Basketbal

Vaše stipen­dium na basketbal v USA

Hrát basketbal na univer­zitě je snem milionů hráčů jak z USA tak i ze zbytku světa. Je to ten odra­zový můstek do NBA! Z tohoto důvodu je úroveň v týmech opravdu velká a  poža­davky trenérů na hráče jsou vysoké. Nicméně, pokud se dost­a­nete do USA, můžete se nejenom výrazně posunout ve sportu ale také pokračovat ve své akade­mické kariéře na nejvyšší úrovni. 

Jste připra­veni na nejvyšší basket­balovou výzvu?

STUDIUM BASKET­BA­LERŮ NA UNIVER­ZI­TÁCH V USA

COLLEGE TEAMS V USA

PLNÉ GRANTY K DISPO­ZICI NA KOLEKCI COLLEGE

Dostat

Inspi­ro­vaný

Basketbal

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? Úroveň v týmech a také poža­davky trenérů na hráče jsou vysoké. Nicméně, pokud se dost­a­nete do USA, pozve­d­nete svou spor­tovní i akade­mickou kariéru na  tu nejvyšší úrovni. 

Univer­zity s basket­bal­o­vými týmy:

Chlapci: 2009

Dívky: 1946

Plné stipen­dium na tým:

Chlapci: až 15

Dívky : až 15

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Kromě každo­den­ních týmo­vých trén­inků s míčem, mají hráči ještě tři až čtyři trén­inky na sílu a vytrva­lost. Trén­inky na univer­zi­tách jsou často náročnější a inten­zivnější než v Německu. Vzhledem k vysoké inten­zitě trén­inku mají basket­balové týmy vyni­ka­jící podmínky, pokud se jedná o fyzio­ter­a­peuty, chiro­prak­tiky a lékaře. K tomu všemu mají hráči přístup ke všem rege­ne­r­ačním zaří­zením, která splňují nejvyšší stan­dardy.

Sezóna obvykle začíná začátkem října a končí – podle výsledků tvého týmu- na začátku dubna, kdy se hrají play-off zápasy tzv. NCAA March Madness. Zápasy, které se hrají dvakrát nebo třikrát týdně, jsou alespoň stejně navš­tě­vo­vané jako v ty německé bundes­lize. Atmos­féra je proto fantastická a hráči jsou osla­vo­váni jako hvězdy. Podmínky jsou také fantastické a tak profe­si­onální, že se budete cítit jako Giannis, Lebron nebo Luka.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše stipen­dium na basketbal

Basketbal je nejhraně­jším sportem v USA. Proto je úroveň univer­zit­ního basket­balu vysoká ve všech divi­zích. Poža­davky, které trenéři kladou na své svěřence, jsou velmi indi­vi­duální. Každá pozice má přesné speci­fi­kace a tvé současné video z tvojí hry je tak důležitou součástí žádaní o stipen­dium. Zkus také nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář a naši basket­baloví experti se pak podrobně podí­vají na tvůj profil a tvou hru a poskytnou ti jasný přehled o tvých šancích v různých divi­zích a ligách.

Začněte s hodno­cením své volné šance!