SCHO­L­AR­BOOK

SPOR­TOVNÍ STIPENDIA V USA

Tvoje spor­tovní stipen­dium v USA

Spor­tovní stipen­dium v USA s ojedinělým propo­jením sportu a studia na nejvyšší úrovni, je nejú­s­pěšně­jším spor­tovním systémem na světě.

Univer­zit­ních spor­tovců za rok 2019

Mili­ardy dolarů uděl­o­vaných ve spor­tov­ních stipen­diích

%

Spor­tovců se stipen­diem dokončují bakalá­řské studium včas

Zoe, Felix und Oskar⚽️🏀🏃

Spor­tovci na cestě do USA

 

Stipen­dium

Co jsou stipendia?

Stipendia jsou uděl­o­vány přímo americkými univer­zitami a jsou skvělou volbou, která ti umožní finan­covat studium i přes vysoké školné a nemusíš tuto finanční podporu splácet. Máš různé možnosti, jak na stipen­dium dosáh­nout. Repre­zentuj univer­zitu ve svém sportu a obdržíš za to spor­tovní stipen­dium. Druhou možností je zisk akade­mického stipendia a to díky dobrému výsledku v přijí­macích testech, při matu­ritě nebo později ve třídě. Zaměř se na testy i na svůj sport i za pomocí našich učitelů anglič­tiny, aby jsi získal co nejlepší stipen­dijní balíček.

Kdo je podpo­rován stipen­diem?

V USA exis­tuje více než 4,000 univerzit. Jak už bylo zmíněno, můžeš získat stipen­dium pros­třed­nictvím dobrých spor­tov­ních a akade­mických úspěchů. Finanční podpora spor­tovců je abso­lutní prio­ritou, a proto univer­zity posky­tují velké rozpočty pro tento účel. Zde najdeš podrobné infor­mace o poža­dav­cích, které musíš splnit ve svém sportu, aby jsi získal stipen­dium. 

Upozornění: Každá kariéra je jiná a proto bychom rádi posou­dili tvoje šance indi­vi­duálně.

Co může stipen­dium pokrýt?

  • školné
  • pronájem a stra­vo­vání
  • spor­tovní náklady (např. vyba­vení, cestovní náklady)
  • lékařská péče (např. fyzio­ter­apie)
  • vedlejší náklady (např. učeb­nice, doučo­vání, zdra­votní pojiš­tění)
  • hodnota stipendia často přesa­huje 60.000 – 80.000 € ročně
5 důvodu pro

Spor­tovní stipen­dium USA

Skvělá kombi­nace studia a sportu

V USA jsou trén­in­kové a studijní plány doko­nale koor­di­no­vány. Tato celos­vě­tově jedi­nečná kompa­ti­bi­lita je základem pro maxi­mální spor­tovní a akade­mický rozvoj.

Profe­si­onální trén­in­kové podmínky 

Vysoce kvali­fik­ovaní trenéři pracu­jící na plný úvazek, týmoví lékaři, fyzio­ter­a­peuti, skvělé rege­ne­r­ační zaří­zení a špič­kové posi­l­ovny. Univer­zity inves­tují miliony dolarů, aby ti poskytly nejlepší možné podmínky pro spor­tovní rozvoj.

Poch­vala za tvoje výkony

Tvůj spor­tovní úspěch je konečně uznáván a oceňován finančně, pros­třed­nictvím spor­tov­ního stipendia. Jako spor­tovec, jsi jednou z hvězd na akade­mické půdě a zažiješ pocit uznání a možnosti různých výhod pro tvoje úspěchy.

Studuj na nejle­pších univer­zi­tách světa

Univer­zitní systém je jeden z nejle­pších na světě. Univer­zity jako Harvard, Princeton a Stan­ford domi­nují celos­vě­to­vému univer­zit­nímu žebříčku každý rok. S titulem na špič­kové americké univer­zitě už není cesta k vysněné práci tak dlouhá.

