Podmínky pro

Spor­tov­ního stipen­dium

Podmínky pro tvoje spor­tovní stipen­dium 

Náš tým ze Scho­l­ar­booku tě dopro­vodí na tvojí cestě ke spor­tov­nímu stipendiu. To znamená, že s tebou budeme od posou­zení tvého regis­tračního formu­láře, přes první kontakt s budoucím trenérem až po přijetí spor­tov­ního stipendia. Ale jak dosáh­nout na spor­tovní stipen­dium? Zde se dozvíš více o tom, jakou cestou s námi půjdeš.

Tvých 5 kroků ke spor­tov­nímu stipendiu v USA:

Zahá­jení kontaktu,

regis­trační formulář a smlouva o zastu­po­vání

Příprava na spor­tovní stipen­dium nemůže začít dosta­tečně brzy. Ideální jsou 2 roky před zahá­jením studia v USA. Byli jsme však také schopni zpro­s­třed­kovat spor­tovce, z nichž někteří se u nás zare­gi­stro­vali pouze dva měsíce před zahá­jením studia. Takže ani krátká doba po vyplnění našeho  regis­tračního formu­láře , by neměla být prob­lémem. Pokud tvůj akade­mický a spor­tovní profil sedí, pak obdržíš všechny infor­mace, včetně bezplatné konzu­ltace, k tomu, ať se můžeš co nejlépe rozhodnou o své budoucnosti. Po výběru balíčku služeb začíná spolu­práce.

Faktory při posuzo­vání tvých šancí

Druh sportu

Tvoje šance na získání spor­tov­ního stipendia závisí na kvalitě a počtu amerických talentů ve tvém sportu.

Spor­tovní úroveň 

Čím lepší jsi ve svém sportu, tím vyšší je i tvoje šance na vysoké stipen­dium.

Věk

Čím rychleji po matu­ritě pojedeš do USA, tím líp. Trenéři se vždy dívají na rozvo­jový poten­ciál.

Akade­mická úroveň 

Spor­tovní úspěch je vstupní branou k dobrému stipendiu. Dobrý akade­mický výkon ti umožní ještě vylepšit tvé stipen­dium.

akade­mické překážky

překonat

Kromě spor­tov­ních poža­davků na spor­tovní stipen­dium musíš také splnit některé akade­mické poža­davky. Nicméně, tyto nejsou v USA tak přísné jako tady. V USA můžeš teore­ticky začít studovat i bez stře­doš­kol­ského diplomu.

Matu­rita nebo výuční list

Stejně jako tady, matu­rita nebo potvrzení o ukončení tech­nické školy, výuční list, jsou dost­aču­jící pro získání titulu ve Spojených státech. Velké plus: V USA, vzhledem k vyšším finančním bariérám, neexis­tuje žádný numerus Clausus.

Matu­ritní vysvě­dčení a ukončené vzdělání

Pokud jsi začal se dalším vzděláním přímo po absol­vo­vání střední školy, můžeš začít studovat ve Spojených státech po ukončení tohoto studia. Tato možnost je omezena na univer­zity, které patří do NAIA.

Dokončené střední vzdělání

Ano, čteš správně! I pouze s diplomem o ukončení střední školy máš možnost studovat v USA. Test všeo­be­c­ného vzdělá­vání (GED) to umožňuje! Tento test ti potvrdí úspěšný stře­doš­kolský titul a opra­vňuje ti začít studovat na nižší škole. Toto studium trvá 2 roky a po obdržení certi­fi­kátu, budeš mít možnost získat bakalá­řský titul na běžné univer­zitě za další dva roky.

Studuješ už? Žádný problém!

Nemusíš zahodit svůj sen, pokud už jsi začal studovat v této zemi. Jsou dvě možnosti. Buď se rovnou přesuneš do USA a tam dokončíš bakalá­řský titul, nebo se přesuneš do USA na magis­terské studium. K zahá­jení magis­ter­s­kého studia potře­buješ mít bakalá­řský titul.

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!

Tvoje přihláška

vyplnění

Po zahá­jení spolu­práce, začneš cestu ke spor­tov­nímu stipendiu se svým osobním manažerem. Ten ti pomůže dokončit vaše doku­menty.

Vytvoříš si profil spor­tovce

Na základě tvojí atle­tické a akade­mické kariéry ti vytvoříme tvůj profil spor­tovce. Ten je doplněn o obrázky a videa z vašeho ve sportu. Neboj! Přebí­ráme úpravy videí a vytvoříme ti to nejlepší možné video. 

Navá­zání kontaktu s trenéry

Samo­zřejmě tě podpoříme v kontaktu s americkými trenéry. Nicméně, trenér bude chtít také mluvit s tebou, aby tě poznal jako osobu.

Absol­vo­vání akade­mického testu

Na cestě do USA musíš projít různými vstup­ními testy. Pro budoucí bakalá­řské studenty, to jsou TOEFL a SAT testy. Testy jsou důkazem pro univer­zity, že splňuješ určitou úroveň  v angli­ckém jazyce a dalších oborech. Ale nemusíš se bát! Testy můžete opakovat koli­krát chcete. Naši zkušení učitelé ti  pomohou se na ně připravit a zajistí, aby se testy na cestě do USA nestaly překá­žkou.

rozhod­nutí

O univer­zitě

Pro nás je nesmírně důležité, aby ti tvoje nabídka doko­nale padla akade­micky, spor­tovně i finančně. Z tohoto důvodu se zaměřu­jeme na tvoje indi­vi­duální přání a očeká­vání a chceme si být jistí, že daná univer­zita splňuje tvoje poža­davky a nabízí tvůj studijní obor. Dále chceme, aby na tebe trenéři měli velké nároky a sous­tře­dili se na tvůj spor­tovní rozvoj.

Tvůj manažer ti bude při rozho­do­vání velmi nápo­mocný a to přede­vším díky jeho zkušen­ostem.

Podepi­s­ování nabídky,

Žádost a Vízum

Jakmile budou vyřešeny všechny forma­lity ohledně tvojí budoucí univer­zity, můžeš podepsat stipen­dijní smlouvu a budeš oficiálně přijat univer­zitou. V důsledku toho požádáš o studentské vízum a brzo budeš sedět v letadle na cestě za tvým snem a dobro­družstvím.