Scho­l­ar­book

Stře­doš­kolská zkušenost

Váš rok v zahra­ničí v USA

Také sníš o životě v USA a nechceš čekat, až budeš na vysoké škole? Pomůžeme ti zažít rok v zahra­ničí na americké střední škole. Nech se inspi­rovat na našich webo­vých strán­kách a vyplň náš bezplatný regis­trační formulář.

Spor­tovci mají speciální potřeby

Ze zkušen­osti můžeme říci, že potřeby spor­tovců jsou velmi odlišné od potřeb běžných studentů. Nic se však neliší, pokud jde o přípravu a reali­zaci stře­doš­kol­ského roku ve Spojených státech.

Společně s našimi part­nery v USA ti můžeme pomoci se dostat na střední školu a propojit sport se studiem.

Komu­ni­kace je alfa a omega úspěchu 

Při práci s námi se nikdy nebudeš cítit sám.  Při všech krocích na tvé cestě na střední školu, kterou si vybereš ti bude k dispo­zici jeden z našich manažerů, kteří se starají o naše spor­tovce.

Známe možnosti a lidi na místě

Jako spor­tovec se chceš zlepšovat každý den. Při výběru správné střední školy ti řekneme nejen základní infor­mace, jako je umís­tění a akade­mická kvalita školy, ale také ti pora­díme na základě spor­tov­ních aspektů. Dbáme na to, aby tvůj sport byl na vysoké úrovni po celý rok a také, aby jsi měl k dispo­zici dobré trén­in­kové podmínky a vhod­ného trenéra.

Spra­ve­d­livé ceny nabídek

Pouze jedna možná škola na výběr nebo pěti­místné příplatky za výběr regionu v USA? Ne u nás! Naši spor­tovci si mohou vždy svobodně vybírat ze svých nabídek a nemusí platit žádné příplatky, aby si vybrali určitý region.

Vyplň bezplatný regis­trační formulář!

USA – země

pro výměnu spor­tovců

Amerika je bezpo­chyby nejvíce vzrušu­jící země pro výměnu studentů. Taková rozma­ni­tost kultur, regionů a lidí je opravdu vzácná. Zvláště pozi­tivní postoj k životu, stejně jako pohos­tin­nost a otevřenost lidí dělá z pobytu neza­po­me­nutelný zážitek a jasně se liší od české menta­lity.

Sport v USA

USA je č.1, pokud jde o olym­pijské hry. Národ vždy dokáže vychovat výji­mečné spor­tovce v různých spor­tech. Kromě tradičně silných sportů, jako je atle­tika, plavání, golf nebo tenis, přes klasické americké sporty, až po fotbal, ve kterém se USA hodně zlepšilo. Základy těchto úspěchů jsou položeny na střed­ních školách, protože na rozdíl od Česka je hodně turnajů orga­ni­zo­váno pros­třed­nictvím škol. To umožňuje lepší kombi­naci sportu a školy a zabraňuje někdy dlouhým cestám na trénink, které spor­tovci v Česku absol­vují. 

Školy v USA

Tady se opravdu jedná o pojem „celo­denní škola“. Stejně jako na univer­zi­tách se učitelé a studenti ztotožňují se svou školou mnohem více než v Česku. Různé spor­tovní týmy jsou na střed­ních školách podpo­ro­vány a koná se hodně turnajů a závodů. Nabídka na využití volného času je zde výrazně vyšší než na českých školách a je zde i široké škála kurzů pro indi­vi­duální rozvoj studentů.

Střední škola trvá 4 roky. Školní rok je rozdělen do 2 semestrů a začíná v srpnu nebo září a končí v květnu / červnu. Váš výměnný pobyt tedy trvá asi 10 měsíců.

Americký školní den je velmi podobný českému. Vyučo­vání obvykle začíná mezi 8- 9  a obvykle končí kolem 3 hodiny.

Výběr před­mětů

Při výběru před­mětů máš k dispo­zici opravdu velkou nabídku. Kromě povin­ných před­mětů, jako je anglič­tina, mate­ma­tika, věda a americká historie, si můžeš vybrat z mnoha dalších, které tě zají­mají a baví. Můžeš si také vybrat zvlá­štní před­měty, jako je .B Mandarin, envi­ron­men­tální vědy nebo dokonce progra­m­o­vání. Ve škole jsou zvlá­štní poradci, kteří ti pomůžou sestavit tvůj harmo­no­gram.
Po výuce je možné, že se kromě trén­inku zapojíš do mnoha volnoča­so­vých aktivit a klubů. Dopo­ruču­jeme, ale nejprve zkon­trolovat, do jaké míry to lze kombi­novat s trén­inkem.

Vaše ubyto­vání

Ve většině případů umisťu­jeme naše spor­tovce do takzvaných internát­ních škol. Tyto internátní školy lze srov­návat s internát­ními školami v Česku. Takže neži­jete s hosti­tel­skou rodinou, ale s ostat­ními studenty a spor­tovci na školním kampusu.
Internátní školy nabí­zejí prvo­třídní pokoje, vyvá­ženou stravu, dozor vyško­lených pedagogů, stejně jako krátké vzdá­len­osti od všech zaří­zení školy. Takže se můžeš plně sous­tředit na školu a sport a rychle najít cestu k ostat­ních studentům. Nejlepší ze všeho je, že tam nejsou žádné dlouhé cesty do školy nebo na trénink. Všechno je v docház­kové vzdá­len­osti.

Také je však i dobré mít zážitek z americké rodiny. Ve speciálních part­ners­kých progra­mech, pokud by jsi měl zájem, tak máš možnost poznat život v americké rodině. Funguje to tak, že o víken­dech, svát­cích a během prázdnin je možnost žít s hosti­tel­skou rodinou, jet s nimi na dovo­lenou, výlety a oslavit tradiční svátky v rodinném kruhu.

Nast­avení na internátní škole ti usnadní život na akade­mické půdě a pomůže se ti rozhod­nout, jestli chceš také získat spor­tovní stipen­dium na vysoké škole v USA a pokračovat tak se studiem v USA.

Balíčky a ceny

Chceš jet do USA? Pak tady najdeš všechny infor­mace o tom, jak tě můžeme podpořit v tomto projektu.

Rodiče-FAQ

Vážení rodiče, ještě před naší konzu­ltací můžete získat první odpo­vědi tady. Všechno ostatní vyřešíme společně!