Cyklistika

Cyklistika

Dein Stipendium in den USA

I jako cyklista máš možnost dosáh­nout na stipen­dium a přesunout tak svou spor­tovní kariéru společně se studie do USA. Týmy univerzit jsou často velmi dobře vyba­vené a jsou velmi meziná­rodní. K tomu všemu panuje v cyklistickém týmu opravdu skvělý týmový duch a to díky každo­den­ního trén­inku a soužití v areálu univer­zity.
Exis­tují různé disci­plíny. Kromě tradičního silničního závodu je zde také horské kolo. Mnoho univerzit nabízí obě disci­plíny, některé se pak specia­li­zují pouze na jednu.

Get

Inspired

Referenzen

Sebas­tian Schaub

Radsport | Midwestern State Univer­sity

Grund­sätz­lich bin ich hier in Texas beein­druckt, wie offen und freund­lich mich alle begrüßt haben. Inner­halb der ersten Tage durfte ich fast die gesamte Chef­etage der MSU kennen­ge­lernt und habe ein paar kleine Inter­views für regio­nale Zeitungen gegeben, was mir schnell auch Selbst­ver­trauen in meine sprach­li­chen Fähig­keiten gegeben hat. Bzgl Covid fühle ich mich inner­halb der Uni sehr sicher und ich denke das kann man für jede andere Uni auch sagen, dass alles mögliche getan wird um die Verbrei­tung einzu­dämmen. Die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book war von Anfang an super orga­ni­siert und ging in allen Schritten immer schnellst­mög­lich voran. Es gibt wirk­lich nichts nega­tives darüber zu sagen. Man fühlte sich auf jeden Fall immer in guten Händen und der Kontakt nach der Ankunft in den USA bleibt bestehen für jede Frage die man dann doch noch hat.

Ariane Horbach

Radsport | Colo­rado Mesa Univer­sity

„Hallo zusammen! Für mich bietet das Studium in den USA die ideale Möglich­keit, Sport und Studium so mitein­ander zu verbinden, wie es in Deutsch­land wohl unmög­lich ist. Nun muss man sich in der “Uni-Welt” in den USA erst einmal zurecht­finden. Dafür ist profes­sio­nelle Hilfe unab­dingbar. Vielen Dank an das Scho­l­ar­­book-Team und insbe­son­dere an meine Athle­ten­be­treuerin Vesna Miletic, die mir geholfen haben, meinen Traum vom Sport­stipendium in den USA zu verwirk­li­chen!“

Cyklistika in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? V průměru asi 60 cyklistů a cyklistek dostává spor­tovní stipendia v hodnotě 1,2 milionu USD ročně.

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Náplň trén­inků se příliš neliší od těch ve zbytku světa. Co však trén­inky dělá jinými, je týmový duch, který je během každého trén­inku opravdu cítit a klade se na něho velký důraz. Spol­uhráči se navzájem moti­vují ke špič­kovým výkonům. Trenéři jsou většinou zaměst­nanci univer­zity na plný úvazek a mají tak čas, plně se věnovat týmu. Kromě toho mají spor­tovci plný přístup k fyzio­ter­a­peutům, kondičním trenérům a odborníkům na výživu a možnost využívat špič­ková spor­tovní zaří­zení univerzit.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Národní mistrovství horských kol se koná každý rok v říjnu a je vyni­ka­jící přípravou na silniční sezónu. Ta mimoch­odem vrcholí poměrně brzy a to národním mistrovstvím v březnu. Poté se cyklisté mohou plně sous­tředit na sezónu v Evropě.
Mezi tím USAC pořádá každý rok tisíce regi­onálních závodů ve Spojených státech, kde proti sobě soutěží závod­níci na podobné úrovni. Asociace nasta­vila systém kate­gorií tak, aby byl pro všechny cyklisty, přičemž kate­gorie pět je nejnižší a kate­gorie jedna je nejvyšší. A ty se pak díky zkušen­ostem z jednot­livých závodů můžeš přesunout z jedné katogie do té druhé.

Cyklistika

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Nemusíš být nutně něme­ckým mistrem, aby jsi měl možnost, získat spor­tovní stipen­dium v Americe. Přesto je však dobré, mít nějaké zkušen­osti z něme­ckých mistrovství a být schopný nám ukázat svůj poten­ciál. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Deine Chanceneinschätzung