Cyklis­tika

Vaše stipen­dium na cyklis­tiku v USA

I jako cyklista máš možnost dosáh­nout na stipen­dium a přesunout tak svou spor­tovní kariéru společně se studie do USA. Týmy univerzit jsou často velmi dobře vyba­vené a jsou velmi meziná­rodní. K tomu všemu panuje v cyklistickém týmu opravdu skvělý týmový duch a to díky každo­den­ního trén­inku a soužití v areálu univer­zity.
Exis­tují různé disci­plíny. Kromě tradičního silničního závodu je zde také horské kolo. Mnoho univerzit nabízí obě disci­plíny, některé se pak specia­li­zují pouze na jednu.
Být

inspi­rován

Začněte s hodno­cením své volné šance!

Cyklis­tika

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? V průměru asi 60 cyklistů a cyklistek dostává spor­tovní stipendia v hodnotě 1,2 milionu USD ročně.

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Náplň trén­inků se příliš neliší od těch ve zbytku světa. Co však trén­inky dělá jinými, je týmový duch, který je během každého trén­inku opravdu cítit a klade se na něho velký důraz. Spol­uhráči se navzájem moti­vují ke špič­kovým výkonům. Trenéři jsou většinou zaměst­nanci univer­zity na plný úvazek a mají tak čas, plně se věnovat týmu. Kromě toho mají spor­tovci plný přístup k fyzio­ter­a­peutům, kondičním trenérům a odborníkům na výživu a možnost využívat špič­ková spor­tovní zaří­zení univerzit.
Národní mistrovství horských kol se koná každý rok v říjnu a je vyni­ka­jící přípravou na silniční sezónu. Ta mimoch­odem vrcholí poměrně brzy a to národním mistrovstvím v březnu. Poté se cyklisté mohou plně sous­tředit na sezónu v Evropě.
Mezi tím USAC pořádá každý rok tisíce regi­onálních závodů ve Spojených státech, kde proti sobě soutěží závod­níci na podobné úrovni. Asociace nasta­vila systém kate­gorií tak, aby byl pro všechny cyklisty, přičemž kate­gorie pět je nejnižší a kate­gorie jedna je nejvyšší. A ty se pak díky zkušen­ostem z jednot­livých závodů můžeš přesunout z jedné katogie do té druhé.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše stipen­dium na cyklis­tiku

Nemusíš být nutně něme­ckým mistrem, aby jsi měl možnost, získat spor­tovní stipen­dium v Americe. Přesto je však dobré, mít nějaké zkušen­osti z něme­ckých mistrovství a být schopný nám ukázat svůj poten­ciál. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Začněte s hodno­cením své volné šance!