Lyžování

Lyžování

Dein Stipendium in den USA

Lyžo­vání je v USA velmi popu­lárním zimním sportem. Zejména pak alpské lyžo­vání, kde má USA vždy velice dobré lyžaře, kteří se pokaždé uchá­zejí o olym­pijské medaile. Na univer­zi­tách je pak kromě alps­kého lyžo­vaní hodně popu­lární i běh na lyžích. Je tu spousta meziná­rod­ních spor­tovců, kteří zlepšují úroveň a dost­á­vají jí tak na opravdu vysokou. Díky finančním zdrojům univerzit, jsou lyžařské týmy často velmi dobře vyba­veny. Mimo toho je většinou v týmech skvělý týmový duch, a to díky každo­den­ního trén­inku a společ­nému soužití v areálu univer­zity. Se spor­tovním stipen­diem v USA máš tu nejlepší možnost pokročit ve své spor­tovní kariéře dohromady s tou akade­mickou a zároveň se připravit na svou profe­si­onální kariéru.

1000

Lyžařů studu­jící na univer­zi­tách v USA

35

Současní a bývalí vyso­koš­kolští lyžaři na olym­pijs­kých hrách 2018

506

Dostupná spor­tovní stipendia v lyžařs­kých týmech amerických vyso­kých škol

Get

Inspired

Referenzen

Julia Richter

Ski | Univer­sity of Utah

Lyžování in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? V lyžo­vání mají možnost získat spor­tovní stipen­dium jak lyžaři, kteří se věnují alps­kému lyžo­vání, tak i bežkaři. Tady mají chlapci i dívky podobné šance, že stipen­dium dost­anou. Univer­zity s lyžařs­kými týmy:

  • Chlapci: 37
  • Dívky: 39

Plné stipen­dium na tým:

  • Chlapci: 6,3
  • Dívky: 7

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Náplň trén­inků se příliš neliší od těch ve zbytku světa. Co však trén­inky dělá jinými, je týmový duch, který je během každého trén­inku opravdu cítit a klade se na něho velký důraz. Spol­uhráči se navzájem moti­vují ke špič­kovým výkonům. Trenéři jsou většinou zaměst­nanci univer­zity na plný úvazek a mají tak dostatek času, plně se věnovat týmu. Kromě toho mají lyžaři k dispo­zici tým fyzio­ter­a­peutů, kondičních trenérů a odborníků na výživu a mohou těžit z velice dobře vyba­veného spor­tov­ního zaří­zení jednot­livých univerzit.  Mnoho mladých lyžařů má tak možnost na sobě v  v Americe zapra­covat a výrazně se zlepšit. Napří­klad, naše běžkyně na lyžích, Julia Richter, se připra­vo­vala na univer­zitě v Utahu na olym­pijské hry v Salt Lake City.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Sezóna začíná v lednu a končí už začátkem března NCAA lyžařským šampionátem. Zvlá­št­ností lyžo­vání je to, že týmy nejsou rozdě­leny do jednot­livých divizí podle veli­kosti univer­zity, jak tomu většinou bývá, ale podle země­pisné polohy. Napří­klad EISA (Eastern Inter­col­le­giate Ski Asso­cia­tion) hostí všechny závody univerzit na východním pobřeží. Sezóna EISA končí šampionátem, kde se nejlepší lyžaři kvali­fi­kují na národní šampionát. Mnoho spor­tovců, kteří se věnují lyžo­vání, se také účastní světo­vých univer­zit­ních her a Mistrovství světa juniorů U23. Úroveň je tedy považo­vána za velmi vysokou, zejména v běhu na lyžích.

Lyžování

Voraussetzungen für Dein Stipendium

K možnosti získání spor­tovní stipendia v USA nemusíš být zrovna mistrem Německa. Je však dobré, mít na kontě pár startů z něme­ckých mistrovství a být schopný ukázat svůj poten­ciál. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář a my pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Deine Chanceneinschätzung