Zaznacz stronę

KOBIECA PIŁKA NOŻNA

W USA

TWOJE STYPEN­DIUM PIŁKARSKIE W USA

Witamy w krainie aktu­al­nego rekord­zisty Mistrzostw Świata! Stany Zjed­no­c­zone od lat są jednym z najleps­zych krajów i wypro­du­ko­wały jednych z najleps­zych graczy w historii. Powodem tego jest:
System sportu uczel­nia­nego w USA! Piłkarki takie jak Kris­tine Lilly, Hope Solo czy Abby Wambach położyły podwa­liny pod rekordowe kariery na amery­kańs­kich uczel­niach w całych Stanach Zjed­no­c­z­onych. Nieza­leżnie od tego, czy jesteś graczem pierwszej ligi, czy graczem na poziomie lokalnym, stypen­dium piłkarskie w USA może postawić Cię w świetnej sytu­acji, zarówno spor­towej, jak i akade­mi­ckiej.
Z Scho­l­ar­boo­kiem znaleź­liście Państwo lidera rynku w zakresie pozy­c­jo­no­wania zawod­niczek. Tutaj otrzy­masz wiedzę, której potrze­bu­jesz, aby znaleźć idealną dla siebie uczelnię.

Hier kannst du unser Exper­ten­team im Fußball kennen­lernen.

 

NASZE PIŁKARKI W USA

ŚREDNIA OBEC­NOŚĆ W 12 NAJLEPS­ZYCH ZESPOŁACH UCZELNI (760 W BUNDES­LIDZE KOBIET)

NA MISTRZOST­WACH ŚWIATA 2019 WE FRANCJI W REPRE­ZEN­TA­C­JACH NARODO­WYCH BYŁO W SUMIE 88 BYŁYCH I 11 OBECNYCH PIŁKAREK WYCHOWANYCH NA UCZEL­NIACH

%

21 Z 23 PIŁKAREK ZWYCIĘS­KIEGO ZESPOŁU USA NA MISTRZOST­WACH ŚWIATA GRAŁO NA POZIOMIE UCZEL­NIANYM

Get

Inspired

Rozpo­cznij bezpłatną ocenę możli­wości!

Piłka nożna

w USA

ILE JEST STYPEN­DIÓW?

Podczas gdy rozwój i możli­wości piłki nożnej kobiet w Europie są wyraźnie w tyle za rozwojem piłki nożnej mężc­zyzn, w Stanach Zjed­no­c­z­onych jest odwrotnie. Zawod­niczki na poziomie uniwer­syteckim w USA otrzy­mują jeszcze więcej stypen­diów niż ich męscy odpo­wied­nicy.

Stypendia pokry­wają czesne, czynsz, koszty utrzy­mania, a czasem nawet kies­zon­kowe. W zależ­ności od drużyny i dywizji, na drużynę można przyznać do 14 pełnych stypen­diów.

Oprócz wyso­kiego poziomu wsparcia otrzymy­wa­nego dzięki stypen­diom spor­towym, wielu niemieckich graczy ma również prawo do stypen­diów akade­mi­ckich dzięki dobrym ocenom i wynikom testów.

Uczelnie z druży­nami piłkars­kimi:

 • NCAA D1: 333
 • NCAA D2: 265
 • NAIA: 188
 • NJCCA: 181

Pełne stypendia na zespół:

 • NCAA D1: 14
 • NCAA D2: 9,9
 • NAIA: 12
 • NJCCA: 18

JAKĄ STRUK­TURĘ MA TRENING I SEZON W USA?

Główny sezon w piłce nożnej kobiet odbywa się w semestrze jesi­ennym między sierpniem a grud­niem i rozpo­c­zyna się 2-3 tygod­niowym przed­se­zonem, w którym inten­sywnie pracu­jesz ze swoją drużyną na boisku, przy­go­towując się do nadchod­zącego sezonu. Faza przy­go­to­wawcza odbywa się przed rozpo­c­zęciem właści­wego seme­stru studiów.

Potem zaczyna się sezon regu­larny. W sezonie drużyny piłkarskie trenują w tygodniu prawie każdego dnia i rozgry­wają od 1 do 2 meczów tygod­niowo. Ze względu na tak napięty harmo­no­gram możliwa jest nieco większa rotacja, a czas gry jest gwaran­to­wany dla prawie każdej zawod­niczki. Treningi w USA są bardzo inten­sywne, dając poczucie bycia w profes­jo­nalnym środo­wisku.

Kadra tren­erska często składa się z kilku asys­tentów i trenerów spor­to­wych, z których wszyscy są oddani sukce­sowi drużyny. Aby spro­stać wysokim wyma­ga­niom, o dobre samopo­c­zucie zawod­niczek dbają wyszko­leni fizjo­ter­a­peuci.

