Střední škola

Rodiče-otázky

Co je výměna studentů?
Musíme přij­mout dítě v naší rodině na oplátku?

Ne, vaše rodina nemusí přij­mout výměn­ného studenta na oplátku. Termín „výměna“ je více o kulturních zážit­cích, které vaše dítě zažije společně s druhou rodinou.

Kdy je ten správný čas na studentskou výměnu?

Toto je otázka pro českou školu. Nejlepší je mluvit s ředitelem v rané fázi o možnosti studentské výměny. Většina výměn­ných studentů chodí do Spojených států v 10. nebo 11. třídě. Záleží také na tom, zda škola všeho dítěte nabízí matu­ritu po 12 nebo 13 letech. Vzhledem k tomu, že školní rok v Česku se pak kvůli výměně často musí opakovat, je možné odejít i v jiný čas. 

Musí moje dítě opakovat celý ročník v Česku po návratu z výměny nebo se tento rok počítá?

Toto rozhod­nutí učiní škola v Česku. Dopo­ruču­jeme vám, abyste si s kontakt­ními osobami ve škole před pobytem v zahra­ničí vyjas­nili, kdy a za jakých okol­ností se lze vyhnout opako­va­nému roku.

Jaký je proces po uzavření smlouvy?

Po uzavření smlouvy vás kontak­tuje manažer vašeho dítěte podrobně vám vysvětlí další kroky. Po sest­avení apli­kačních doku­mentů budeme ve spolu­práci s našimi part­nery v USA hledat vhodné školy, rodiny a spor­tovní týmy. Jakmile vy a vaše dítě učiníte rozhod­nutí o jedné z nabí­zených možností, začneme žádat o vízum a společně podnik­neme všechny další kroky nutné před cestou do letadla.

Mohu navš­tívit své dítě v USA?

Samo­zřejmě je možné navš­tívit vaše dítě v USA. My však dopo­ruču­jeme, abyste vaše dítě během roku nena­vš­tě­vo­vali,  ať si zvykne na samostat­nost. Jste vítáni vyzve­d­nout své dítě na konci programu v USA a procestovat pak zemi společně.

Může být výměnný rok předčasně ukončen?

Doufáme, že své dítě povz­bu­díte, aby se po první nega­tivní zkušen­osti nevz­dalo. Ale samo­zřejmě je možné, výměnu kdykoli zrušit.

Exis­tuje finanční pomoc na výměnný rok v USA?

Zákazníci inze­rují zákazníky:
Za každého inzer­ova­ného spor­tovce obdržíte kredit ve výši 200 € za servisní poplatek.