naše

Balíčky & Ceny

Naše nabídka služeb

Mnoho spor­tovců se neod­váží jít na americkou střední školu, nejenom protože to může být drahé, ale také jim nejsou jasné trén­in­kové podmínky. Naším cílem je, aby váš sen o roce v zahra­ničí byl cenově dostupný a také chceme zajistit, že dost­aneš ty nejlepší možné podmínky, a to nejen pro tvůj osobní a jazy­kový rozvoj, ale také pro ten spor­tovní rozvoj.
Jak si dokážeš před­s­tavit, tento úkol vyža­duje spoustu času a odhod­lání z naší strany. Na druhou stranu víme, že peníze jsou pro tebe vysokou prio­ritou, a proto jsme vytvořili cenovou struk­turu, která je v tomto odvětví jedi­nečná.

Vždy platíš pouze za již prove­dené služby.

BASIS

Navá­žeme kontakt se střed­ními školami a poskyt­neme ti všechny věci, které potře­buješ ke splnění tvého snu

1.600 €
Na začátku spolu­práce

1.600 €
Po propa­gaci vybraným středním školám

1.600 €
Po vybrání střední školy

Služby:

Před odletem:

 • Nezá­vazná a bezplatná konzu­ltace
 • Podpora ve všech admi­nis­tra­tiv­ních krocích 
 • Před­stavení vhod­ných střed­ních škol
 • Pomoc při vyběru střední školy pro tvůj výměnný rok, s přih­léd­nutím k tvým prefe­rencím
 • Pomoc při zpra­co­vání žádosti o finanční pomoc
 • Pomoc s rezer­vací letu naším part­nerem ABC-Travel

Po příletu

 • Koor­di­nace dopravy z letiště do školního areálu
 • Osobní podpora během výměny

PREMIUM

Nabí­zíme ti vše, co potře­buješ pro tvůj pobyt v zahra­ničí, včetně přijetí 2 stře­doš­kol­ských přihlášek, kompletní žádosti o vízum a odborné jazy­kové přípravy.

2.500 €
Na začátku spolu­práce

2.500 €
Po propa­gaci vybraným středním školám

2.500 €
Po vybrání střední školy

Služba BASIS a dále:

 • Přijetí  žádosti i platby za nezbytné testy
 • Přijetí 2 formálních přihlášek na střední školy dle tvého o výběru včetně poplatků za podání žádosti
 • Přijetí žádosti o vízum včetně všech poplatků
 • 14 příprav­ných hodin jazy­kové přípravy s indi­vi­duální přípravou s certi­fik­ovanými učiteli anglič­tiny na všechny testy, které mají být napsány

Vyplň náš bezplatný regis­trační formulář!