Fotbal

v USA

Tvoje fotbalové stipen­dium v USA

Fotbal je v USA na vzes­tupu! Stále více a více talentů přichází ze země, kde domi­nuje americký fotbal, basketbal nebo basebal. 

Scho­l­ar­books fotba­listi v USA

Každo­roční přehlídky s americkými trenéry

Fotbalový experti, kteří pro tebe každý den pracují

Zpro­s­třed­ko­vaných hráčů ročně

 

Inspiruj se

Vyplň náš regis­trační formulář a zjisti víc!

Fotbal

v USA

Kolik je nabí­zených stipendií?

Až 600 univerzit v Americe nabízí spor­tovní stipendia fotbal­ovým hráčům ze zahra­ničí, aby repre­zen­to­vali dané univer­zity na hřišti a zároveň získali meziná­rodně uzná­vaný titul.

Jak vypadá trénink v USA?

Skoro všechny evropské top kluby létají každo­ročně na letní přípravu do USA. Popu­la­rita tohoto spotu tam stoupá a zlepšují se i podmínky na univer­zitě. Ty se hodně podo­bají těm v něme­ckých mládež­nických center. 

Trenéři jsou převážně zaměst­naní na plný úvazek a proto mají dostatek času na pláno­vání a vedení trén­inku, stejně tak jako na taktickou přípravu na zápasy. Během hlavní sezóny se trénuje každý den, v přípravě pak i více jak jednou denně.

Inten­zita trén­inků je opravdu vysoká a proto je důležitá i péče o tělo mimo trénink, kterou mají na starost vyško­lení fyzio­ter­a­peuti. Kromě trén­inků na hřišti jsou na programu i ty v posi­l­ovně, kde se kondiční trenér stará o to, aby hráči byli připra­veni co nejlépe kondičně. 

Vzhledem k tomu, že fotbal je nyní na velkém vzes­tupu, oteví­rají vysoké školy své dveře hned začátkem daného seme­stru. Jako uzná­vaný vyso­koš­kolský spor­tovec můžeš využít všech výhod, jako je bydlení na kampusu, jídelnu nebo trén­in­kové místnosti a to kdyk­oliv mimo čas před­nášek.

Jak vypadá sezóna na univer­zitě?

Sezóna běží od začátku září do listopadu, kdy skončí tzv. „Regular Season“. Trénuje se každý den a často jsou na programu dva zápasy týdne. Nejlepší týmy pak hrají play-off, které končí začátkem prosince a to jak v NCAA tak i v NAIA.

Na jaře je v plánu tzv. „Off-Season“, ve které univer­zity hrají různé turnaje a přátelské zápasy proti týmům z vyšších lig, jako jsou napří­klad ty z MLS, profe­si­onální americké fotbalové ligy. To by se však v budoucnu mělo změnit a hlavní sezóna by se měla hrát jak na podzim, tak i na jaře. 

Meziná­rodní tým, spání na hotelech při venkov­ních zápasech a dokonce i cesto­vání na zápasy letadlem potvrzují, že na univer­zi­tách panují podmínky, které mají jen profe­si­onální evropské týmy.

Zvlá­štnosti univer­zit­ního fotbalu

  • Trenér může střídat koli­krát chce během druhé půlky.  Hráči, kteří jsou vystří­daní, se tak pak můžou do hry zase vrátit. To má tu výhodu, že hráči A) mohou několik minut odpočívat a za B) ostatní hráči mohou získat herní praxi.
  • Když zápas skončí remízou, násle­dují dvě prod­loužení (2x10min), během kterých může padnout tzv. zlatý gol.
  • Neexis­tuje nast­avený čas. Univer­zitní fotbal, stejně tak jako jiné sporty, skončí hned, jak vyprší čas. 

Inter­ak­tivní

Ukáz­kový fotbalový trénink

Proč „inter­ak­tivní“? 

Při našich ukáz­ko­vých trénicích jsou přít­omní američtí trenéři a to pro tebe může být skvělá přileži­tost, jak se ukázat. Máš nejlepší možnost se od nich něco dozvědět a mluvit s nimi mezi čtyřma očima než se rozhodneš podepsat smlouvu ohledně stipendia.

