Vodní pólo

Vaše stipen­dium na vodní pólo v USA

Ženy jsou součas­nými mistry­němi světa a muži vždy hrají důležitou roli na meziná­rodním šampioná­tech. Takže není žádným přek­va­pením, že vodní pólo je jedním z nejrychleji rostoucích univer­zit­ních sportů. Každý rok přichází další univer­zity s nově vytvořenými týmy pro vodní pólo a tím pádem jsou k dispo­zici i nové stipendia. Tím líp, že : Mnoho týmů se nachází na jihu USA. Takže máš možnost pokračovat ve svojí spor­tovní kariéře i po ukončení vzdělání a to přímo ve slunné Kali­fornii.

Hráči vodního póla studují na univer­zi­tách v USA

Vyso­koš­kolské týmy v USA

Plná stipendia dostupná na vyso­koš­kol­ském vodním pólu

Dostat

Inspi­ro­vaný

Vodní pólo

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Získání spor­tov­ního stipendia je pro každého spor­tovce jednoz­načným cílem. Kolik však exis­tuje týmů a kolik z nich nabízí plné stipen­dium? Ve srov­nání s jinými sporty, pořád exis­tuje jen velmi málo univerzit s týmy vodního póla. Nicméně, toto číslo neus­tále roste. Výsledkem jsou násle­du­jící údaje:

Univer­zity s týmy vodního póla:

  • Chlapci: 83
  • Dívky: 110

Plné stipen­dium na tým:  

  • Chlapci 4,5
  • Dívky: 8

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Za normálních okol­ností trénují týmy pětkrát až šest­krát týdně vždy aspoň dvě hodiny. Trén­inky se konají v moderním bazénu, který je součástí kampusu. Kromě trén­inků v bazéně jsou součástí přípravy i trén­in­kové jednotky v posi­l­ovně a vytrva­lostní trén­inky.  Pro zají­ma­vost, týmový duch v Severní Americe je ještě větší než v Německu a to z toho důvodu, že hráči spolu nejenom trénují ale také žijí, stra­vují se a studují. Tvůj rozvrh před­nášek bude upraven podle trén­in­ko­vého plánu tak, aby ti zbylo i dost času na studium. 

Přestože chlapci jsou v bazénech už na začátku září, dívky si na svou sezónu musí počkat až na začátek ledna. Během sezóny je na programu obvykle mix ligo­vých zápasů a o víkendu pak delších turnajů proti něko­lika univer­zitním týmům. Na konci sezóny se pak nejlepší univer­zitní týmy potkají na závě­rečném NCAA turnaji, který se vždy koná na jiném místě v USA. Mimoch­odem, úroveň vodního póla na univer­zi­tách je opravdu vyni­ka­jící. Nejlepší týmy by bezpo­chyby mohly hrát v německé bundes­lize. 

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na stipen­dium na vodní pólo

Vzhledem k omeze­nému počtu stipendií, by chlapci měli hrát na nejvyšší úrovni ve své zemi. To stejné však platí i pro dívky. Jako hráčka Bundes­ligy nebo Ober­ligy máš velkou šanci na získání stipendia v USA. Pokud však toto krité­rium ještě nesplňuješ, nevěš hlavu, pořád máš šanci získat stipen­dium. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Začněte s hodno­cením své volné šance!