Triatlon

Triatlon

Dein Stipendium in den USA

To je vždycky událost, když se každý rok koná Iron Man na Havaji. Každý říjen se 1800 spor­tovců ponoří do studené vody Paci­fiku, uplave 3,86 kilo­metru, ujede180,2 kilo­metrů na kole a nakonec uběhne maraton. Vítěz se s čistým svědomím může nazývat jedním z nejvyt­rva­le­jších a nejbo­jov­ně­jších spor­tovců na zemi. A v triat­lonu, jsou místem konání univer­zity – i když na mnohem kratších tratích. A to vše díky tomu, že triatlon je tam stále více a více na vzes­tupu, přede­vším díky doko­nalým trén­in­kovým podmínkám.

Univer­zitní -Vzdá­lenost

1500m

Plavání

40km

Jízda na kole

10km

Běh

Get

Inspired

Referenzen

Madlen Kappeler

Triathlon | Florida Atlantic Univer­sity

Char­lotte Holly

Triathlon | Florida Insti­tute Of Tech­no­logy

„Nachdem wir die Cross Country Saison vor drei Wochen beendet haben, neigt sich nun auch mein erstes Semester in Florida dem Ende zu. Bis jetzt bin ich super glück­lich mit meiner Entschei­dung für Florida Tech. Die Loca­tion, nicht weit vom Strand und nur eine Stunde außer­halb von Orlando, ist einfach Top. Außerdem bietet Florida Tech akade­misch, vor allem für Inge­nieur­wesen und Natur­wis­sen­schaften, einfach alles was man sich als Student nur wünschen kann. Abe nicht nur die Uni hat meine Erwar­tungen mehr als über­troffen, auch unser Team ist klasse. Selten, war ich Teil von einer so homo­genen Gruppe wie dieser. Der „Team­spirit“ steht bei uns an erster Stelle und so trai­nieren wir nicht nur gemeinsam sondern verbringen auch unsere Frei­zeit zusammen. Schon im Sommer hat Coach sicher­ge­stellt, dass ich mir mein Zimmer mit einer Läuferin aus dem Team teilen kann. Meine Zimmer­part­nerin (aus Schweden) und ich verstehen uns super und es ist immer schön wenn man nicht als einzige, morgens um 4:30 Uhr, fürs Trai­ning raus muss… Leider konnte ich verlet­zungs­be­dingt die Saison nicht zu Ende laufen, und musst auch länger pausieren. Aber auch in dieser Zeit, war mein Team, meinen Zimmer­part­nerin und vor allem Coach, eine super Unter­stüt­zung, so dass ich jetzt hoch moti­viert wieder in das Trai­ning für die bevor­ste­hende Track Saison einsteigen kann. Für dieses super schöne erste Semester möchte ich Scho­l­ar­book und vor allem meinem Betreuer Uwe danken. Ohne eure Bera­tung und Unter­stüt­zung wäre das alles nicht möglich gewesen!“

Triatlon in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

Triatlon je v univer­zitním sportu známý jako nově vzni­ka­jící sport. Tento sport je proto na cestě, abych se stal plně propa­go­vaným sportem. V současné době exis­tuje řada vyso­koš­kol­ských týmů, které jsou doplněné klub­o­vými týmy.

Univer­zity s triat­lo­n­o­vými týmy:

  • Chlapci: 3
  • Dívky: 25

Plné stipen­dium na tým:

  • Chlapci: 0
  • Dívky: 4,5

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Univer­zitní týmy zpra­vidla trénují 5krát týdně pokaždé nejméně 2 hodiny. Bazény, atle­tický stadion stejně tak jako posi­l­ovny jsou většinou přímo na kampusu. Díky tomu spor­tovci ušetří mnoho času a mohou lépe regener­ovat. Dokonce i když jsi součástí atle­tického týmu, můžeš jít zkusit trénink triat­lonu. Ze zkušen­osti víme, že trenéři běžců a atletů jsou velmi tole­rantní v sest­avení trén­inků pro triat­lo­nisty a podpo­rují je při dosaho­vání cílů. Velkou výhodou jsou  trén­inky v teple­jších oblas­tech, jako je Florida, Kali­fornie a Arizona, protože tam spor­tovci můžou trénovat po celý rok v perfekt­ních podmín­kách.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Většina triat­lo­nistů trénuje a soutěží jako součást univer­zit­ního atle­tického týmu. To je důvod, proč jsou triat­lo­nisté v zápřahu téměř celý rok. Přes­polní běh nebo cross běh trvá od srpna do října, během této doby se trénuje základní vytrva­lost, poté násle­duje krátká halová sezóna v lednu a únoru, na kterou nava­zuje sezona pod širým nebem od to března do května. Na jaře se také koná národní triat­lo­nové mistrovství.

Triatlon

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Pokud jako triat­lo­nista chceš získat spor­tovní stipen­dium v jednom z mála triat­lo­n­o­vých týmů na univer­zi­tách, měl by jsi být jedním z nejle­pších ve tvé věkové kate­gorie v Německu. Ale i tak, vzhledem k omeze­nému počtu míst v týmech, nikdy nemůžeš mít záruku, že na stipen­dium dosáhneš. Větší šanci na stipen­dium dost­aneš, pokud se rozhodneš být kromě triat­lo­n­o­vého týmu součástí i toho atle­tického, zejména pak jako běžec. Tam máš skvělou šanci získat vysoké stipen­dium. S násle­du­jí­cími časy můžeš získat doda­tečné peníze pro tvé  stipen­dium:

Chlapci:

  • 5000m: 15:00 – 15:45 min
  • 10000m: 32:00 – 33:30 min

Dívky:

  • 5000m: 17:30 – 20:00 min
  • 10000m: 38:00 – 41:00 min

Deine Chanceneinschätzung