Zápa­sení

Vaše wrest­lin­gové stipen­dium v ​​USA

Zápa­sení, jako olym­pijský sport, je velmi popu­lární sport v USA. Finan­co­vání není srov­na­telné s žádným systémem na světě. Z tohoto důvodu exis­tuje mnoho meziná­rod­ních spor­tovců na různých vyso­kých školách v USA. Neuvěři­telná popu­la­rita je patrná při mistrovst­vích NCAA D1. TV přenáší zápasy, které se konají v arénách s více než 20.000 diváků. Toto ocenění spor­tov­ních úspěchů v kombi­naci se studiem a možnost stipendia, nikde jinde na světě nemá obdoby.

Vydej se na nejvyšší výzvu v zápa­sení!

Zápas­níci studují na univer­zi­tách v USA

Vyso­koš­kolské týmy v USA

Plná stipendia k dispo­zici ve vyso­koš­kol­ském zápase

Být

inspi­rován

Zápa­sení

v USA

Kolik stipendií exis­tuje?

Pouze chla­pecké zápa­sení je v současné době podpo­ro­váno na amerických univer­zi­tách. Je tu spousta možností, jak získat stipen­dium. Bohužel to ještě není případ žen. Nicméně, i tam je možnost získat spor­tovní stipen­dium. Ale to je rozhod­nutí, které každá univer­zita dělá indi­vi­duálně.

Univer­zity s týmy zápa­sení: 

  • NCAA D1: 78
  • NCAA D2: 33
  • NAIA: 61
  • NJCAA: 62

Plné stipen­dium na tým:

  • Podle Divi­sion mezi 8 und 20

Jak je struk­tur­o­váno školení a sezóna v USA?

Univer­zitní týmy obvykle mají pět až sedm trén­inků zaměřené na tech­nické, jeden trénink trvá je dvě hodiny a koná se v moderních zaří­zeních v kampusu. Kromě toho jsou ještě v plánu dva až čtyři trén­inky zaměřené na sílu, koor­di­nace a výdrž. Můžeš si být jistý, že budeš trénovat pod těmi nejle­pšími trenéry na světě. Vzhledem k tomu, že vysoké školy mají finanční pros­tředky na zaměst­nání nadprů­měrných trenérů, dokonce až z Ruska, jsou pro spor­tovce vytvořené ty nejlepší podmínky. Díky tomu ti spor­tovní stipen­dium nabízí možnost dosáh­nout nejvyšší meziná­rodní úrovně, aby jsi měl po vysoké škole šanci na mistrovství světa a olym­pijs­kých hrách. Zatímco v Německu působíš jako zápasník s výjimkou Bundes­ligy jako indi­vi­duální spor­tovec, ve Spojených státech jsi součástí neuvěři­telně skvě­lého týmo­vého duchu. Proto v zápasech proti jiným univer­zitám vždy vyhra­jete nebo prohr­a­jete jako tým.

Sezona začíná  buď na konci října nebo začátkem listopadu a končí národním šampionátem, takzvaným NCAA Cham­pions­hips, na konci března. Mezi Váno­cemi a Novým rokem je krátká přes­távka. Úroveň je považo­vána za velmi vysokou, protože mnoho juni­or­ských světo­vých šampionů soutěží o své vysoké školy. Již kvali­fi­kace pro NCAA Cham­pions­hips m vyšší kvalitu jak Bundes­liga.

Dopo­ručení

No items found

Poža­davky na vaše zápas­nické stipen­dium

Neuvěři­telná profe­sio­na­lita zápa­sení na vysoké škole přita­huje mnoho ucha­zečů z východní Evropy, Jižní Koreje a samo­zřejmě Severní Ameriky. Aby jsi měl dobré šance, měl by jsi mít na kontě účast na mistrovství německé mládeže nebo mistrovství juniorů. Jako špič­kový německý spor­tovec máš možnost studovat na nejle­pších univer­zi­tách v USA.

Začněte s hodno­cením své volné šance!