Skoky do vody

Skoky do vody

Dein Stipendium in den USA

Dokonce i jako skokan do vody máš tu možnost přesunout svou spor­tovní a akade­mickou kariéru do USA a získat zde spor­tovní stipen­dium. Kromě plavání jsou skoky vody z věže důležitým vodním sportem, a proto je tento sport podpo­rován i na univer­zi­tách v USA. Skokani jsou součástí plaveckého týmu. Trénují a jezdí s plavci na mnoho soutěží a proto mají možnost okusit skvělý týmový duch. Se spor­tovním stipen­diem máš možnost posunout svou spor­tovní kariéru zase o něco dál a zároveň se věnovat studiu a přípravě na svou profe­si­onální kariéru.

1m  

prkno

10m  

věž

3m  

prkno

Get

Inspired

Referenzen

Jesco Helling

Wasser­springen | Florida State Univer­sity

Als inter­na­tio­naler Student habe ich mich nach Ankunft geplanter maßen in häus­liche Quaran­täne begeben, wurde in der Zeit aller­dings bestens von meinen Team­ka­me­raden mit Dingen für die Wohnung, Lebens­mit­teln und Mate­ria­lien für die Uni versorgt. Nachdem meine häus­liche Quaran­täne vorüber war, konnte ich endlich die tolle Stadt und den Campus erkunden und auch tatsäch­lich meine wenigen Präsenz­kurse besu­chen. Die ersten paar Wochen in der Uni waren sicher­lich nicht einfach, da viele Sachen anders gehand­habt werden als in Deutsch­land, die meisten Kurse online statt­finden und man sich natür­lich sprach­lich erstmal zurecht finden. Das ganze legt sich aller­dings nach kurzer Zeit und wird wesent­lich leichter und ange­nehmer. Um mal bei der Sprache zu bleiben, das Schwie­rigste ist tatsäch­lich selbst Konver­sa­tionen zu eröffnen oder beizu­treten, spricht man erstmal spürt man förm­lich, wie es sich mit jeder Minute flüs­siger und weniger erzwungen anfühlt. Aufgrund der aktu­ellen Bedin­gungen ist die Gestal­tung des Trai­nings noch etwas schwierig, aber das gesamte Team gibt alles um die begrenzte Trai­nings­zeit so gut es geht zu nutzen. Woran man sich defi­nitiv gewöhnen muss sind die klima­ti­schen Bedin­gungen, das ist aller­dings ein Neben­ef­fekt, den man gern in Kauf nimmt, wenn man täglich draußen im wunder­schönen Florida trai­nieren kann. Rück­bli­ckend war es sicher­lich von Vorteil Scho­l­ar­book für das gesamte Projekt an der Hand gehabt zu haben, wenn man sich nicht mit dem US-College System auskennt. Beson­ders bei dem vielen Papier­kram um die Anmel­dungen bei der NCAA, Uni und der Vorbe­rei­tung für die Tests kann die Hilfe absolut nicht schaden, vor allem wenn man Voll­zeit in (Hoch-)leistungssport und Schule einge­bunden ist. Zusätz­lich kommt noch die Visa-Proble­­matik durch die Corona-Pandemie hinzu, zwischen­durch sah es ernst­haft nicht danach aus, als könnte ich es recht­zeitig im August nach Talla­hassee schaffen. Ironi­scher­weise ging es dann schneller als gedacht und der Flieger ging tatsäch­lich genau an dem Tag, den ich bereits ange­peilt hatte bevor sich irgend­je­mand ausmalen konnte, was das Jahr 2020 alles bringen würde.

Skoky do vody in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Skokani do vody jsou součástí plaveckých týmů. Těží tak z velkého rozpočtu plaveckých týmů a finan­cuje se jim z toho jejich studium v USA. Univer­zity s plaveckými týmy:

  • Chlapci: 225
  • Dívky: 318

Plné stipen­dium na tým:  

  • Chlapci: 10
  • Dívky: 14

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Skokani jsou na všech univer­zi­tách součástí plaveckých týmů a proto trénují tak dlouho jako právě plavci. Trén­inky se obvykle konají ráno před prvními před­ná­š­kami a pak znovu v pozdním odpo­ledni. Kromě trén­inku v bazénu, konkrétně tak skokům ze skoka­nské věže, mají skokani ve svém trén­in­kovém plánu zahr­nuté dva až tři koor­di­nační a silové trén­inky týdně. Vzhledem k tomu, že jejich tělo je vyst­aveno velkému zatí­žení, mají univer­zity k dispo­zici výbornou lékařskou péči. Týmový lékař je součástí týmu stejně tak jako jeden nebo více fyzio­ter­a­peutů, kteří mohou využívat nejno­vě­jšími tech­niky a vyná­lezy.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Skokani do vody, kteří se věnují skokům z věže, soutěží ve všech svých soutěžích společně s plaveckým týmem. To znamená, že jejich sezóna začíná na začátku října a končí národním šampionátem v březnu nebo dubnu. Během sezóny se pravi­delně utká­vají s jiným univer­zitním týmem v tzv. „Dual Meets“ . V případě delších závodů, které se konají o víken­dech stejně tak jako při ligo­vých závo­dech je však pole účast­níků tak velké, že se obvykle musí nejprve kvali­fik­ovat do finál­o­vých kol.

Skoky do vody

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Díky výborným kontaktům s mnoha americkými trenéry ti můžeme zajistit spor­tovní stipen­dium hned, jakmile budeš mít za sebou start na něme­ckém šampionátu. První však zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe a rychleji.

Deine Chanceneinschätzung