Ženský fotbal

v USA

Tvoje fotbalové stipen­dium v USA

Vítej v zemi mistryň světa! USA patří už dlouhá léta mezi nejlepší země na světe a vycho­valo hráčky, které patří mezi ty nejlepší v historii žens­kého fotbalu. Co za tím stojí: Univer­zitní spor­tovní systém ve Spojených státech. Hráčky jako Kris­tine Lilly, Hope Solo a Abby Wambach také hrály na univer­zitě a tady posunuly svou kariéru úplně na jinou úroveň. Fotbalové stipen­dium v USA ti pomůže pozve­d­nout tvojí kariéru bez ohledu na to, jestli jsi bundes­li­gová hráčce nebo jenom amatérka, to nejen tu spor­tovní kariéru ale i tu akade­mickou.

Naše fotba­listky v USA

Průměrná návš­těv­nost 12 nejle­pších univer­zit­ních týmů (760 v ženské Bundes­lize)

Na mistrovství světa 2019 ve Francii bylo celkem 88 bývalých a 11 součas­ných univer­zit­ních hráček

%

21 z 23 hráček kádru mistryň světa začínaly svou kariéru na univer­zitě

Inspiruj se

Vyplň náš regis­trační formulář a zjisti víc!

Fotbal

v USA

Kolik je nabí­zených stipendií?

Zatímco propa­gace žens­kého fotbalu v Německu je znatelně horší než toho mužs­kého, fotba­listky v USA dost­á­vají ještě více stipendií než jejich mužské protě­jšky.

Stipendia pokrý­vají školné, nájemné, životní náklady a někdy i atrak­tivní kapesné. V závis­losti na týmu a divizi může být na tým uděleno až 14 plných stipendií.

Kromě možnosti finan­co­vání škol­ného pros­třed­nictvím spor­tov­ních stipendií, může mnoho něme­ckých hráček také získat akade­mické stipendia pros­třed­nictvím dobrých známek a výsledků testů.

Univer­zity s fotbal­o­vými týmy:

 • NCAA D1: 333
 • NCAA D2: 265
 • NAIA: 188
 • NJCCA: 181

Plné stipen­dium na tým:

 • NCAA D1: 14
 • NCAA D2: 9,9
 • NAIA: 12
 • NJCCA: 18

Jak vypadá trénink a sezóna na univer­zitě?

Hlavní sezona se koná v podzimním seme­stru, to znamená od sprna do prosince a začíná 2-3 týdenní připravou. Příprava začíná před začátkem školního roku, je velmi inten­zivní a má za úkol co nejlépe připravit tým na nadchá­ze­jící sezonu. 

Poté nava­zuje tzv. „Regular Season“, během které se trénuje každý den a na programu jsou dva zápasy týdne. To znamená, že do hry se dost­anou opravdu všechny hráčky. Trén­inku v USA jsou nejen velmi inten­zivní ale také velmi profe­si­onální. 

Hlavní trenér má k dispo­zici několik asis­tentů a kondičního trenéra a všichni jsou zaměst­nanci na plný úvazek, což jim umožňuje se týmu naplno věnovat. Protože je ten program pro hráčky opravdu fyzicky náročný, stará se o ně mimo hřiště profe­si­onální tým fyzio­ter­a­peutů. 

Podmínky pro rege­ne­raci jsou srov­na­telné s těmi v Bundes­lize mužů. Zvlá­štní kouzlo univer­zitní sezóny je systém play-off. Pokud si tvůj tým vede dobře v hlavní sezoně ,probo­juje se do play-off, což je turna­jový režim, který končí na začátku prosince finálem národ­ního šampionátu.

V násle­du­jícím jarním seme­stru, který trvá od ledna do května, se týmy inten­zivně připra­vují na nadchá­ze­jící sezónu; kromě každo­den­ního trén­inku jsou na programu také turnaje a přípravné zápasy..

V násle­du­jícím jarním seme­stru, od ledna do května, se týmy inten­zivně připra­vují na nadchá­ze­jící sezónu; kromě každo­den­ního trén­inku jsou na programu také turnaje a testo­vací zápasy.

Zvlá­štnosti univer­zit­ního fotbalu

 • Trenér může střídat koli­krát chce během druhé půlky.  Hráči, kteří jsou vystří­daní, se tak pak můžou do hry zase vrátit. To má tu výhodu, že hráči A) mohou několik minut odpočívat a za B) ostatní hráči mohou získat herní praxi.
 • Když zápas skončí remízou, násle­dují dvě prod­loužení (2x10min), během kterých může padnout tzv. zlatý gol.
 • Neexis­tuje nast­avený čas. Univer­zitní fotbal, stejně tak jako jiné sporty, skončí hned, jak vyprší čas. 

