SCHO­L­AR­BOOK

Studium v USA 

Tvoje studium v USA

Studium v USA nabízí spor­tovcům skvělé spor­tovní a studijní příleži­tosti k rozvoji! Ať už semestr, rok v zahra­ničí nebo plně finan­co­vaný bakalá­řský či magis­terský studijní program, zkušen­osti v zahra­ničí ti pomohou jak k osob­nímu, tak i spor­tov­nímu rozvoji. Sezná­mení se s novými kulturami a lidmi z celého světa, zlepši svou anglič­tinu a pozvedni svojí spor­tovní a akade­mickou kariéru na další úroveň na jedné z nejle­pších univerzit na světě.

milionů zahra­ničních stun­dentů v USA

%

14 z 20 nejle­pších univerzit světa je v USA

akre­di­to­vaných univerzit v USA

Náklady na studium

v USA

Studium v USA

Na rozdíl od Česka je studium v Americe velmi drahé a bez stipendia nebo odpo­ví­da­jí­cích rezerv je těžce dosaži­telné. V Americe je běžné, že rodiče vytvoří po naro­zení dítěte spořicí účet a tam mu uklá­dají naše­třené peníze, které jsou později použité na studium. Jako spor­tovec si však můžeš své studium snadno finan­covat sám a to díky stipendiu, na které dosáhneš díky tvým spor­tovním úspěchům. Obdržíš buď plné nebo částečné stipen­dium, což znamená, že buď nemusíš platit nic za své studium (plné stipen­dium), nebo přispět velmi malou částku, obvykle mezi 200 a 600 € měsíčně (částečné stipen­dium).

Ale teď k těm tvrdým faktům! Kolik by stálo studium v Americe, kdyby jsi nedostal spor­tovní stipen­dium?

Ø náklady bez stipendia

školné (Tuition)
$ 25.000

náklady na život (Room and Board)
$ 10.000

zdra­votní pojiš­tění 
$ 1.500

učeb­nice
$ 500

semest­riální poplatky (Fees)
$ 2.000

Dolarů ročně

Jak můžeš 

finan­covat studium v USA?

Jak jsi se právě dozvěděl, je téměř nemožné zaplatit vysoké náklady na školné bez stipendia. Naštěstí exis­tuje několik způsobů, jak finan­covat své studium v USA.
Spor­tovní stipen­dium je jen jedním z mnoha způsobů, jak je možné dosáh­nout na titul v USA. Celkem máš k dispo­zici čtyři možnosti a naše společ­nost Scho­l­ar­book za tebe všechno zařídí:

Spor­tovní stipen­dium

Klasika! Se spor­tovním stipen­diem budou hrazeny buď všechny náklady, nebo aspoň část. Při pokrytí všech nákladů jde o plné stipen­dium, když jenom část, jedná se o částečně stipen­dium. Výše částeč­ného stipendia se značně liší, ale obvykle se hradí 50 až 90 % nákladů. Dobří spor­tovci pak mohou mimo plné stipen­dium získat ještě kapesné, a to až 6000 dolarů ročně.

Akade­mické stipen­dium

Zatímco ke spor­tov­nímu stipendiu se dost­aneš skrz své spor­tovní úspěchy, na to akade­mické zase díky těm akade­mickým. Pokud jsi stále na dobré škole a měl jsi dobré známky či výsledky při matu­ritě nebo SAT testech, obdržíš akade­mické stipen­dium i k tomu spor­tov­nímu. Neboj se, nemusíš být úplný génius. Uděl­o­vání akade­mických stipendií začíná konečnou známkou 2,5.

Meziná­rodní stipen­dium

Pořadí univer­zity je pozi­tivně ovliv­něno charak­te­ris­tikou „inter­na­cio­na­lita“. To znamená, že čím více studentů z různých zemí studuje na univer­zitě, tím lepší je hodno­cení této univer­zity. Z tohoto důvodu chce mít mnoho univerzit co nejvíce zahra­ničních studentů a nabíd­nout jim meziná­rodní stipen­dium. To znamená, že dost­a­nete další stipen­dium jen z jednoho pros­tého důvodu, že nejste z USA. Meziná­rodní stipen­dium pokryje přib­ližně 10 až 30 % nákladů, v některých přípa­dech dokonce až 50 %. Zní to nějak moc dobře a až moc lehce, že? Neboj se, opravdu je to pravda, ale kromě tebe to ví jen velmi málo spor­tovců.

Need-Based pomoc

Jedná se o peníze, které univer­zita dá těm studentům, kteří prokážou, že jak oni, tak i jejich rodiče mají málo finančních zdrojů. V takovém případě obdržíte grant z univer­zity, který nemu­síte splácet. Zejména na univer­zi­tách IVY-League, jako je Harvard a Yale, je tato cesta velmi zají­mavá.

