Pozemní hokej

Vaše stipen­dium na pozemní hokej v USA

Pozemní hokej má mezi univer­zit­ními sporty velké jméno a to přede­vším u dívek. V mnoha regionech v USA jsou týmy, kkteré nabí­zejí stipen­dium právě pro tento sport.
Je to proto opti­mální možnost, jak skloubit sport se vzděláním. Budeš hrát a trénovat na vysoké úrovni a přitom se věnovat studiu na vysoké škole. Týmy pozem­ního hokeje jsou často velmi meziná­rodní.

Zpro­s­třed­ko­vaní spor­tovci

Mili­o­nová hodnota všech zpro­s­třed­ko­vaných stipendií

Osobní péče

BÝT

INSPI­ROVÁN

Pozemní hokej

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? Univer­zity nabí­zejí stipe­dium pro tento sport jenom dívkám. A to zejména univer­zity v NCAA D1. Většina univerzit, které mají k dispo­zici finanční pros­tředky, se nachází na východním pobřeží Spojených států. Exis­tují však také týmy v Kali­fornii a na Stře­do­zá­padě.
Univer­zity s týmy pozem­ního hokeje:
NCAA D1: 77
NCAA D2: 36
Plné stipen­dium na tým:
Dívky: bis zu 12

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Trén­inky se konají na moderních hříš­tích přímo na kampusu. Kromě trén­inku tech­niky, jsou v trén­in­kovém plánu zařežené taky 2-4 trén­inky na zlepšení síly, koor­di­nace a vytrva­losti. Mnoho dívek má tak vytvořené ty nejlepší podmínky, aby se na univer­zitě opravdu zlepšily, rozví­jely zde svůj talent a v budoucnu byly schopné hrát na mistrovství světa a olym­pijskcýh hrách.
Kromě toho ti nesmí uniknout, že týmový duch v USA je ještě větší než v Německu, protože se spol­uhrá­č­kami nejen trénuješ, ale také se s nimi stra­vuješ a v podstatě s nimi žiješ. Díky tomu je ten pocit toho týmo­vého ducha mnohem nten­zivnější!
Sezóna vždy začíná se začákem školního roku což je koncem srpna a končí – podle výsledku tvého týmu – nejpozději v polo­vině listopadu. Vzhledem k tomu, že sezóna je krátká, hrají se často dva až tři zápasy týdně. V turna­jích s více univer­zitami může počet zápasů týdně až na čtyři. Úroveň je obecně považo­vána za velmi vysokou. Zejména proto, že univer­zity zaměst­ná­vají trenéry na plný úvazek a studentky mají díky stipen­diím ten nejlepší komfort. Nejlepší týmy Divi­sion I by se v bundes­lize určitě neztra­tily.

dopo­ručení

No items found

Poža­davky na stipen­dium pro pozemní hokej

Zejména proto, že mnoho meziná­rod­ních hráček se také uchází o stipen­dium v pozemním hokeji, poža­davky na hráčky jsou o něco vyšší než obvykle. Pro dobré šance na získaní stipendia je důležité mít na svém kontě pár startů v první či druhé bundes­lize nebo v regio­na­lize. Hráčky, které splňují toto krité­rium, mají vyni­ka­jící šanci studovat na jedné z nejle­pších univerzit v zemi.
Pokud však ještě tyto kritéria nesplňuješ, nevěš hlavu a zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe. Budeme schopní ti říct, zda-li máš i ty šanci na stipen­dium dosáh­nout.

Začněte s hodno­cením své volné šance!