Atle­tika

v USA

Atle­tické stipen­dium v USA

Atle­tika je obzv­láště důležitá ve Spojených státech. Žádná jiná země nepro­du­kuje tolik špič­ko­vých atletů. Na každé olym­piádě nebo mistrovství světa patří američtí atleti mezi největší favo­rity v různých disci­plí­nách. Důvodem je jedi­nečný spor­tovní systém na amerických univer­zi­tách.

Scho­l­ar­book je č. 1 pro zpro­s­třed­ko­vání atle­tických stipendií v Evropě. Jako odborníci, kteří se mohou pyšnit něme­ckými mistrovs­kými tituly nebo účastí na mistrovství Evropy, přesně víme, o co se talen­to­vaní atleti zají­mají.

Naši atleti v USA

atle­tičtí experti v týmu

zpro­s­třed­ko­vaní atleti, kteří se kvali­fik­ovali na OH, MS nebo ME

zpro­s­třed­ko­vaní atleti

 

Inspiruj se

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!

Angus Fölmli

Ve stopách Steva Prefon­taine

Atle­tika

v USA

Kolik stipendií je k dispo­zici?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium?

Univer­zity s atle­tickými týmu:

  • Chlapci: 752
  • Dívky: 833

Plné stipen­dium na tým:

  • Chlapci: 12,6
  • Dívky: 18

Jak vypadá sezóna v USA

Atle­tická sezóna začíná halo­vými závody na začátku jarního seme­stru. Poté poměrně rychle násle­duje přechod na venkovní závody a sezóna je ukončena NCAA National Cham­pions­hips v polo­vině června. Takže máš dostatek čau se potom zúčastnit závodů v této zemi.

Mimoch­odem, dálkoví běžci začí­nají sezónu dříve. Ti jsou obvykle stále součástí Cross-Country týmů, které mají závody na podzim. 

Protože žádná jiná země na světě neumí lépe kombi­novat studium se sportem než právě USA, přichá­zejí tam někteří z nejle­pších atletů světa a to díky stipendiu. To znamená, že úroveň mnoha závodů výrazně lepší než u nás.

Jak vypadá trénink v USA?

Univer­zitní týmy zpra­vidla trénují až šest­krát týdně po dvou hodinách. Zvláště dobrá infra­struk­tura v areálu, který většinou má i vlastní stadion a v některých přípa­dech i vlastní atle­tickou halu s okruhem 200 nebo dokonce 400 metrů, ti vytvoří ty nejlepší podmínky pro zlepšení.

Jak si určitě jako spor­tovec dokážeš před­s­tavit, stejně jako všude, i v USA exis­tují různé typy trenérů . Proto je velmi důležité, že tvoje vlastní trén­in­ková filozofie se shoduje s myšlen­kami budoucího trenéra. Počítej ale s tím, že se dost­aneš do naprosto profe­si­onálních rukou. Zatímco v Německu nejsou téměř žádní trenéři pracu­jící na plný úvazek, američtí trenéři jsou placeni univer­zitou, a proto se mohou plně věnovat rozvoji spor­tovců.

Jak si jistě doká­žete před­s­tavit jako spor­tovec, exis­tují různé typy trenérů ve Spojených státech stejně. V důsledku toho je o to důleži­tější, že vlastní trén­in­ková filozofie se shoduje s myšlen­kami budoucího trenéra. Nicméně můžete před­po­kládat, že se dost­a­nete do naprosto profe­si­onálních rukou. Zatímco v Německu nejsou téměř žádní trenéři na plný úvazek, američtí trenéři jsou placeni univer­zitou, a proto se mohou zcela věnovat rozvoji spor­tovců.

Refe­rence

Luisa Sophie Fischer

Leicht­ath­letik | Univer­sity of Nevada at Reno

Unser Trai­ning hat wegen Corona erst vor zwei Wochen ange­fangen, deswegen kann ich noch nicht ganz so viel darüber sagen. Soweit ich es bis jetzt kennen­ge­lernt habe, wird hier viel mehr Wert auf Kraft­trai­ning gelegt als es bei mit zumin­dest in Deutsch­land der Fall war. Das finde ich aber sehr gut, vor allem weil wir auch einen extra Trainer für das Kraft­trai­ning haben, der sehr auf die rich­tige Technik und Ausfüh­rung der Übungen achtet. Auch die Sprint- und Ausdau­er­ein­heiten gefallen mir sehr gut, auch wenn das sehr anstren­gend ist. Wir machen sehr viele Hill Sprints und Sled Pulls. Das Tech­nik­trai­ning über­zeugt mich bis jetzt noch nicht zu hundert Prozent, aber wir hatten auch noch nicht allzu viele Technik­ein­heiten. Gene­rell habe ich mir aber alles ein biss­chen profes­sio­neller vorge­stellt und ich dachte, dass der Trainer viel strenger ist, z.B. bei Body­weight­cir­cuits usw. Mit meinem Team und dem Trainer verstehe ich mich aber sehr gut. Alle sind wirk­lich nett und vor allem offen. Das bin ich von Deutsch­land nicht so gewohnt. Da wir leider alles online haben, kann ich über die rich­tigen Vorle­sungen nicht wirk­lich viel sagen. Die online Vorle­sungen sind aber sehr entspannt und alles wird aufge­nommen. Das ist vor allem für mich als inter­na­tional student gut, weil ich mir die Vorle­sungen dann einfach nochmal anhören oder während­dessen anhalten kann, wenn ich etwas nicht richtig verstanden habe. Mit der Sprache habe ich mitt­ler­weile eigent­lich gar keine Probleme mehr. Ich hatte auch schon meine ersten Midterm Prüfungen und die liefen alle sehr gut, was ich davor gar nicht so erwar­tete habe. Was auf jeden Fall ziem­lich anstren­gend ist, sind die vielen Haus­auf­gaben, Assign­ments, Readings und Quizzes, die man für die einzelnen Fächer erle­digen muss. Ich habe nicht erwartet, dass man so viel für die Uni machen muss. Vom Schwie­rig­keits­grad her ist es aber nicht schwer. Das meiste habe ich schon in der Schule gelernt und muss jetzt eigent­lich nur die neuen engli­schen Begriffe lernen. Die Zusam­men­ar­beit mit euch kann ich rück­bli­ckend als gut bewerten. Ihr habt mir bei allen Fragen weiter­ge­holfen, mir Feed­back zu den einzelnen Unis gegeben und mich gut bei meiner Entschei­dung für eine Uni beraten. Auch das mit dem Visum­termin hat ohne Probleme funk­tio­niert. Ohne euch hätte das alles vermut­lich nicht so einfach und reibungslos funk­tio­niert. Trotzdem hat man selber noch viel mehr Arbeit als man anfangs denkt. Vor allem die uniin­ternen Sachen, wie z.B. sich in Kurse einzu­schreiben oder sich um ein Dorm/Apartment zu kümmern, kostete sehr viel Zeit und war ziem­lich verwir­rend und aufwendig. Das habe ich so auch nicht erwartet, weil ich dachte, dass sich die Agentur um alles kümmert. Zusam­men­fas­send war aber der Vermitt­lungs­pro­zess sehr ange­nehm. Selbst hat man dann eigent­lich erst nach der Vermitt­lung Arbeit.

