NAŠE

SportY

Univer­zitní sporty v USA 

Na univer­zi­tách v USA jsou podpo­ro­vány různé sporty. Mezi ně patří napřiklad fotbal (dívčí a chla­pecký) nebo atle­tika, stejně tak jako klasické americké sporty, jako americký fotbal nebo basketbal. Můžeš také získat spor­tovní stipen­dium v mnoha jiných spor­tech. Zjisti všechno, co potře­buješ vědět o tvém sportu na univer­zitě. 

Sportů

Zpro­s­třed­ko­vaných spor­tovců

Hodnota všech zpro­s­třed­ko­vaných stipendií

Fotbal

Fotbal v USA? Tato kombi­nace zní líp a líp. Ženy jsou už léta fotbalovou velmocí a součas­nými mistry­němi světa a mužský fotbal je na vzes­tupu. Zjisti, jak fotbalové stipen­dium může pozve­d­nout tvojí fotbalovou a akade­mickou kariéru na další úroveň.

zpro­s­třed­ko­vaných fotba­listů

fotbal­o­vých expertů v týmu

ukáz­kové trén­inky s americkými trenéry kona­jící se každý rok

Atle­tika

Spojené státy jsou už léta nejsilně­jším národem v atle­tice. Bez ohledu na disci­plínu, američané mají slovo všude. Přečti si více o skvělém univer­zitním systému, kterým prošlo 95% špič­ko­vých spor­tovců z USA.

zpro­s­třed­ko­vaných atletů

atle­tických expertů v týmu

hodnota všech zpro­s­třed­ko­vaných atle­tických stipendií

Plavání

Chceš pokračovat ve své plavecké kariéře na nejvyšší úrovni po ukončení střední školy? Jdi ve stopách Nadine Laemm­lerové nebo Mariuse Kusche a využij amerického univer­zit­ního systému. Více infor­mací o různých možnos­tech najdeš tady.

zpro­s­třed­ko­vaných spor­tovců

plavečtí experti v týmu

hodnota všech zpro­s­třed­ko­vaných stipendií

Golf

Ať už je to Dustin Johnson nebo Michelle Wie. Mnoho špič­ko­vých golfistů využilo americký univer­zitní systém, aby se dostali do profe­si­onálního sportu. Tady se dozvíš, jaké podmínky najdeš v Americe.

zpro­s­třed­ko­vaných golfistů

golfový experti v týmu

hodnota všech zpro­s­třed­ko­vaných stipendií

Tenis

Chceš se připravit na profe­si­onální tenis nebo přede­vším na svou profe­si­onální budouc­nost? V USA najdeš ty nejlepší podmínky pro dosažení obou cílů pod jednou střechou. Tady se dozvíš všechny infor­mace, které potře­buješ vědět k zahá­jení dobro­družství.

zpro­s­třed­ko­vaných tenistů

teni­sový experti v týmu

hodnota všech zpro­s­třed­ko­vaných stipendií

Zjisti jaké jsou tvé příleži­tosti

Regis­trační formulář!

Olym­pijské sporty

jezdectví

cyklis­tika

střelba z pušky

zápa­sení

triatlon

vole­jbal

skoky do vody

vodní pólo

pozemní hokej

veslo­vání

Americké sporty

base­ball

americký fotbal

lední hokej

basketbal