Skoky do vody

Vaše stipen­dium v ​​USA

Dokonce i jako skokan do vody máš tu možnost přesunout svou spor­tovní a akade­mickou kariéru do USA a získat zde spor­tovní stipen­dium. Kromě plavání jsou skoky vody z věže důležitým vodním sportem, a proto je tento sport podpo­rován i na univer­zi­tách v USA. Skokani jsou součástí plaveckého týmu. Trénují a jezdí s plavci na mnoho soutěží a proto mají možnost okusit skvělý týmový duch. Se spor­tovním stipen­diem máš možnost posunout svou spor­tovní kariéru zase o něco dál a zároveň se věnovat studiu a přípravě na svou profe­si­onální kariéru.

DIE DISZI­PLINEN AM COLLEGE

Široký

Potá­pění

Deska

Dostat

Inspi­ro­vaný

Vodní skákání

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Skokani do vody jsou součástí plaveckých týmů. Těží tak z velkého rozpočtu plaveckých týmů a finan­cuje se jim z toho jejich studium v USA.

Univer­zity s plaveckými týmy:

Chlapci: 225
Dívky: 318

Plné stipen­dium na tým:

Chlapci: 10
Dívky: 14

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Skokani jsou na všech univer­zi­tách součástí plaveckých týmů a proto trénují tak dlouho jako právě plavci. Trén­inky se obvykle konají ráno před prvními před­ná­š­kami a pak znovu v pozdním odpo­ledni. Kromě trén­inku v bazénu, konkrétně tak skokům ze skoka­nské věže, mají skokani ve svém trén­in­kovém plánu zahr­nuté dva až tři koor­di­nační a silové trén­inky týdně. Vzhledem k tomu, že jejich tělo je vyst­aveno velkému zatí­žení, mají univer­zity k dispo­zici výbornou lékařskou péči. Týmový lékař je součástí týmu stejně tak jako jeden nebo více fyzio­ter­a­peutů, kteří mohou využívat nejno­vě­jšími tech­niky a vyná­lezy.

Skokani do vody, kteří se věnují skokům z věže, soutěží ve všech svých soutěžích společně s plaveckým týmem. To znamená, že jejich sezóna začíná na začátku října a končí národním šampionátem v březnu nebo dubnu. Během sezóny se pravi­delně utká­vají s jiným univer­zitním týmem v tzv. „Dual Meets“ . V případě delších závodů, které se konají o víken­dech stejně tak jako při ligo­vých závo­dech je však pole účast­níků tak velké, že se obvykle musí nejprve kvali­fik­ovat do finál­o­vých kol.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše stipen­dium

Díky výborným kontaktům s mnoha americkými trenéry ti můžeme zajistit spor­tovní stipen­dium hned, jakmile budeš mít za sebou start na něme­ckém šampionátu. První však zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe a rychleji.

Začněte s hodno­cením své volné šance!