Milena Stip­pinger

Leicht­ath­letik | Cumber­land Univer­sity

Ich bin jetzt schon eine Weile hier und ich muss sagen, ich bereue meinen Schritt nicht. Das Team, die Trainer und die Leute hier sind super nett und freund­lich und ich hab mich von Anfang an wohl­ge­fühlt. Die Leute sind super freund­lich und offen. Mit dem Englisch hatte ich kaum Probleme und kam von Anfang an gut zurecht! Auch die Noten passen und ich bin sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben.

Leicht­ath­letik

Leicht­ath­letik

Datum: 04. Juli 2018
Titel: „Eine konstante Größe“
Heraus­geber: Leicht­ath­letik
Link zum Artikel

ART Düssel­dorf

Leicht­ath­letik

Der ART Düssel­dorf empfiehlt seinen Mitglie­dern, die einen USA-Auslan­d­s­auf­en­­t­halt planen, eine Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book. Wir freuen uns über diese Part­ner­schaft!

Podmínky pro

atle­tické stipen­dium

Scho­l­ar­book zprosřed­koval v posled­ních 10 letech více než 800 spor­tovců do USA. Od amatérs­kých běžců až po mistry světa mládeže, prostě spor­tovce všech úrovní.  Na začátku studia v USA, tedy zhruba ve věku 18 let, by atleti měli splňovat limity odpo­ví­da­jící mistrovství německa mládeže, aby měli šance na spor­tovní stipen­dium. Pro atletky je situace o něco jedno­dušší, protože americké univer­zity posky­tují více stipen­di­jních peněz pro dívčí týmy. Tady stačí lepší umís­tění na Landes­meis­ter­schaften.

Záleží na úrovni univer­zit­ního týmu, některé můžou poskyt­nout finanční podporu i atletům, kteří za sebou nemají takové spor­tovní úspěchy. Proto se při vyhod­no­co­vání regis­tračního formu­láře zaměřu­jeme na každého spor­tovce indi­vi­duálně.

Sepsali jsme pro tebe pár pokynů před zahá­jením studia, ať si pro sebe můžeš udělat obrázek. Takže pokud ti ještě není 18/19 let a nedo­sa­huješ na tyto spor­tovní úspěchy, pak to nemusí být vůbec žádný problém. Vyplň náš regis­trační formulář a my pak vyhod­no­tíme tvé úspěchy indi­vi­duálně.

Přehled

Dívky

atletická disciplína90 – 100% Stipendium70 – 90% Stipendium
100m12,00 sec12,40 sec
200m24,70 sec25,50 sec
400m56,00 sec59,00 sec
800m2:16 min2:22 min
1.500m4:40 min5:00 min
5.000m18:30 min20:00 min
10.000m38:30min41:00min
100m překážky14,00 sec14,60 sec
400m překážky60,00 sec63,00 sec
2.000m běh7:00min7:30min
3.000m běh10:45 min11:30 min
skok do výšky1,70 m1,65 m
skok o tyči3,75 m3,40 m
skok do dálky5,80 m5,50 m
trojskok12,00 m11,50 m
vrh koulí14,00 m12,50 m
hod diskem47,00 m42,00 m
hod kladivem52,00 m47,00 m
hod oštěpem45,00 m40,00 m
sedmiboj4.700 Pkt4.400 Pkt

 

Chlapci

atletická
disciplína
90 – 100%
Stipendium
70 – 90%
Stipendium
100m10,50 sec10,80 sec
200m21,30 sec21,80 sec
400m47,50 sec48,50 sec
800m1:52 min1:55 min
1.500m3:59 min4:05 min
5.000m14:45 min15:20 min
10.000m31:00 min33:00 min
110m překážky14,10 sec14,70 sec
400m překážky52,00 sec53,50 sec
2.000m běh5:55 min6:10 min
3.000m běh9:05 min9:20 min
skok do výšky2,14 m2,05 m
skok o tyči5,15 m4,85 m
skok do dálky7,35 m7,10 m
trojskok15,20 m14,50 m
vrh koulí17,10 m15,90 m
hod diskem53,00 m48,80 m
hod kladivem60,00 m54,50 m
hod oštěpem63,50 m59,00 m
desetiboj6.900 Pkt6.300 Pkt

 

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!