Inter­ak­tivní

ukáz­kový fotbalový trénink

Proč „inter­ak­tivní“? 

Při našich ukáz­ko­vých trénicích jsou přít­omní američtí trenéři a to pro tebe může být skvělá přileži­tost, jak se ukázat. Máš nejlepší možnost se od nich něco dozvědět a mluvit s nimi mezi čtyřma očima, než se rozhodneš podepsat smlouvu ohledně stipendia.

V současné době bohužel není možné, aby trenéři přijeli do Německa osobně. To ale není žádné problém, celý trénink je nahráván, dáváme dohromady různá videa a je tam možnost i mluvit přímo s trenéry, jelikož je to celé digi­ta­li­zo­váné a trenéři jsou tak připo­jení online. 

Posky­tu­jeme trenérům v USA live stream přímo z těchto ukáz­ko­vých trén­inků. Tímto způs­obem mají trenéři mnohem lepší šanci zhod­notit talent hráčů. Z tohoto důvodu můžeme nyní pozvat nejen 20-30, ale až 100 trenérů. Diskuse s trenéry ohledně fotbalové části jsou stále možné a jsou prová­děny pros­třed­nictvím video­ho­voru.

Náš trénink obrazem

Další termíny:

 • 10. prosince 2020, spor­tovní škola Wedau, Duis­burg

Refe­rence

Alicia-Sophie Gudorf

Frauen-Fuss­­ball | Univer­sity of Central Florida

Rena Ketelsen

Frauen-Fuss­­ball | Morningside College

Mein Team ist super. Die Spie­le­rinnen haben mich und drei andere inter­na­tio­nale Studen­tinnen reibungslos mit den anderen Freshmen aufge­nommen. Mein Trainer ist klasse. Er ist selbst mit 18 Jahren aus Deutsch­land nach Amerika gegangen, um hier zu studieren, aller­dings kommt er aus einer ameri­ka­ni­schen Mili­tär­fa­milie. Ihm ist jede einzelne Spie­lerin wichtig. Zum Trai­ning kann ich nicht so viel sagen, da ich seit dem ersten Spiel verletzt bin, aber das Trai­ning sieht anstren­gend, schwer und gut aus. Ich hatte Glück, dass ich nach Iowa gekommen bin, da die Leute hier alle super nett sind und das Wetter sich nicht ganz so extrem vom Wetter in Deutsch­land unter­scheidet. Außerdem ist der Campus der Uni sehr schön. Es gibt hier viele Grün­flä­chen und Bäume. Auch die meisten Gebäude sind recht schön. Das College ist recht klein, daher st der Campus auch nicht sonder­lich groß. Ich kann hier im Grunde alles zu Fuß in 15 Minuten errei­chen. Ich war in Englisch schon recht flie­ßend bevor ich nach Amerika kam. Aber selbst, wenn das bei jemandem nicht der Fall ist, reicht es, wenn man irgendwie kommu­ni­zieren kann, sodass die Ameri­kaner dich verstehen. Die Ameri­kaner haben sich bis jetzt noch nie in meiner Anwe­sen­heit über starke, fremde Akzente und Fehler beschwert. Die Vorle­sungen sind anfangs recht leicht, weil hier ganz vom Anfang ange­fangen wird. Wir hatten jetzt unsere Midterm Exams. Mitt­ler­weile muss ich doch recht viel lernen und sehr viele Haus­auf­gaben und Aufträge erle­digen, aber das unter­scheidet sich nicht viel von anderen Unis in Europa. Außerdem habe ich immer noch ausrei­chend Frei­zeit und Zeit zum Trai­nieren (ich bin bei allen Trai­nings­ein­heiten dabei und habe parallel dazu Kraft­trai­ning). Die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book war leicht für mich. Ich habe vieles alleine gemacht und nicht oft Fragen gehabt, aber wenn ich welche hatte, wurden sie meis­tens einfach und klar beant­wortet. Als ich mich für ein College entscheiden hatte, habe ich viel mit den Trai­nern zusam­men­ge­ar­beitet, konnte aber wenn notwendig immer bei Scho­l­ar­book nach­fragen, wenn ich Fragen hatte.

