Basebal

Basebal

Dein Stipendium in den USA

V žádné jiné zemi není base­ball tak rozší­řený jako v USA! Téměř každý vyrůstá hráním tohoto sportu a proto je úroveň base­balu na univer­zi­tách USA velmi vysoká.
S base­bal­ovým stipen­dium v USA máš možnost se v tomto sportu opravdu posunout na další úroveň a zároveň se věnovat studiu.

Get

Inspired

Referenzen

No items found

Basebal in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Basebal je na univer­zi­tách nabízen pouze pro chlapce. Dívky hrají v USA softbal. 
 
o Univer­zity s base­bal­o­vými týmy:
NCAA D1: 298
NCAA D2: 259
NAIA: 212
JUCO: 511
 
o Plné stipen­dium na tým:
NCAA D1: 11,7
NCAA D2: 9
NAIA: 12
JUCO: 24

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Base­balový trénink na amerických univer­zi­tách je naprosto profe­si­onální. Každý týden absol­vuješ asi pět trén­inků na base­bal­ovém hřišti a k tomu ještě několik silo­vých a vytrva­lost­ních jednotek, které se konají ve spor­tov­ních halách, z nichž některé jsou určeny speciálně pro base­balové týmy.
Co je důležité, větší hustota trén­inku se studiem nijak nekouše: časy před­nášek jsou upra­veny podle trén­in­ko­vého plánu. Jako hráč base­balu, můžeš v USA dosáh­nout úrovně, o které by jsi v Německu jen snil.
Vzhledem k vysoké inten­zitě trén­inku mají fotbalové týmy vyni­ka­jící podmínky, pokud se jedná o fyzio­ter­a­peuty, chiro­prak­tiky a lékaře. K tomu všemu mají hráči přístup ke všem rege­ne­r­ačním zaří­zením, která splňují nejvyšší stan­dardy.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Base­balová sezóna začíná na jaře. To je důvod, proč trenéři žádají hráče, aby i se studiem začali až v jarním sementru. Nikdo ti však nebude bránit, začít se studiem už během podzimu. Tam obykle probíhá dlouhá před­se­zónní příprava a sehraje se pár příprav­ných zápasů.
Národní šampoi­onát se koná pro všechny tři ligy v květnu nebo červnu.

Basebal

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Prak­ticky každá střední škola má svůj vlastní tým. To je ten hlavní důvod, proč je tak těžké, dostat se potom do univer­zit­ního týmu. Každý rok usiluje mnoho dobrých hráčů o jedno z mála dostup­ných míst v týmu.
Nemusíš ale vešet hlavu, protože i menší divize I, stejně jako divize II a NAIA Insti­tute také nabí­zejí vyni­ka­jící base­ballové programy, které jsou zhruba na stejné úrovni jako mládež­nické národní týmy v této zemi.
Z toho důvodu je důležité mít zkušen­osti z nejvyšší německé mládež­nické ligy, aby jsi měl dobrou šanci na spor­tovní stipen­dium v USA.

Deine Chanceneinschätzung