JEZDECTVÍ

Tvoje jezdecké stipen­dium v USA

Jízda na koni má v USA dlouhou tradici. Nejen kvůli kovbojům ale také díky vysokým školám. Od roku 1998 byl tento sport regi­strován jako “ nově vzni­ka­jící sport“ u řídí­cího orgánu US College Sports NCAA. To znamená, že tento sport se postupně rozrůstá než bude moct být konečně přijat do rodiny NCAA jako řádný člen. Dokonce i americká tele­vizní stanice NBC již infor­mo­vala o soutěžích. Pro tebe to však znamená jedinou věc: I v jezdectví exis­tují stipendia, díky nim můžeš doko­nale kombi­novat své studium se sportem.

Jezdci studují na univer­zi­tách v USA

COLLEGE TEAMS V USA

Plná stipendia k dispo­zici na univer­zitě

Být

inspi­rován

Jezdectví

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

V současné době exis­tuje 23 vyso­kých škol, na kterých se tento sport dělá a tyto univer­zity udělují až 15 spor­tov­ních stipendií na tým. Koně a vyba­vení jsou jezdcům posky­to­vány skrz spor­tovní stipen­dium. Pouze turnaje vyža­dují vlastní jezdecké vyba­vení.

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Pět jezdců z univer­zit­ního týmu obvykle soutěží proti druhému týmu. V den závodu jsou páry sest­aveny, vždy jeden jezdcem za jednu univer­zitu proti té druhé. Tyto páry pak musí soutěžit proti sobě na stejném koni v jedné z násle­du­jí­cích disci­plín:

Drezúra: Stejně jako v Německu, jezdci musí ukázat přesný a harmo­nický soulad při prová­dění lekcí. Nicméně, kůň je tažený jezdcem.

Parkurové skákání: V této disci­plíně musí jezdci se svým koněm překonat osm až deset překážek.

Horse­m­anship: Zde kůň a jezdec ukazují různé lekce v různém chodu koně podle urči­tého vzoru.

Reining: Reining je podobý horse­m­anshipu, jenom se tady přidá­vají další úkoly, jako jsou „spins“ (360 stupňů rotace na koně na zadních nohách) a „sliding stops“ (zastavení koně z cvalu a pods­klu­zo­vání zadních nohou).

Jezdecká sezóna je na programu od září do listopadu a potom znovu od ledna do března. V závis­losti na tom, jak si tvůj tým povede v obou částech této sezony, násle­duje pak play-off, které vyvrcholí koru­n­o­vací národ­ního šampiona. V USA exis­tují pouze takzvané „dual meets“, kde proti sobě soupeří dvě univer­zity.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše jezdecké stipen­dium

Nemusíš být nutně něme­ckým mistrem, aby jsi měl možnost, získat spor­tovní stipen­dium v Americe. Přesto je však dobré, mít nějaké zkušen­osti z něme­ckých mistrovství a být schopný nám ukázat svůj poten­ciál. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Začněte s hodno­cením své volné šance!