­tion.