Atle­tika

v USA

Atle­tické stipen­dium v USA

Atle­tika je obzv­láště důležitá ve Spojených státech. Žádná jiná země nepro­du­kuje tolik špič­ko­vých atletů. Na každé olym­piádě nebo mistrovství světa patří američtí atleti mezi největší favo­rity v různých disci­plí­nách. Důvodem je jedi­nečný spor­tovní systém na amerických univer­zi­tách.

Scho­l­ar­book je č. 1 pro zpro­s­třed­ko­vání atle­tických stipendií v Evropě. Jako odborníci, kteří se mohou pyšnit něme­ckými mistrovs­kými tituly nebo účastí na mistrovství Evropy, přesně víme, o co se talen­to­vaní atleti zají­mají.

Naši atleti v USA

atle­tičtí experti v týmu

zpro­s­třed­ko­vaní atleti, kteří se kvali­fik­ovali na OH, MS nebo ME

zpro­s­třed­ko­vaní atleti

 

Inspiruj se

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!

Atle­tika

v USA

Kolik stipendií je k dispo­zici?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium?

Univer­zity s atle­tickými týmu:

  • Chlapci: 752
  • Dívky: 833

Plné stipen­dium na tým:

  • Chlapci: 12,6
  • Dívky: 18

Jak vypadá sezóna v USA

Atle­tická sezóna začíná halo­vými závody na začátku jarního seme­stru. Poté poměrně rychle násle­duje přechod na venkovní závody a sezóna je ukončena NCAA National Cham­pions­hips v polo­vině června. Takže máš dostatek čau se potom zúčastnit závodů v této zemi.

Mimoch­odem, dálkoví běžci začí­nají sezónu dříve. Ti jsou obvykle stále součástí Cross-Country týmů, které mají závody na podzim. 

Protože žádná jiná země na světě neumí lépe kombi­novat studium se sportem než právě USA, přichá­zejí tam někteří z nejle­pších atletů světa a to díky stipendiu. To znamená, že úroveň mnoha závodů výrazně lepší než u nás.

Jak vypadá trénink v USA?

Univer­zitní týmy zpra­vidla trénují až šest­krát týdně po dvou hodinách. Zvláště dobrá infra­struk­tura v areálu, který většinou má i vlastní stadion a v některých přípa­dech i vlastní atle­tickou halu s okruhem 200 nebo dokonce 400 metrů, ti vytvoří ty nejlepší podmínky pro zlepšení.

Jak si určitě jako spor­tovec dokážeš před­s­tavit, stejně jako všude, i v USA exis­tují různé typy trenérů . Proto je velmi důležité, že tvoje vlastní trén­in­ková filozofie se shoduje s myšlen­kami budoucího trenéra. Počítej ale s tím, že se dost­aneš do naprosto profe­si­onálních rukou. Zatímco v Německu nejsou téměř žádní trenéři pracu­jící na plný úvazek, američtí trenéři jsou placeni univer­zitou, a proto se mohou plně věnovat rozvoji spor­tovců.

Jak si jistě doká­žete před­s­tavit jako spor­tovec, exis­tují různé typy trenérů ve Spojených státech stejně. V důsledku toho je o to důleži­tější, že vlastní trén­in­ková filozofie se shoduje s myšlen­kami budoucího trenéra. Nicméně můžete před­po­kládat, že se dost­a­nete do naprosto profe­si­onálních rukou. Zatímco v Německu nejsou téměř žádní trenéři na plný úvazek, američtí trenéři jsou placeni univer­zitou, a proto se mohou zcela věnovat rozvoji spor­tovců.

Podmínky pro

atle­tické stipen­dium

Scho­l­ar­book zprosřed­koval v posled­ních 10 letech více než 800 spor­tovců do USA. Od amatérs­kých běžců až po mistry světa mládeže, prostě spor­tovce všech úrovní.  Na začátku studia v USA, tedy zhruba ve věku 18 let, by atleti měli splňovat limity odpo­ví­da­jící mistrovství německa mládeže, aby měli šance na spor­tovní stipen­dium. Pro atletky je situace o něco jedno­dušší, protože americké univer­zity posky­tují více stipen­di­jních peněz pro dívčí týmy.

Záleží na úrovni univer­zit­ního týmu, některé můžou poskyt­nout finanční podporu i atletům, kteří za sebou nemají takové spor­tovní úspěchy. Proto se při vyhod­no­co­vání regis­tračního formu­láře zaměřu­jeme na každého spor­tovce indi­vi­duálně.

Sepsali jsme pro tebe pár pokynů před zahá­jením studia, ať si pro sebe můžeš udělat obrázek. Takže pokud ti ještě není 18/19 let a nedo­sa­huješ na tyto spor­tovní úspěchy, pak to nemusí být vůbec žádný problém. Vyplň náš regis­trační formulář a my pak vyhod­no­tíme tvé úspěchy indi­vi­duálně.

Přehled

Dívky

atletická disciplína 90 – 100% Stipendium 70 – 90% Stipendium
100m 12,00 sec 12,40 sec
200m 24,70 sec 25,50 sec
400m 56,00 sec 59,00 sec
800m 2:16 min 2:22 min
1.500m 4:40 min 5:00 min
5.000m 18:30 min 20:00 min
10.000m 38:30min 41:00min
100m překážky 14,00 sec 14,60 sec
400m překážky 60,00 sec 63,00 sec
2.000m běh 7:00min 7:30min
3.000m běh 10:45 min 11:30 min
skok do výšky 1,70 m 1,65 m
skok o tyči 3,75 m 3,40 m
skok do dálky 5,80 m 5,50 m
trojskok 12,00 m 11,50 m
vrh koulí 14,00 m 12,50 m
hod diskem 47,00 m 42,00 m
hod kladivem 52,00 m 47,00 m
hod oštěpem 45,00 m 40,00 m
sedmiboj 4.700 Pkt 4.400 Pkt

 

Chlapci

atletická
disciplína
90 – 100%
Stipendium
70 – 90%
Stipendium
100m 10,50 sec 10,80 sec
200m 21,30 sec 21,80 sec
400m 47,50 sec 48,50 sec
800m 1:52 min 1:55 min
1.500m 3:59 min 4:05 min
5.000m 14:45 min 15:20 min
10.000m 31:00 min 33:00 min
110m překážky 14,10 sec 14,70 sec
400m překážky 52,00 sec 53,50 sec
2.000m běh 5:55 min 6:10 min
3.000m běh 9:05 min 9:20 min
skok do výšky 2,14 m 2,05 m
skok o tyči 5,15 m 4,85 m
skok do dálky 7,35 m 7,10 m
trojskok 15,20 m 14,50 m
vrh koulí 17,10 m 15,90 m
hod diskem 53,00 m 48,80 m
hod kladivem 60,00 m 54,50 m
hod oštěpem 63,50 m 59,00 m
desetiboj 6.900 Pkt 6.300 Pkt

 

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!