Ukázka složi­tosti uděl­o­vání stipendií

Atlet A. chtěl jet v roce 2019 studovat do USA skrz spor­tovní stipen­dium. Ale na základě svých atle­tických úspěchů, neměl na to, aby šel do NCAA Divi­sion 1.A. je velmi dobrý student. Měl 1,4 při matu­ritě a 1250 bodů v SAT.

Po něko­lika dobrých nabíd­kách z NCAA Divi­sion 2, se dostal do kontaktu s trenérem z Univer­sity of New Mexico. Trenér o něho měl velký zájem, ale mohl mu nabíd­nout pouze spor­tovní stipen­dium ve výši 5000 dolarů ročně. Plné náklady na jeden rok na univer­zitě činí 26,000 dolarů. Pro A., který si sám může platit pouze 6,000 dolarů ročně, neměla tato nabídla smysl ani řešení. Ale vzhledem k tomu, že tento atlet měl opravdu velký zájem tam studovat, začal se Scho­l­ar­book a spolu s trenérem, hledat jiné alter­na­tivy. Na konci mu pak bylo nabíd­nuto Univer­zitní Amigo stipen­dium. Jedná se o akade­mické stipen­dium speciálně pro zahra­niční studenty. Hodnota: cca 16 500 dolarů ročně.

Ve skutečnosti tak A. splnil všechny poža­davky, získal stipen­dium a vybral si Univer­sity of New Mexico.

celkové náklady
$ 26.000

spor­tovní stipen­dium
$ 5.000

Amigo stipen­dium
$ 16.500

roční náklady pro A.

ZJISTi jaké jsou tvé příleži­tosti regis­trační formulář!

Univer­zitní systém

v Americe

Systém vyso­kých škol se v mnoha ohle­dech liší od studi­jních systémů v Česku, Německu nebo Švýcarsku. Rádi ti řekneme ty největší a nejdů­leži­tější rozdíly. Uvidíš, že studium v Americe má mnoho výhod oproti tomu ve tvojí zemi.

Rozsáhlý výběr oboru

Sníš o studiu psycho­logie, ale nemůžeš se na něho s tvojí známkou při matu­ritě kvali­fik­ovat? V Americe je to jinak. Tam si budeš moci splnit sen o tom, co chceš studovat, protože tam neexis­tuje žádný předmět-vázaný na konkrétní výsledek v daném před­mětu. Obecně platí, že je třeba dosáh­nout urči­tých úspěchů při matu­ritě a v testech, aby jsi byl přijatý na univer­zitu. Na studo­vání urči­tého oboru ale neexis­tují žádné jiné poža­davky.

Zlepši si anglič­tinu

V tomto světě se anglický jazyk stal už dove­d­ností, kterou vyža­dují nejenom zaměst­na­va­telé v zahra­ničí. Od studentů se očekává, že budou mít vyni­ka­jící znalosti anglič­tiny a to i v Česku.
Se spor­tovním stipen­diem můžeš v USA nejen pokročit ve své spor­tovní a akade­mické kariéře, ale také pracovat na svém osobním rozvoji osobně a naučit se anglicky.  Abychom před zahá­jením studia vyho­věli jazy­kovým poža­davkům univerzit, nabí­zíme ti odbornou jazy­kovou přípravu.

Zkusit několik před­mětů za jeden rok

Studijní možnosti jsou dnes neko­nečné. Máš pocit, že jsi zahl­cený mnoha možnostmi, které máš při výběru studi­jního před­mětu? Nechceš se ještě zavázat ke studiu jednoho před­mětu, ale chceš mít možnost si zkusit více před­mětů, než se rozhodneš?

V Americe je to možné. Zde se studenti rozhodnou, zda se chtějí přihlásit k před­mětu přímo v prvním seme­stru, nebo zda si chtějí zkusit několik studi­jních programů, které je zají­mají. Můžeš se seznámit s něko­lika před­měty po dobu jednoho roku a teprve ve druhém roce se rozhodneš o oboru, který chceš studovat. Tento typ studie se nazývá „General Studies“. V Česku toto není možné. 

Žádné přeplněné před­ná­š­kové sály

Stovky studentů se shlu­knou do velkých před­ná­š­ko­vých sálů, aby získaly co nejlepší místo. Toto je dost typické pro studium v Česku. V Americe je to jinak. Studium probíhá v malých skupinách a učeb­nách, profesor zná své studenty osobně, vztah mezi studenty a profe­sory je jiný. Tento způsob studia ti určitě pomůže při zvykání si na tvůj nový život v Americe.

Studium také s výučním listem

Sníš o studiu, ale máš „jen“ výuční list? V Americe si i tak můžeš splnit svůj sen o studiu na univer­zitě. Musíš složit tzv. GED test, který pak použiješ k proká­zání, že máš zájem o vyso­koš­kolský titul. Poté začneš studovat na tzv. „Junior College“ ,po dvou letech tam získáš associate’s titul a poté můžeš dokončit svá studia bakalá­řským titulem.