V současné době bohužel není možné, aby trenéři přijeli do Německa osobně. To ale není žádné problém, celý trénink je nahráván, dáváme dohromady různá videa a je tam možnost i mluvit přímo s trenéry, jelikož je to celé digi­ta­li­zo­váné a trenéři jsou tak připo­jení online. 

Posky­tu­jeme trenérům v USA live stream přímo z těchto ukáz­ko­vých trén­inků. Tímto způs­obem mají trenéři mnohem lepší šanci zhod­notit talent hráčů. Z tohoto důvodu můžeme nyní pozvat nejen 20-30, ale až 100 trenérů. Diskuse s trenéry ohledně fotbalové části jsou stále ponechané a jsou prová­děny pros­třed­nictvím video­ho­voru.

Náš trénink obrazem

Další termíny:

  • 25. – 28. März in Basel (Schweiz)
    Ausweich­termin in Deutsch­land möglich und abhängig von den weiteren Beschlüssen der Regie­rung 

Fotbal

refe­rence

Almir Dzafer­ovic

Herren-Fuss­­ball | Tiffin Univer­sity

Die Zusam­men­ar­beit hat super geklappt! Mein Berater Uwe war speziell im Endspurt stets erreichbar und hat mir sehr geholfen. Vielen Dank dafür!

Halil Ibrahim Yilmaz

Herren-Fuss­­ball | Montana State Univer­sity Billings

Ich bin sehr glück­lich und zufrieden, den Schritt in die USA gewagt zu haben. Die ersten Wochen laufen soweit sehr gut, ich habe mich sehr gut einleben können. Ich wurde sehr herz­lich empfangen und bin froh, mich für die MSUB entschieden zu haben. Auf dem Platz herrscht ein sehr gutes Niveau und jeder Spieler aus Deutsch­land, Verbands­liga aufwärts, kann hier Fuß fassen! Scho­l­ar­book war eine große Unter­stüt­zung in büro­kra­ti­schen und bera­tenden Themen, wofür ich sehr dankbar bin! Ich würde es genau so wieder machen.

Lukas Englich

Herren-Fuss­­ball | St. Francis Univer­sity

Die Zeit hier könnte bis jetzt nicht besser sein. Mir gefällt es riesig hier, mit dem Team und dem Coaching Staff verstehe ich mich sehr gut. Die Jungs haben uns Neue alle sehr gut aufge­nommen. Zum Campus, auch wenn es ein vergleichs­weise kleiner Campus ist, gefällt mir dieser auch. Man kann alles zu Fuß errei­chen und hat keine sonder­lich langen Wege. Ich finde das Studium ist quan­ti­tativ sehr fordernd, aber quali­tativ mit ein wenig Fleiß defi­nitiv schaffbar. Auch wenn wir gerade keine Saison haben, versu­chen wir auf einem hohen Niveau zu trai­nieren, auch wenn es inner­halb des Teams den ein oder anderen Leis­tungs­un­ter­schied gibt. Ich denke aber trotzdem, dass unser Team wett­be­werbs­fähig sein wird und wir gute Chancen in der Liga haben werden. Mit der Sprache komme ich prin­zi­piell sehr gut zurecht, ab und zu gibt es gram­ma­ti­ka­li­sche Unsi­cher­heiten im Unter­richt, aber außer­halb gibt es gar keine Probleme. Die Menschen hier sind auch unglaub­lich offen und kontak­freudig, daher gibt es gar keine Probleme, neue Leute kennen­zu­lernen. Unsere Zusam­men­ar­beit ging ja über einen sehr langen Zeit­raum, aber ich bereue es auf keinen Fall. Ich bin so glück­lich, hier meinen Traum erfüllen zu können und daran habt Ihr einen riesigen Anteil, vielen Dank dafür!

