SCHO­L­AR­BOOK

Zvyš své šance

Zvyš své šance na studium snů

Dostaň se s námi na další úroveň!

Chceš získat nové tituly, nejlepší výkony nebo rekordy? Pak jsi na správném místě. Pomůžeme ti nejen získat spor­tovní stipen­dium v USA, ale také tě chceme doko­nale připravit na poža­davky školi­telů a univerzit a zvýšit tvoje šance na plné stipen­dium.

Profe­si­onální příprava na testy

Ať už TOEFL, SAT nebo GMAT, naši zkušení učitelé ti  poskytnou všechny možné nástroje pro dosažení nejle­pších výsledků v poža­do­vaných testech.

Rozvíjet spor­tovce

Američtí trenéři přik­lá­dají velký význam atle­tice spor­tovce. S tímto programem se stanete velmi důležitým spor­tovcem každého trenéra!

Premium PLUS ELITE

Sníte o absol­vo­vání nejle­pších univerzit na světě? S naším programem tě tlačíme do elity!

Naše

Příprava na testy

Po více než 2000 spor­tov­cích víme, že mnoho mladých spor­tovců má značný respekt k angli­ckému jazyku a jsou nervózní z nesplněním poža­davků vyso­kých škol. Nenecháme tě v tom samot­ného a nabí­zíme ti profe­si­onální jazy­kové a mate­ma­tické kurzy v přípravě testu na TOEFL, SAT / ACT a GMAT / GRE. Společně tuto překážku zvlád­neme!

Proč jsou ty testy tak důležité?

Finanční výhody

Zejména test SAT má přímý vliv na akade­mické stipen­dium. S mimořádně dobrými výsledky můžeš získat až 20 000 amerických dolarů.

Více zain­te­re­so­vaných trenérů

Vysoké školy týmy mají pouze určitý rozpočet pro spor­tovní stipendia.. Z tohoto důvodu, američtí trenéři hledají spor­tovce s dobrým akade­mickým výkonem, protože jim pak můžou nabíd­nout i akade­mické stipen­dium.

Patři k elitě

Obzv­láště elitní univer­zity, jako je Harvard, Princeton nebo Yale, mají na své ucha­zeče velmi vysoké nároky. Pokud chceš jít na jednu z těchto univerzit, musíš získat skvělé výsledky v testech. 

Čím je naše příprava na testy výji­mečná?

Jsme velmi hrdí na naši přípravu na testy. Po instalaci nového systému se naši spor­tovci v testech doká­zali zlepšit v průměru o 15%. Tento rozdíl může rozhod­nout o něko­lika tisíc dola­rech v rámci spor­tov­ního stipendia nebo přijetí na elitní univer­zitu.
Při přípravě našich spor­tovců spolé­háme na indi­vi­duální podporu. Tato indi­vi­duální podpora má tu výhodu, že se učíte velmi inter­ak­tivně ve srov­nání s přípravou s výuko­vými knihami nebo skupi­no­vými kurzy a může částečně simul­ovat skutečnou situaci při testech. Kromě toho máme možnost propa­govat každého spor­tovce indi­vi­duálně a na základě jeho součas­ného výkonu.

Nabí­zíme:

 • 1:1 Výukové jednotky 45 min
 • Analýza výkonnosti na začátku přípravy
 • Přípravná stra­tegie pro doplnění mimo kurz

Rozvíjet spor­tovce

Naší nejvyšší prio­ritou je posky­tovat našim zákazníkům komplexní pora­denství na nejvyšší úrovni. Po 10 letech ve zpro­s­třed­ko­vání spor­tovců do USA, jsme dospěli k závěru, že sport na vysoké škole klade větší důraz na atle­tické aspekty. Zejména v týmo­vých spor­tech, jako je fotbal, mají evro­pští talen­tové často spor­tovní výhodu, když začí­nají svou kariéru na vysoké škole.
Kvůli tomu jsme tvrdě praco­vali na vytvoření programu, který vás také atle­ticky připraví na sport v USA a zvýší tvoje šance na stipen­dium na špič­kové univer­zitě.

