Volejbal

Volejbal

Dein Stipendium in den USA

Vole­jbal na univer­zi­tách v USA – To je místo, kde to opravdu žije! Vzhledem k nesrov­na­tel­nému systému finan­co­vání na amerických univer­zi­tách je tam úroveň vole­j­balu velmi vysoká. Zejména pak v dívkách, kde se na univer­zity sjíždí talen­to­vané hráčky z celého světa. Je to pro ně krok na další úroveň. Na regi­onálním a národním šampionátu se můžeš těšit na plné haly a přes­vě­dčit se na vlastní oči, že v týmech přev­ládá opravdu skvělý týmový duch. Uvidíš: Univer­zitní vole­jbal je fakt nesku­tečný zážitek!

48 zpro­s­třed­ko­vaných stipendií

3 národní vítě­zové v USA

7,4 Mio € je hodnota všech nabí­zených vole­j­bal­o­vých stipendií

Get

Inspired

Referenzen

Nils Klein­schmidt

Volley­ball | Camp­bells­ville Univer­sity

“Bisher läuft alles sehr gut. Uni ist noch nicht all zu schwer, da ich noch im ersten Semester bin. Das Team ist super hat ein sehr gutes Niveau und hat mich sehr gut aufge­nommen. Der Trainer hat strenge Regeln, aber ist auch ein sehr guter Coach. Wir befinden uns gerade in der Preseason und haben ca. 10 Trai­nings­ein­heiten die Woche, was anstren­gend ist, aber auch viel Spaß macht. In meinem Team sind viele Puerto Ricaner, also viel Spanisch, was aber cool ist.”

Jasmin Sonnen­schein

Volley­ball | William Penn Univer­sity

„Wir hatten für 2 Wochen ein Vorbe­rei­tungs­camp an der William Penn Univer­sity in Oska­loosa. Das Camp war zum Teil sehr anstren­gend, aber ich habe nach den ersten Trai­nings­ein­heiten schon Erfolge bei mir fest­ge­stellt!
Unser Plan war ziem­lich voll: Morgens fing es um 8 mit Yoga oder Condi­tio­ning an, dann Früh­stück, Trai­ning, Mittag­essen, Trai­ning, Abend­essen, Trai­ning und dann Feier­abend.
Die Mann­schaft ist total nett: Neben dem vielen Trai­ning hatten wir einige Team Bondings, bei denen wir Dinge unter­nommen haben, um uns näher kennen­zu­lernen. Der erste Uni-Tag war aufre­gend, aber auch hier zeigte sich, wie offen die Ameri­kaner sind und wie schnell man sich dazu­ge­hörig fühlt.
Ich fühle mich sehr wohl und bin froh hier zu sein!“

Volejbal in den USA

Wie viele Stipendien gibt es?

V USA, vole­jbal je většinou nabí­zený dívkám a to přede­vším na střední škole. To je hlavní důvod, proč exis­tuje tak velký rozdíl v počtu mužs­kých a žens­kých týmů. Univer­zity s vole­j­bal­o­vými týmy: 

  • Chlapci: 43
  • Dívky: 852

Plné stipen­dium na tým: 20

  • Chlapci: 4,5
  • Dívky: 12

Wie ist das Training in den USA aufgebaut?

Trénuje se každo­denně. Kromě trén­inků v hale jsou do trén­in­ko­vého plánu zahr­nuté i cílené silové a vytrva­lostní jednotky, což dělá trénink velmi inten­zivním a někdy i o něco náročně­jším, než jsi zvyklí tady v Německu. Můžeme tě ale ujistit, že ti trén­in­kový program bude vyho­vovat, protože jsme v neus­tá­lému kontaktu s vole­j­bal­o­vými trenéry a známe tak jak silné, tak i slabé stránky jednot­livých programů.

Wie sieht eine Saison am College aus?

Hlavní sezona dívek začíná začátkem podzim­ního seme­stru v srpnu, což znamená stejně jako v Německu. Na druhé straně chlapci začí­nají až na jaře. Vrcholem obou sezon je závě­rečný šampionát, který se hraje systémem play-off, dívčí se koná v prosinci, chla­pecký pak v květnu. Tyto šampionáty jsou opravdu výji­mečné. Atmos­féra v hale před zaplněnými tribu­nami je naprosto skvělá a navíc jsou zápasy vysí­lány živě. 

Volejbal

Voraussetzungen für Dein Stipendium

Úroveň na amerických univer­zi­tách je opravdu vysoká. Hráčky by měly mít zkušen­osti z Ober­ligy. Když by pak na svém kontě už měly i nějaké starty za bundes­li­gový tým, jejich šance na obdržení lepšího stipendia na větší univer­zitě, se tím výrazně zvyšují a tento fakt může být rozho­du­jícím. Chlapci by měli hrát v regi­onální lize nebo v druhé bundes­lize. Nicméně, trenéři často vybí­rají své spor­tovce na základě poten­ciálu , který u nich vidí. Toto je tak šance na získání stipendia pro všechny, kteří nesplňují výše uvedená kritéria. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Deine Chanceneinschätzung