Sarah Hofmeier

Frauen-Fuss­­ball | Adelphi Univer­sity

“Hallo Nico, mir gefällt es mega gut hier. Die Uni hat einen tollen Campus, nette Profes­soren, moderne Klas­sen­räume und die Vorle­sungen sind bisher sehr inter­es­sant und defi­nitiv machbar. Ich muss nur oft Stoff nach­holen, den ich wegen Auswärts­spielen verpasse. Mit der Engli­schen Sprache habe ich über­haupt kein Problem, beson­ders weil man jeden Tag merkt, dass man immer besser wird. Mein Team ist super lieb und mit den Trai­nern verstehe ich mich auch richtig gut. Unser Trai­ning macht Spaß und ist abwechs­lungs­reich, aber meiner Meinung nach total anders als in Deutsch­land. Wir gehen viel ins Gym, weil Fußball in Amerika viel physi­scher ist als zu Hause. Es scheint aber zu funk­tio­nieren, unser Team ist diese Saison noch unge­schlagen und ich wurde zum zweiten Mal hinter­ein­ander zum Goal­keeper of the Week und Rookie of the Week in unserer Confe­rence gewählt. Die Zusam­men­ar­beit mit Scho­l­ar­book hat hervor­ra­gend funk­tio­niert, ich war über­rascht wie gut und schnell alles erle­digt wurde, vor allem weil es so ein spon­taner Entschluss von mir war. Ich bin total glück­lich hier. Danke, dass ihr mir das ermög­licht habt! Liebe Grüße, Sarah”

Antonia Lewentz

Frauen-Fuss­­ball | Emporia State Univer­sity

“Ich bin froh, die Entschei­dung getroffen zu haben, nach Amerika zu gehen. Die Chance zu haben, so etwas erleben zu dürfen, ist etwas beson­dere. Ich bin seit 6 Wochen hier und fühle mich seit dem ersten Tag sehr wohl. Das Team ist super und ich wurde sehr gut aufge­nommen. Die Art und Weise wir der Sport mit dem Studium verbunden wird, ist einzig­artig. Auf und neben dem Platz herrscht abso­lute Profes­sio­na­lität. Meine Uni ist eine relativ kleine Uni, weshalb es sehr fami­liär ist, was mir persön­lich sehr gut gefällt. An die Sprache gewöhnt man sich recht schnell und man bekommt sehr viel Hilfe. Ich möchte mich noch einmal bei Scho­l­ar­book bedanken, die mir diese Erfah­rung ermög­licht haben. Die Zusam­men­ar­beit war sehr gut. Ich habe mich seit dem ersten Tag sehr wohl gefühlt. Alles lief absolut profes­sio­nell und einfach ab. Beson­ders beein­druckt hat mich, dass jeder Mitar­beiter, welcher in direktem Kontakt zu den Sport­lern stand, selbst in den USA studiert und Sport betrieben hat und somit von seinen eigenen Erfah­rungen berichten konnte.”

Podmínky fotbal­o­vého stipendia

V USA exis­tuje zhruba 1300 univerzit, které mají dívčí fotbalový tým. Díky tomuto množství možností můžeme pomoci téměř všem ambiciózním fotba­listkám na jejich cestě do USA.

Chceš-li získat plné stipen­dium přímo v prvním roce, je důležité mít zkušen­osti v ženské Ober­lize nebo nebo v U17 Bundes­lize. Nicméně, všechny hráčky, třeba i ty z Kreis­ligy, mají šanci na částečné stipen­dium v podobě něko­lika tisíc dolarů.

Násle­du­jící přehled podrob­něji vysvět­luje, jaké stipen­dium můžeš získat. Procenta se vzta­hují k pokrytí nákladů, které jsou zahr­nuty ve stipendiu.

100 % znamená plné pokrytí nákladů, tzv. obdržení plného stipendia.To se však nevz­ta­huje pouze na školné, ale také na všechny ostatní vzniklé náklady, jako je pojiš­tění, bydlení, stra­vo­vání, lékařská péče, učeb­nice a mnoho dalšího.

Přehled

Ženy

Spielklasse Stipendium
Ab 2. Bundesliga 100%
Regionalliga 80 – 100%
Verbandsliga/ Oberliga 70 – 100%
Landesliga 60 – 90%
Bezirksliga 50 – 70%

Mládež

Spielklasse Stipendium
Bundesliga 100%
Regionalliga 70 – 100%
Landesliga 60 – 80%
Bezirksliga 50 – 70%

Vyplň náš regis­trační formulář a zjisti víc!