Pozemní hokej

Pozemní hokej

Dein Stipendium in den USA

Pozemní hokej má mezi univer­zit­ními sporty velké jméno a to přede­vším u dívek. V mnoha regionech v USA jsou týmy, kkteré nabí­zejí stipen­dium právě pro tento sport.
Je to proto opti­mální možnost, jak skloubit sport se vzděláním. Budeš hrát a trénovat na vysoké úrovni a přitom se věnovat studiu na vysoké škole. Týmy pozem­ního hokeje jsou často velmi meziná­rodní.

Zpro­s­třed­ko­vaných stipendií: 47

3,8 Mio € je hodna všech zpro­s­třed­ko­vaných stipen­diím

100% indi­vi­duální péče 

Get

Inspired

Referenzen

Carolin Hoff­mann

Feld­ho­ckey | Syra­cuse Univer­sity

Vor 3 Jahre habe ich den Schritt in die USA gewagt, eine der besten Entschei­dungen meines Lebens! Sowohl auf dem Platz als auch im akade­mi­schen Bereich wird mir hier geholfen, mich aktiv und best­mög­lich auf alles vorzu­be­reiten, was nach der Uni auf mich zu kommt.

Auf dem Weg dorthin hat mir Scho­l­ar­book geholfen Kontakt zu den Coaches aufzu­bauen und hat sich voll um alle anderen Aufgaben geküm­mert, sodass ich mich darauf konzen­trieren konnte die best­mög­liche Univer­sität und mein zu Hause, die Syra­cuse Univer­sity, für die nächsten 4 Jahre zu finden.

Sophia Füge

Feld­ho­ckey | Belmont Abbey College

“Die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book war alles in allem gut. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglich­keit bekommen habe hier in den USA zu studieren. Erst durch Scho­l­ar­book habe ich von dieser Möglich­keit erfahren und war sofort begeis­tert. Das Uni leben hier ist toll. Die Mann­schaft und die Atmo­sphäre ist super. Wir machen so gut wie alles zusammen und wir verstehen uns alle super gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein kann!”

Janne Grove

Hockey | Univer­sity Of North Caro­lina

„Ich habe super viel zu tun, aber durch die unglaub­li­chen Voraus­set­zungen kann ich Hockey und Uni perfekt kombi­nieren. Ich liebe es, morgens um 8 Uhr zu Fuß zum Trai­ning zu gehen und danach nur 5 Minuten zur Uni zu brau­chen. Das Trai­ning ist extrem profes­sio­nell, sodass ich mich jetzt schon total fit fühle – ich kann meinen Muskeln beim Wachsen zugu­cken ? Ich wollte euch außerdem einmal sagen, dass ihr meiner Meinung nach wirk­lich gute Arbeit macht. Zwei Mitspie­le­rinnen von mir haben sich jetzt bei einer anderen Agentur beworben und keine wirk­lich dollen Ange­bote erhalten. Eure Videos sind wirk­lich gut produ­ziert und scheinbar schreibt ihr deut­lich mehr Colleges an als andere Agen­turen. Ich habe mich zwar auch immer viel selber infor­miert und geküm­mert, aber ich merke, dass meine Mitspie­le­rinnen nicht wirk­lich gut von der Agentur infor­miert wurden, was mir leid tut, weil beson­ders die eine sehr talen­tiert ist und ein super Abi machen wird. Bei den nächsten inter­es­sierten Spie­le­rinnen werde ich mich also drum kümmern, dass sie bei euch landen.“

Saskia Ammer

Feld­ho­ckey | Univer­sity of North Caro­lina at Chapel Hill (UNC)

Es ist für mich die beste Möglich­keit Studium und Sport zu verein­baren. Mein Traum ist in Erfül­lung gegangen.

Pozemní hokej in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? Univer­zity nabí­zejí stipe­dium pro tento sport jenom dívkám. A to zejména univer­zity v NCAA D1. Většina univerzit, které mají k dispo­zici finanční pros­tředky, se nachází na východním pobřeží Spojených států. Exis­tují však také týmy v Kali­fornii a na Stře­do­zá­padě.
 
o Univer­zity s týmy pozem­ního hokeje:
NCAA D1: 77
NCAA D2: 36
 
o Plné stipen­dium na tým:
Dívky: bis zu 12

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Trén­inky se konají na moderních hříš­tích přímo na kampusu. Kromě trén­inku tech­niky, jsou v trén­in­kovém plánu zařežené taky 2-4 trén­inky na zlepšení síly, koor­di­nace a vytrva­losti. Mnoho dívek má tak vytvořené ty nejlepší podmínky, aby se na univer­zitě opravdu zlepšily, rozví­jely zde svůj talent a v budoucnu byly schopné hrát na mistrovství světa a olym­pijskcýh hrách.
Kromě toho ti nesmí uniknout, že týmový duch v USA je ještě větší než v Německu, protože se spol­uhrá­č­kami nejen trénuješ, ale také se s nimi stra­vuješ a v podstatě s nimi žiješ. Díky tomu je ten pocit toho týmo­vého ducha mnohem nten­zivnější!

Wie sieht eine Saison am College aus?

Sezóna vždy začíná se začákem školního roku což je koncem srpna a končí – podle výsledku tvého týmu – nejpozději v polo­vině listopadu. Vzhledem k tomu, že sezóna je krátká, hrají se často dva až tři zápasy týdně. V turna­jích s více univer­zitami může počet zápasů týdně až na čtyři. Úroveň je obecně považo­vána za velmi vysokou. Zejména proto, že univer­zity zaměst­ná­vají trenéry na plný úvazek a studentky mají díky stipen­diím ten nejlepší komfort. Nejlepší týmy Divi­sion I by se v bundes­lize určitě neztra­tily.

Pozemní hokej

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Zejména proto, že mnoho meziná­rod­ních hráček se také uchází o stipen­dium v pozemním hokeji, poža­davky na hráčky jsou o něco vyšší než obvykle. Pro dobré šance na získaní stipendia je důležité mít na svém kontě pár startů v první či druhé bundes­lize nebo v regio­na­lize. Hráčky, které splňují toto krité­rium, mají vyni­ka­jící šanci studovat na jedné z nejle­pších univerzit v zemi.
Pokud však ještě tyto kritéria nesplňuješ, nevěš hlavu a zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe. Budeme schopní ti říct, zda-li máš i ty šanci na stipen­dium dosáh­nout.

Deine Chanceneinschätzung