Tim Kalten­berger

Herren-Fuss­­ball | Northwes­tern College

Bis jetzt gefällt mir meine Mann­schaft sehr gut! Leider konnte ich aufgrund einer Verlet­zung und Erkäl­tung noch nicht wirk­lich in der ersten Mann­schaft einbe­zogen werden, jedoch habe ich schnell Freunde gefunden und Menschen, die dieselben Ziele und Prio­ri­täten haben. Außerdem spielt unser Team auf einem hohen Niveau, bei dem es Spass macht zuzu­schauen. Meiner bishe­rigen Erfah­rung nach waren alle Menschen, auf die ich getroffen bin extrem nett, hilfs­be­reit und verständ­nis­voll, mir als inter­na­tio­naler Student zu helfen und beizu­stehen. Die Sprache macht mir persön­lich gar keine Probleme, und der Kultur­schock blieb auch nicht lange erhalten. Akade­misch muss ich sagen, dass ich mir das etwas schwie­riger vorge­stellt hab. In Deutsch­land ist man es gewohnt, Analysen zu schreiben und zu repro­du­zieren. In Amerika jedoch, liegt der Fokus darauf zu produ­zieren und die Schüler kreativ schreiben zu lassen, was mir extrem gefällt. Rück­bli­ckend hat mir die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book sehr gefallen. Mein Berater war immer da, wenn ich vor Fragen, Problemen oder Bedenken stand. Ohne Scho­l­ar­book wäre es mir niemals möglich gewesen, den Traum in Amerika zu studieren zu verwirk­li­chen. Die ganzen Kontakte, die Scho­l­ar­book zu all den Trai­nern und Colleges hat, vergrö­ßern einem die Chancen rekrui­tiert zu werden! Aus diesem Grund kann ich Scho­l­ar­book nur weiter­emp­fehlen und würde sogar sagen, dass es eine Standout-Agentur ist.

Poža­davky

pro fotbalové stipen­dium

V USA exis­tuje skoro 600 univerzit, které nabí­zejí fotbalové stipen­dium. Vzhledem k tomu, že Německo je známé po celém světě díky svému umění hrát fotbal, němečtí fotba­listé mají už mnoho let skvělou pověst mezi americkými univer­zit­ními trenéry a proto máš i ty velmi dobrou šanci na  získání pres­tižního fotbal­o­vého stipendia. Některé univer­zity jsou na úrovni týmu hrají­cího U19 Bundes­ligu nebo chlapské regi­onální ligy. Nicméně, mnoho z těchto univerzit je spíše na úrovni chlapské okresní ligy až na úrovni Landes­ligy a přesto nabí­zejí stipendia v podobě něko­lika tisíc dolarů.

Nico Noll, jeden z našich hráčů ze společnosti Scho­l­ar­book, přišel do USA z okresní ligy a popsal sám sebe jako „nejmenší číslo“ ve svém týmu. Přesto se stal jedním z klíčo­vých hráčů na Carson Newman Univer­sity a to i díky fotbal­o­vému stipendiu, které mu bylo nabíd­nuto. Nakonec pomohl svému týmu postoupit do finále mistrovství NCAA Divi­sion 2. 

Násle­du­jící přehled podrob­něji vysvět­luje, jaké stipen­dium můžeš získat. Procenta se vzta­hují k pokrytí nákladů, které jsou zahr­nuty ve stipendiu. 100 % znamená plné pokrytí nákladů, tzv. obdržení plného stipendia. To se však nevz­ta­huje pouze na školné, ale také na všechny ostatní náklady, jako je pojiš­tění, bydlení, stra­vo­vání, lékařská péče, učeb­nice a mnoho dalšího.

Přehled

Muži

Bezirksliga50 – 70%

Spielklasse Stipendium
Ab Regionalliga 90 – 100%
Oberliga 80 – 100%
Verbandsliga 70 – 90%
Landesliga 60 – 80%

Mládež

Spielklasse Stipendium
Bundesliga 90 – 100%
Regionalliga 70 – 90%
Landesliga 60 – 70%
Bezirksliga 50 – 70%

Vyplň náš regis­trační formulář a zjisti víc!