Nejlepší čas tvého života

Chceš jít do světa po ukončení střední školy a získat jedi­nečné zkušen­osti? Se spor­tovním stipen­diem v USA se seznámíš s jinými kulturami, místy a lidmi z celého světa a zažiješ věci, které si budeš pamatovat po celý život.

Začni vyplněním našeho bezplat­ného regis­tračního formu­láře

Cesta ke

Spor­tov­nímu stipendiu

S více než 2000 zpro­s­třed­ko­vaných spor­tovců za 10 let jsme zažili a vyřešili každou nepří­jem­nost při domlou­vání stipendií. Každý spor­tovec, který se rozhodne pro cestu do USA, musí překonat různé překážky. Nakonec to končí na násle­du­jí­cích 5 bodech:

Regis­trační formulář

V nejle­pším případě nás budeš kontakt­ovat 1,5 – 2 roky předtím, než budeš chtít začít studovat v USA. Stačí vyplnit náš bezplatný regis­trační formulář.

Pozor: V některých spor­tech se dopo­ručuje zahájit přípravu dřív.

Udělal jsi spon­tánní rozhod­nutí a chtěl by jsi jet do USA v nejb­ližší době? Ve výji­mečných přípa­dech ti můžeme také poskyt­nout spor­tovní stipen­dium 3 měsíce před začátkem studia.

Po obdržení vyplně­ného regis­tračního formu­láře ti náš tým odborníků poskytne indi­vi­duální přehled o tvých příleži­to­s­tech v USA.

Překoná­vání akade­mických překážek

Exis­tují tři možnosti, jak na spor­tovní stipen­dium dosáh­nout:

  • Dokončíš matu­ritu
  • Máš výuční list a uděláš si GED-Test
  • Dokončíš odborné vzdělání

Tvůj spor­tovní profil

Po zahá­jení spolu­práce získáš svého manažera, který ti pomůže vytvořit profil spor­tovce. K tomu potře­bu­jeme infor­mace o tobě a tvojí atle­tické a akade­mické kariéře, stejně jako video­záznam z tvých zápasů nebo trén­inků.

S tímto profilem v ruce ti před­s­ta­víme americké trenéry.

Všechny tyto infor­mace nám můžeš snadno nahrát pros­třed­nictvím naší zákaznické apli­kace Scho­l­ar­book.

Výběr správné univer­zity 

Po před­stavení trenérům začíná nejza­jí­ma­vější fáze procesu. Trenéři, kteří o tebe budou mít zájem, tě budou kontakt­ovat s konkrét­ními nabíd­kami. Tvůj manažer ti poradí ohledně nabí­zených možností, vyhod­notí s tebou atrak­ti­vitu univerzit a to jak ze spor­tov­ního, tak i z akade­mického hlediska a přede­vším prověří, že finan­co­vání je také zajiš­těno.

Podpis nabídky, přihlášky na univer­zitu a víza

😁

GRATU­LU­JEME!

Podařilo se ti najít tvou univer­zitu se spor­tovním stipen­diem a dozvědět se, kde v USA budeš studovat a trénovat. Rozhod­nutí se pak oficiálně provádí podpisem stipen­dijní smlouvy a podáním žádosti na univer­zitu. Poté budeš žádat o vízum.

Náš tým expertů tě bude co nejlépe podpo­rovat ve všech tvých krocích.

Studium v USA

Harvard, UCLA, nebo Duke – nejlepší univer­zity na světě jsou v USA. ZjistI více o možnos­tech, nákla­dech a finan­co­vání studia v USA.

nejle­pších univerzit světa jsou v USA

mili­ardy amerických dolarů jsou roční výdaje na výzkum Johns Hopkins Univer­sity

Podmínky

Chceš vědět, co potře­buješ na cestě ke spor­tov­nímu stipendiu?

Zde se dozvíš, co je kromě spor­tov­ních poža­davků důležité, aby jsi dosáhl na svůj cíl.

Nejčas­tější dotazy

Máš nějaké otázky, na které chceš znát odpověď ještě před naší bezplatnou konzu­ltací?

Zde najdeš odpo­vědi na tvoje otázky týka­jící se témat studia, sportu, stipendií a života v USA.