Jezdectví

Jezdectví

Dein Stipendium in den USA

Jízda na koni má v USA dlouhou tradici. Nejen kvůli kovbojům ale také díky vysokým školám. Od roku 1998 byl tento sport regi­strován jako “ nově vzni­ka­jící sport“ u řídí­cího orgánu US College Sports NCAA. To znamená, že tento sport se postupně rozrůstá než bude moct být konečně přijat do rodiny NCAA jako řádný člen. Dokonce i americká tele­vizní stanice NBC již infor­mo­vala o soutěžích. Pro tebe to však znamená jedinou věc: I v jezdectví exis­tují stipendia, díky nim můžeš doko­nale kombi­novat své studium se sportem.

600  

Jezdců studuje na univer­zi­tách v USA

23  

Univer­zit­ních týmův USA

345  

Zpro­s­třed­ko­vaných stipendii v jezdectví 

Get

Inspired

Referenzen

Leon­hard Zenneck

Reiten

Meine bishe­rige Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book war sehr über­zeu­gend. Die sehr ange­nehme und erfolg­reiche Vorbe­rei­tung auf den TOEFL und SAT hat mich sehr entlastet. Die Kommu­ni­ka­tion mit den Coaches wurde durch Scho­l­ar­book herge­stellt und auch tatkräftig unter­stützt. Scho­l­ar­book erleich­tert die Planung und Orga­ni­sa­tion für mein Studium unge­mein und bemüht sich um ein erfolg­rei­ches Ergebnis.

Chris­tina von Einem

Reiten

Die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book gefällt mir sehr gut. Meine Athleten-Betreuerin kümmert sich gewis­sen­haft und sorg­fältig um die Schritte, die wir auf der Suche nach einem Stipen­dium machen müssen. Auch die Erreich­bar­keit über­zeugt; auf eine hilf­reiche Antwort des Betreuers/der Betreuerin kann man sich immer verlassen.

Jezdectví in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

V současné době exis­tuje 23 vyso­kých škol, na kterých se tento sport dělá a tyto univer­zity udělují až 15 spor­tov­ních stipendií na tým. Koně a vyba­vení jsou jezdcům posky­to­vány skrz spor­tovní stipen­dium. Pouze turnaje vyža­dují vlastní jezdecké vyba­vení.

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Pět jezdců z univer­zit­ního týmu obvykle soutěží proti druhému týmu. V den závodu jsou páry sest­aveny, vždy jeden jezdcem za jednu univer­zitu proti té druhé. Tyto páry pak musí soutěžit proti sobě na stejném koni v jedné z násle­du­jí­cích disci­plín:

Drezúra: Stejně jako v Německu, jezdci musí ukázat přesný a harmo­nický soulad při prová­dění lekcí. Nicméně, kůň je tažený jezdcem.

Parkurové skákání: V této disci­plíně musí jezdci se svým koněm překonat osm až deset překážek.

Horse­m­anship: Zde kůň a jezdec ukazují různé lekce v různém chodu koně podle urči­tého vzoru.

Reining: Reining je podobý horse­m­anshipu, jenom se tady přidá­vají další úkoly, jako jsou „spins“ (360 stupňů rotace na koně na zadních nohách) a „sliding stops“ (zastavení koně z cvalu a pods­klu­zo­vání zadních nohou).

Wie sieht eine Saison am College aus?

Jezdecká sezóna je na programu od září do listopadu a potom znovu od ledna do března. V závis­losti na tom, jak si tvůj tým povede v obou částech této sezony, násle­duje pak play-off, které vyvrcholí koru­n­o­vací národ­ního šampiona. V USA exis­tují pouze takzvané „dual meets“, kde proti sobě soupeří dvě univer­zity.

Jezdectví

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Nemusíš být nutně něme­ckým mistrem, aby jsi měl možnost, získat spor­tovní stipen­dium v Americe. Přesto je však dobré, mít nějaké zkušen­osti z něme­ckých mistrovství a být schopný nám ukázat svůj poten­ciál. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Deine Chanceneinschätzung