naše

Balíčky

Naše nabídka služeb 

Naším hlavním cílem je pomoci ti úspěšně najít vhodné spor­tovní stipen­dium . Nabí­zíme pouze tu nejvyšší kvalitu a pomůžeme ti při dělání co nejvíce kroků procesu. Tímto způs­obem můžeme vždy zaručit úspěch regis­trací a apli­kací a omezit tvoje úsilí v tak složitém projektu.

Pro spor­tovce, kteří se odváží podniknout mnoho kroků sami, máme základní balíček a naš Scho­l­ar­book Guide, který tě připraví na cestu do USA a zhruba odpo­ví­dají rozsahu služeb, které ostatní posky­to­va­telé mohou poskyt­nout. Naším cílem je předat spor­tovci co nejméně práce.

Scho­l­ar­book ti chce nabíd­nout jen ty nejlepší služby, které nemají obdoby a dodat ti podporu, kterou budeš cítit při každo­denní spolu­práci s námi. 

Jak si dokážeš před­s­tavit, tento úkol také vyža­duje spoustu času a odhod­lání z naší strany. Na druhou stranu víme, že peníze jsou pro tebe vysokou prio­ritou, a proto jsme vyvinuli systém sazeb, který je v tomto odvětví jedi­nečný.

Vždy platíte pouze za výkon, který dost­a­nete.

BASIS

Tvůj 
DO-IT-YOURSELF
BALÍČEK

800 na začátku spolu­práce

800
Po zhod­no­cení všech přís­lušných vyso­kých školách

800
Po podání přihlášky na vysokou školu

800
Nach Erhalt der finalen Studi­en­platz-Bestä­ti­gung

Zahr­nuty jsou násle­du­jící služby:

 • Profe­si­onální spor­tovní Profil + Video
 • Marke­ting na všech přís­lušných vyso­kých školách
 • Pomoc při komu­ni­kaci s trenéry a výběr správné nabídky spor­tov­ními experty
 • Přístup ke komplex­nímu průvodci Scho­l­ar­booku pro dokončení všech admi­nis­tra­tiv­ních kroků
 • Na vyžá­dání: komplexní analýza znalostí anglič­tiny

Komfort

Tvůj
ANTI-STRESS
BALÍČEK

1.300
na začátku spolu­práce

1.300
Po zhod­no­cení všech přís­lušných vyso­kých školách

1.300
Po podání přihlášky na vysokou školu

1.300
Nach Erhalt der finalen Studi­en­platz-Bestä­ti­gung

Zahr­nuje služby BASIS a navíc:

 • Celkem 8 lekcí pro přípravu testu certi­fik­ovaným učitelem jazyků pros­třed­nictvím video­kon­fe­rence
 • Prove­dení regis­trace, stejně jako placení stan­dar­di­zo­vaných testů a regis­trace u College Sports Asso­cia­tion
 • Přijetí formální přihlášky univer­zity odborníkem na přihlášku včetně regis­tračních poplatků
 • Přijetí žádosti o vízum včetně poplatků

PREMIUM

DEIN
CHAN­CEN­MA­XI­MIERER

PAKET

2.000
na začátku spolu­práce

2.000
Po zhod­no­cení všech přís­lušných vyso­kých školách

2.000
Po podání přihlášky na vysokou školu

2.000
Nach Erhalt der finalen Studi­en­platz-Bestä­ti­gung

Zahr­nuje služby BASIS + KOMFORT a navíc:

 • celkem 6 lekcí v přípravě na mate­ma­tickou stránku přijí­macích zkoušek certi­fik­ovanými učiteli
 • Překlad všech přís­lušných doku­mentů ověřeným státním překlad­atelem
 • Natá­čení a editace videa 
 • Přijetí formální přihlášky univer­zity odborníkem na přihlášku včetně regis­tračních poplatků a vyhod­no­co­vání certi­fi­kátů

PREMIUM PLUS

DEIN RUNDUM-SORGLOS PAKET

2.500
na začátku spolu­práce

2.500
Po zhod­no­cení všech přís­lušných vyso­kých školách

2.500
Po podání přihlášky na vysokou školu

2.500
Nach Erhalt der finalen Studi­en­platz-Bestä­ti­gung

Včetně výko­no­st­ního balíčku BASIS, KOMFORT + PREMIUM a navíc:

 • Anmel­dung und Kosten­über­nahme bei Zweit­ver­such eines Eignungs­tests
 • Anmel­dung und Kosten­über­nahme der SAT-Subject Tests (max.3)
 • Korrektur Essay/Motivationsschreiben
 • Über­nahme der Über­set­zung aller rele­vanten Doku­mente durch eine staat­lich veri­fi­zierte Über­set­zerin
 • Orga­ni­sa­tion eines Univer­si­tä­ten­wech­sels während des Studiums in den USA

Zvlá­štnosti základ­ního balíčku

Basis-balíček charak­te­ri­zuje vstup do světa zpro­s­třed­ko­vání stipendií a je prvním od začátku průmyslu. Pro ostatní posky­to­va­tele je stan­dard stále stan­dardem, přičemž ve Scho­l­ar­booku je do značné míry nahrazen balíčky s inklu­zivně­jšími službami.

Složitý proces, jako je umís­tění spor­tovce v USA, by měl být řešen abso­lut­ními odborníky. Z tohoto důvodu je naším cílem zajistit, aby náš vyško­lený tým odborníků provedl co nejvíce kroků v procesu.

Přesto jsme se rozhodli i nadále nabízet BASIS, zejména pro rodiny s před­chozí znalostí, jak funguje komu­ni­kace s americkými úřady a mají pro ni také dostatek času. Na rozdíl od našich inklu­zivních balíčků musí všechny kroky zvlád­nout a zaplatit sám spor­tovec.

K servis­nímu poplatku se přičí­tají násle­du­jící náklady a časové poplatky, které jsou zahr­nuty v ostat­ních balí­čcích:

KostenpunktCenaČas
TOEFL-Test230 €1 hodina
SAT-Test95 €1 hodina
Povolení k začátku125 €10 hodin
Zápis50 €3 hodiny
Příprava na testy400 €10 hodin
Visa-příhlášení450 €5 hodin
Překlad certifikátu + hodnocení*600 €5 hodin
Součet:1.950 €35 hodin

 

Regis­trační formulář