Náš partner

Od listopadu 2019 spolu­pra­cu­jeme s post­gra­duálním spor­tovním vědcem Kevinem Speerem, který pracuje na jeho atle­tických dove­d­nos­tech v rámci svého projektu „Deve­lo­p­Ath­letes“. Ať už je to síla, rychlost nebo koor­di­nace, Kevin vám pomůže dostat se na další úroveň. Má dlou­ho­leté zkušen­osti s prací se spor­tovci z různých sportů a byl silový a kondiční trenér na Univer­sity of Florida. On také připravil spor­tovce jako Alex­ander Ehrens­berger a Fabian Weitz pro jejich NCAA D1 kariéru v americkém fotbale.

Program

 • Indi­vi­duální trén­in­kový program online a osobní trénink 
 • Období: 6 měsíců
 • Zahr­nuje:
  • trén­in­kový plán (koor­di­nace, síla, rychlost) 
  • stra­vo­vací plán
  • prognóza zranění
  • Diagnos­tika výkonu na začátku a na konci programu
  • Online podpora + dotazy tele­fo­nicky
  • Osobní trénink v Köln (nejlépe)
 • Kromě 6-měsí­čního vzdělá­va­cího programu, nabí­zíme také zkušební měsíce s Deve­lo­p­Ath­letes!
Premium Plus

ELITE

Víš, co to znamená studovat na nejle­pších univer­zi­tách na světě? Elitní univer­zity, jako je Harvard univer­sity nebo Princeton Univer­sity. Titul na jedné z těchto škol nejen zaručuje nejlepší podmínky pro úspěšnou profe­si­onální kariéru a obrovskou síť úspěšných absol­ventů vyso­kých škol, ale také ti nabízí velmi zvlá­štní zážitek na akade­mické půdě a ve spor­tov­ních týmech.
V minu­losti někteří spor­tovci Scho­l­ar­book využili této jedi­nečné příleži­tosti.

 

UniverzitaWorld Ranking (2020)Scholarbook-zákazníciWebsite
MIT1Leandra Zimmermann, atletika (Bachelor)web.mit.edu
Stanford2Leandra Zimmermann, atletika (Master)www.stanford.edu
Harvard3Lars Lorch, veslováníwww.harvard.edu
Princeton13Inka Busack, Leichtathletik Marie-Fee Breyer, atletikawww.princeton.edu
Columbia18Alexander Bangerl, Fotbalwww.columbia.edu
Johns Hopkins22Felicia Körner, Leichtathletikwww.jhu.edu
Duke25Alexander Matlari, Golf Lara Kohlenbach, atletikawww.duke.edu
California, Berkeley28Amina Wolf, Golf Lara Tortell, atletikawww.berkeley.edu
UCLA35Jessie Maduka, atletika Marian Spannowsky, atletikawww.ucla.edu
University of San Diego45Katharina Kukaras, Tenis Patrick Zimmer, Fotbalwww.ucsd.edu

 

Jsi vhodný?

Tento program je zaměřen na spor­tovce, kteří kromě silných výkonů ve sportu, jsou také vyni­ka­jící ve třídě a mají abso­lutní vůli jet tak daleko a studovat na elitní univer­zitě.

Pokud se cítíš osloven, chceme tě plně podpořit tímto programem a „tlačit“ tě, dokud nebudeš mít dopis o přijetí od elitní univer­zity ve svých rukou .

Co dost­aneš?

Všechny služby z prémio­vého balíčku a navíc:

 • Zpra­co­vání 3 přihlášek na elitní vyso­kých školách
 • Regis­trační platba až na 3 SAT-subject testy
 • Příprava na pohovor s ucha­zeči
 • Oprava moti­vačního dopisu
 • Regis­trace a platba za druhý test způso­bi­losti
 • Podpora ze strany prémio­vých spor­tovců