Zaplecze rege­ne­r­a­cyjne jest porów­ny­walne z tymi w męskich zespołach zawo­do­wych. System Play-Off jest szcze­gólnie atrak­cyjny pod koniec sezonu szkol­nego. Jeśli Twoja drużyna radzi sobie dobrze w sezonie zasad­niczym, będzie konty­nuo­wała grę w trybie turnie­jowym, aż do roze­grania krajo­wych mistrzostw w grudniu.

W kole­jnym semestrze wiosennym, od stycznia do maja, drużyny inten­sywnie przy­go­towują się do nadchod­zącego sezonu. Oprócz codzi­en­nych tren­ingów w harmo­no­gramie są też turnieje oraz mecze towar­zyskie.

RÓŻNICE W PIŁCE UCZEL­NIANEJ

 • o W drugiej połowie tren­erzy mogą zmie­niać zawod­niczki tak często, jak chcą. Zawod­niczki mogą wrócić na boisko nawet po zmianie. Jest to korzystne, ponieważ A) zawod­niczki mogą odpo­cząć przez kilka minut i B) wszystkie zawod­niczki dostają czas na boisku.
 • o W przy­padku remisu po 90 minutach nastę­puje dogrywka (2 x 10 min), w której decy­duje złoty gol.
 • o Nie ma doli­c­zo­nego czasu. W futbolu studenckim, podobnie jak w sporcie amery­kańskim, zegar odli­c­zany jest do zera.

Refe­rencje

WYMA­GANIA

DOTY­C­ZĄCE STYPEN­DIUM PIŁKARSKIEGO

W USA jest około 1300 uczelni z kobie­cymi druży­nami piłki nożnej. Możemy pomóc prawie każdej ambitnej piłk­arce w jej drodze do USA.

Aby otrzymać pełne stypen­dium już w pierwszym roku, powinnaś mieć doświad­czenie jako zawod­niczka pierwszej drużyny w jednej z 3 najwyżs­zych dywizji kobiet lub w 1 dywizji juniorek. Jednak wszystkie piłkarki z ligi okrę­gowej i wyższej mają szansę na częściowe stypen­dium w wyso­kości kilku tysięcy dolarów.

Poniższy prze­gląd wyjaśnia bard­ziej szcze­gółowo, jaki rodzaj stypen­dium możesz otrzymać. Procenty odnoszą się do kosztów, które otrzy­małabyś ze stypen­dium.

100% np. oznacza, że uczelnia pokrywa wszystkie koszty. Nie ogra­nicza się to tylko do czes­nego, ale obej­muje również wszystkie inne koszty, takie jak ubez­pie­czenie, mieszkanie, wyży­wienie, opieka medy­czna, książki na studia i wiele więcej.

Prze­gląd

Panie
Dział Stypendium
2. dywizja i wyższe 100%
3. dywizja 80 – 100%
4 i 5 dywizja 70 – 100%
6. dywizja 60 – 90%
7. dywizja 50 – 70%
Młod­zież
Dział Stypendium
1. dywizja 100%
2. dywizja 70 – 100%
3. dywizja 60 – 80%
4. dywizja 50 – 70%

Rozpo­cznij bezpłatną ocenę możli­wości!

NTER­AK­TYWNIE

Szko­lenie z zakresu skau­tingu piłkarskiego

DLAC­ZEGO „INTER­AK­TYWNIE”?

Obec­ność amery­kańs­kich trenerów uniwer­syteckich jest wisi­enką na torcie podczas naszych pokazów. Treningi są dla Ciebie i trenerów jedyną szansą na osobisty kontakt przed podpi­sa­niem stypen­dium piłkarskiego.

W tej chwili nies­tety tren­erzy nie mogą podróżować do Niemiec. Aby nie tylko gromadzić mate­riały wideo z naszych wydarzeń, ale także umoż­liwić kontakt z trenerami, całko­wicie zdigi­ta­li­zow­a­liśmy wystawę dla trenerów.

Trenerom w USA zapew­niamy trans­misję na żywo ze szko­lenia. W ten sposób tren­erzy mogą ocenić Twój talent będąc w innym miejscu. Dzięki temu już teraz możemy zaprosić nie tylko 20-30, ale nawet 100 trenerów. Ponadto rozmowy z trenerami są też prowad­zone i będą prowad­zone za pośred­nictwem wideo­kon­fe­rencji.

Dzięki temu możesz również otrzymywać konkretne oferty z USA w trajcie naszego inter­ak­tyw­nego szko­lenia!

NASZE SZKO­LENIE W OBRAZKACH