naše

Balíčky

Naše nabídka služeb 

Naším hlavním cílem je ti pomoci úspěšně najít vhodné spor­tovní stipen­dium. Nabí­zíme pouze tu nejvyšší kvalitu a pomůžeme ti během všech kroků procesu. Tímto způs­obem vždy zaručíme úspěšný průběh všech regis­trací a přihlášek. Tím také omezíme tvoje úsilí v tak složitém projektu.

Pro spor­tovce, kteří se odváží podniknout mnoho kroků sami, máme základní balíček a naš Scho­l­ar­book Guide, který tě připraví na cestu do USA a zhruba odpo­ví­da­jící rozsah služeb, které ostatní posky­to­va­telé mohou poskyt­nout. Naším cílem je pomoci spor­tovci, aby měl, co nejméně práce během procesu.

Scho­l­ar­book ti chce nabíd­nout jen ty nejlepší služby, které nemají obdoby a dodat ti podporu, kterou budeš cítit při každo­denní spolu­práci s námi. 

Jak si dokážeš před­s­tavit, tento úkol také vyža­duje spoustu času a odhod­lání z naší strany. Na druhou stranu víme, že peníze jsou pro tebe vysokou prio­ritou, a proto jsme vyvinuli systém sazeb, který je v tomto odvětví jedi­nečný.

Vždy platíš pouze za již prove­dené služby. Ceny jsou uvedeny v Eurech.

BASIS

Tvůj 
DO-IT-YOURSELF
BALÍČEK

800
Na začátku spolu­práce

800
Po propa­gaci všem vhodným univer­zitám

800
Po vybrání univer­zity

800
Po získání závě­reč­ného potvrzení o studiu

Zahr­nuty jsou násle­du­jící služby:

 • Profe­si­onální spor­tovní Profil + Video
 • Marke­ting na všech přís­lušných univer­zi­tách
 • Pomoc při komu­ni­kaci s trenéry a výběr správné nabídky spor­tov­ními experty
 • Přístup ke komplex­nímu průvodci Scho­l­ar­booku pro dokončení všech admi­nis­tra­tiv­ních kroků
 • Na vyžá­dání: komplexní analýza znalostí anglič­tiny

Komfort

Tvůj
ANTI-STRESS
BALÍČEK

1.300
Na začátku spolu­práce

1.300
Po propa­gaci všem vhodným univer­zitám

1.300
Po vybrání univer­zity

1.300
Po získání závě­reč­ného potvrzení o studiu

Zahr­nuje služby BASIS a navíc:

 • Celkem 8 lekcí pro přípravu na testy certi­fik­ovaným učitelem anglič­tiny pros­třed­nictvím video­ho­voru
 • Prove­dení regis­trace, stejně jako placení stan­dar­di­zo­vaných testů a regis­trace u College Sports Asso­cia­tion
 • Přijetí formální přihlášky univer­zity odborníkem na přihlášku včetně regis­tračních poplatků
 • Přijetí žádosti o vízum včetně poplatků

PREMIUM

Maxi­mální
využití svých
šancí

2.000
Na začátku spolu­práce

2.000
Po propa­gaci všem vhodným univer­zitám

2.000
Po vybrání univer­zity

2.000
Po získání závě­reč­ného potvrzení o studiu

Zahr­nuje služby BASIS + KOMFORT a navíc:

 • celkem 6 lekcí přípravy na mate­ma­tickou stránku přijí­macích zkoušek certi­fik­ovanými učiteli
 • Překlad všech přís­lušných doku­mentů ověřeným státním překlad­atelem
 • Přijetí formální přihlášky univer­zity odborníkem na přihlášku včetně regis­tračních poplatků a vyhod­no­co­vání certi­fi­kátů
 • Scho­l­ar­book zorga­ni­zuje jeden přestup na univer­zitu během studia v USA
 • Scho­l­ar­book pomůže zajistit návš­těvy až 3 oblí­bených univerzit

Zvlá­štnosti základ­ního balíčku

Basis-balíček charak­te­ri­zuje vstup do světa zpro­s­třed­ko­vání stipendií a je prvním od začátku průmyslu. Pro ostatní posky­to­va­tele je stan­dard stále stan­dardem, přičemž ve Scho­l­ar­booku je do značné míry nahrazen balíčky s inklu­zivně­jšími službami.

Složitý proces, jako je umís­tění spor­tovce v USA, by měl být řešen abso­lut­ními odborníky. Z tohoto důvodu je naším cílem zajistit, aby náš vyško­lený tým odborníků provedl co nejvíce kroků v procesu.

Přesto jsme se rozhodli i nadále nabízet BASIS, zejména pro rodiny s před­chozí znalostí, jak funguje komu­ni­kace s americkými úřady a mají pro ni také dostatek času. Na rozdíl od našich inklu­zivních balíčků musí všechny kroky zvlád­nout a zaplatit sám spor­tovec.

K servis­nímu poplatku se přičí­tají násle­du­jící náklady a časové poplatky, které jsou zahr­nuty v ostat­ních balí­čcích:

Kostenpunkt Cena Čas
TOEFL-Test 230 € 1 hodina
SAT-Test 95 € 1 hodina
Povolení k začátku 125 € 10 hodin
Zápis 50 € 3 hodiny
Příprava na testy 400 € 10 hodin
Visa-příhlášení 450 € 5 hodin
Překlad certifikátu + hodnocení* 600 € 5 hodin
Součet: 1.950 € 35 hodin

 

Regis­trační formulář