Triatlon

Vaše triat­lo­nové stipen­dium v ​​USA

To je vždycky událost, když se každý rok koná Iron Man na Havaji. Každý říjen se 1800 spor­tovců ponoří do studené vody Paci­fiku, uplave 3,86 kilo­metru, ujede180,2 kilo­metrů na kole a nakonec uběhne maraton. Vítěz se s čistým svědomím může nazývat jedním z nejvyt­rva­le­jších a nejbo­jov­ně­jších spor­tovců na zemi. A v triat­lonu, jsou místem konání univer­zity – i když na mnohem kratších tratích. A to vše díky tomu, že triatlon je tam stále více a více na vzes­tupu, přede­vším díky doko­nalým trén­in­kovým podmínkám.

Plavání

Jízda na kole

Běžet

Být

Inspi­rován

Triatlon

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Triatlon je v univer­zitním sportu známý jako nově vzni­ka­jící sport. Tento sport je proto na cestě, abych se stal plně propa­go­vaným sportem. V současné době exis­tuje řada vyso­koš­kol­ských týmů, které jsou doplněné klub­o­vými týmy.

Univer­zity s triat­lo­n­o­vými týmy:

Chlapci: 3
Dívky: 25

Plné stipen­dium na tým:

Chlapci: 0
Dívky: 4,5

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Univer­zitní týmy zpra­vidla trénují 5krát týdně pokaždé nejméně 2 hodiny. Bazény, atle­tický stadion stejně tak jako posi­l­ovny jsou většinou přímo na kampusu. Díky tomu spor­tovci ušetří mnoho času a mohou lépe regener­ovat. Dokonce i když jsi součástí atle­tického týmu, můžeš jít zkusit trénink triat­lonu. Ze zkušen­osti víme, že trenéři běžců a atletů jsou velmi tole­rantní v sest­avení trén­inků pro triat­lo­nisty a podpo­rují je při dosaho­vání cílů. Velkou výhodou jsou  trén­inky v teple­jších oblas­tech, jako je Florida, Kali­fornie a Arizona, protože tam spor­tovci můžou trénovat po celý rok v perfekt­ních podmín­kách.

Většina triat­lo­nistů trénuje a soutěží jako součást univer­zit­ního atle­tického týmu. To je důvod, proč jsou triat­lo­nisté v zápřahu téměř celý rok. Přes­polní běh nebo cross běh trvá od srpna do října, během této doby se trénuje základní vytrva­lost, poté násle­duje krátká halová sezóna v lednu a únoru, na kterou nava­zuje sezona pod širým nebem od to března do května. Na jaře se také koná národní triat­lo­nové mistrovství.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše triat­lo­nové stipen­dium

Pokud jako triat­lo­nista chceš získat spor­tovní stipen­dium v jednom z mála triat­lo­n­o­vých týmů na univer­zi­tách, měl by jsi být jedním z nejle­pších ve tvé věkové kate­gorie v Německu. Ale i tak, vzhledem k omeze­nému počtu míst v týmech, nikdy nemůžeš mít záruku, že na stipen­dium dosáhneš. Větší šanci na stipen­dium dost­aneš, pokud se rozhodneš být kromě triat­lo­n­o­vého týmu součástí i toho atle­tického, zejména pak jako běžec. Tam máš skvělou šanci získat vysoké stipen­dium. S násle­du­jí­cími časy můžeš získat doda­tečné peníze pro tvé  stipen­dium:

Chlapci:

5000m: 15:00 – 15:45 min
10000m: 32:00 – 33:30 min

Dívky:

5000m: 17:30 – 20:00 min
10000m: 38:00 – 41:00 min

Začněte s hodno­cením své volné šance!