Střelba
z pušky

v USA

Tvoje střelecké stipen­dium v USA.

Jako střelec máš díky stipendiu možnost pokračovat ve své spor­tovní a akade­mické kariéře v USA. Týmy na univer­zi­tách jsou většinou velmi dobře vyba­vené a složené ze spor­tovců z celého světa. Kromě toho tam panuje silný týmový duch, který je vytvořený díky každo­den­nímu společ­nému trén­inku a bydlení na kampusu.

Spor­tovní stipen­dium ti dává skvělou příleži­tost, jak pokračovat v tvé spor­tovní i akade­mické kariéře a zároveň položit základy pro profe­si­onální kariéru, kterou odstar­tuješ hned po dodělání bakalá­řs­kého studia.

Být

inspi­rován

Začni vyplněním našeho bezplat­ného regis­tračního formu­láře

Střelba
z pušky

v USA

Máte rádi Stipen­dien?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? Střelba z pušky je speci­fická v tom, že nabízí chlapcům i dívkám stejné šance při obdržení stipendia. Z toho vyplý­vají násle­du­jící čísla:

 Univer­zity se střelbou z pušky:

  • Chlapci: 35
  • Dívky: 27

Plné stipen­dium na tým:

  • Chlapci: 3,6
  • Dívky: 3,6

Jak je struk­tur­ován trénink a sezóna v USA?

Náplň trén­inků se příliš neliší od těch ve zbytku světa. Co však trén­inky dělá jinými, je týmový duch, který je během každého trén­inku opravdu cítit a klade se na něho velký důraz. Spol­uhráči se navzájem moti­vují ke špič­kovým výkonům. Trenéři jsou většinou zaměst­nanci univer­zity na plný úvazek a mají tak čas, plně se věnovat týmu. Kromě toho mají spor­tovci plný přístup k fyzio­ter­a­peutům, kondičním trenérům a odborníkům na výživu a možnost využívat špič­ková spor­tovní zaří­zení univerzit. Mnoho mladých spor­tovců, kteří se věnují střelbě z pušky, mají tak všechny před­po­klady k tomu, aby se v USA výrazně zlepšili

Sezóna obvykle začíná začátkem října a končí – v závis­losti na tom, jak se tobě nebo tvému týmu bude dařit – v půlce března národním šampionátem. Mezitím se konají závody skoro každý víkend po celé Americe.

Dopo­ručení

Familie Wolter (Zoe, Oskar, Felix)

Frauen-Fuss­­ball, Basket­ball, Leicht­ath­letik | Southwes­tern Okla­homa State Univer­sity, Iowa Wesleyan Univer­sity, Univer­sity of Pitts­burgh

Poža­davky na střelecké stipen­dium

Nemusíš být nutně něme­ckým mistrem, aby jsi měl možnost, získat spor­tovní stipen­dium v Americe. Přesto je však dobré, mít nějaké zkušen­osti z něme­ckých mistrovství a být schopný nám ukázat svůj poten­ciál. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Začni vyplněním našeho bezplat­ného regis­tračního formu­láře