Veslo­vání

Vaše stipen­dium na veslo­vání v USA

Univer­zitní veslo­vání je po celém světě známé přede­vším díky duelu mezi elit­ními univer­zitami Harvard a Yale. Přede­vším na elit­ních univer­zi­tách Ivy-League je veslo­vání velmi pres­tižním sportem. Z tohoto důvodu si tyto univer­zity vybí­rají veslaře z celého světa. Nejenom však na těchto elit­ních univer­zi­tách je veslo­vání velmi popu­lární, ba naopak je velmi podpo­ro­váno i na ostat­ních školách. V časově náročném sportu, jako je veslo­vání, je důležité mít ty správné part­nery. V USA se můžete rozvíjet nejen spor­tovně, ale i akade­micky a připravit se tak nejle­pším možným způs­obem na svou kariéru po vaší kariéře. Jako prémiový zpro­s­třed­ko­vatel spor­tov­ních stipendií pro veslaře v USA zajis­tíme, že nebu­dete mít žádné prob­lémy na cestě do Spojených států a budete se moci plně sous­tředit na sport, školu a pláno­vání budoucnosti.

zpro­s­třed­ko­vaných spor­tovců

bývalí nebo současní národní spor­tovci

Hodnota milionů zpro­s­třed­ko­vaných veslařs­kých stipendií

BÝT

INSPI­ROVÁN

Veslo­vání

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Ivy Legaue univer­zity, jako je Harvard nebo Yale, obecně nenabí­zejí spor­tovní stipendia. Nicméně s naší pomocí je možné získat velmi atrak­tivní stipen­dijní nabídky. Veslo­vání je velmi drahý sport. To je ten hlavní důvod, proč exis­tuje poměrně málo programů nabí­ze­jí­cích stipen­dium, avšak ty, které exis­tují, mohou nakládat s velkým rozpočet a mohou zaručit téměř elitní úroveň.

Univer­zity s veslo­va­cími týmy: 102
Plné stipen­dium na tým : 20

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Stejně jako v Německu se trén­inky konají skoro každý den a jsou na vysoké úrovni. Zatímco v Německu je jen málo trenérů, kteří se tréno­váním živí, američtí trenéři jsou placeni univer­zitou, a proto mají dostatek prostoru a času, věnovat se výhr­adně svým svěřencům. Vzhledem k tomu, že mnoho univerzit má vytvořené vyni­ka­jící podmínky pro veslo­vání přímo v areálu, spor­tovci nemusí absol­vovat dlouhé cesty do svého trén­in­ko­vých center. Protože dívky soutěží na národním šampionátu pouze v osmi a čtyřč­lenné lodi, je kladem velký důraz na vytvoření skvě­lého týmo­vého duchu.

Ve srov­nání s jinými sporty, kterým sezona většinou trvá jen jeden semestr, veslaři závodí jak na podzim, tak i na jaře. Podzimní semestr je vnímán jako přípravná fáze a je doplněn rega­tami, které mají často ve svém programu jen delší závody. V zimě se klade důraz na přípravu na jarní sezonu, která je doplněna o závody na ergo­metru, což je veslařský trenažér. Hlavní část sezony přichází na jaře, kdy se konají nejdů­leži­tější regaty, které jsou stěžejní pro kvali­fi­kaci na regi­onální a národní mistrovství. Ve většině případů, univer­zitní sezona končí v květnu.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše stipen­dium na veslo­vání

Veslo­vání na univer­zi­tách v USA je na velmi vysoké úrovni, hlavně z toho důvodu, že veslaři přichá­zejí na univer­zity z celého světa. Není mnoho vyso­kých škol, které mají finance na to, aby zaji­stili celý veslařský tým. I tak máš ale možnost vysoké stipen­dium dostat. Chlapci, kteří se o stipen­dium uchá­zejí, by měli mít na kontě start bud‘ na mistrovství světa či Evropy. U holek pak stačí dobré umís­tění na národním šampionátů či start na něme­ckém mistrovství.

Nemusíš mít ale strach: I veslaři, kteří těchto úspěchů zatím nedosáhli, mají šanci stipen­dium v USA dostat. Na základě regis­tračního formu­láře jsou naši odborníci schopní vyhod­notit šance na stipen­dium každé spor­tovce indi­vi­duálně a vše s tebou detailně rozebrat. V násle­du­jícím přeh­ledu najdeš pak přehled s časy v závodě na 2000m na ergo­metru.

Začněte s hodno­cením své volné šance!