Vole­jbal

Vaše vole­j­balové stipen­dium v ​​USA

Vole­jbal na univer­zi­tách v USA – To je místo, kde to opravdu žije! Vzhledem k nesrov­na­tel­nému systému finan­co­vání na amerických univer­zi­tách je tam úroveň vole­j­balu velmi vysoká. Zejména pak v dívkách, kde se na univer­zity sjíždí talen­to­vané hráčky z celého světa. Je to pro ně krok na další úroveň. Na regi­onálním a národním šampionátu se můžeš těšit na plné haly a přes­vě­dčit se na vlastní oči, že v týmech přev­ládá opravdu skvělý týmový duch. Uvidíš: Univer­zitní vole­jbal je fakt nesku­tečný zážitek!

zpro­s­třed­ko­vaných spor­tovců

Národní šampióni v USA

Milionů vole­j­bal­o­vých stipendií

BÝT

INSPI­ROVÁN

Vole­jbal

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

V USA, vole­jbal je většinou nabí­zený dívkám a to přede­vším na střední škole. To je hlavní důvod, proč exis­tuje tak velký rozdíl v počtu mužs­kých a žens­kých týmů. 

Univer­zity s vole­j­bal­o­vými týmy: 

Chlapci: 43
Dívky: 852

Plné stipen­dium na tým: 20

Chlapci: 4,5
Dívky: 12

Jak je struk­tur­ován trénink a sezóna v USA?

Trénuje se každo­denně. Kromě trén­inků v hale jsou do trén­in­ko­vého plánu zahr­nuté i cílené silové a vytrva­lostní jednotky, což dělá trénink velmi inten­zivním a někdy i o něco náročně­jším, než jsi zvyklí tady v Německu. Můžeme tě ale ujistit, že ti trén­in­kový program bude vyho­vovat, protože jsme v neus­tá­lému kontaktu s vole­j­bal­o­vými trenéry a známe tak jak silné, tak i slabé stránky jednot­livých programů.
Hlavní sezona dívek začíná začátkem podzim­ního seme­stru v srpnu, což znamená stejně jako v Německu. Na druhé straně chlapci začí­nají až na jaře. Vrcholem obou sezon je závě­rečný šampionát, který se hraje systémem play-off, dívčí se koná v prosinci, chla­pecký pak v květnu. Tyto šampionáty jsou opravdu výji­mečné. Atmos­féra v hale před zaplněnými tribu­nami je naprosto skvělá a navíc jsou zápasy vysí­lány živě. 

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše vole­j­balové stipen­dium

Úroveň na amerických univer­zi­tách je opravdu vysoká. Hráčky by měly mít zkušen­osti z Ober­ligy. Když by pak na svém kontě už měly i nějaké starty za bundes­li­gový tým, jejich šance na obdržení lepšího stipendia na větší univer­zitě, se tím výrazně zvyšují a tento fakt může být rozho­du­jícím. Chlapci by měli hrát v regi­onální lize nebo v druhé bundes­lize. Nicméně, trenéři často vybí­rají své spor­tovce na základě poten­ciálu , který u nich vidí. Toto je tak šance na získání stipendia pro všechny, kteří nesplňují výše uvedená kritéria. Zkus nezá­vazně vyplnit náš regis­trační formulář, pak můžeme ohod­notit tvoje šance na spor­tovní stipen­dium mnohem lépe.

Začněte s hodno­cením své volné šance!